Pirsue (pirlimycin) – Etikettering - QJ51FF90

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

8 x 10 ml sprøjter i yderkarton

24 x 10 ml sprøjter i yderkaton med 3 indlægssedler

120 x 10 ml sprøjter i plasticbeholder med 15 indlægssedler

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Pirsue 5 mg/ml intramammær opløsning til kvæg

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Pirlimycin hydroklorid svarende til 50 mg pirlimycin pr 10 ml sprøjte

3.LÆGEMIDDELFORM

Intramammær opløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

8 x 10 ml sprøjter til intramammær brug

24 x 10 ml sprøjter til intramammær brug

120 x 10 ml sprøjter til intramammær brug

5.DYREARTER

Kvæg (lakterende malkekøer)

6.INDIKATION(ER)

Til behandling af subklinisk mastitis hos malkekøer forårsaget af grampositive coccer følsomme over for pirlimycin. Disse omfatter stafylokokker som Staphylococcus aureus, både penicillinase- positive og penicillinase negative og coagulase-negative stafylokokker; streptococcer som

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae og Streptococcus uberis.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Intramammær brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Indsprøjt indholdet af en sprøjte (50 mg pirlimycin) i hver inficeret kirtel. Behandlingen består af otte infusioner af en sprøjte med 24 timers interval.

Der må tages forholdsregler mod at indføre patogener i patten for at nedsætte risikoen for E. coli infektioner. Afrens patten (og yveret, hvis nødvendigt) før indsprøjtningen.

Indsprøjtning: Fjern sprøjtens hvide beskyttelseshætte ved at trække lige op. Indfør forsigtigt kanylen i pattekanalen; indsprøjt præparatet.

Tryk stemplet med konstant tryk forsigtigt og langsomt og tøm hele sprøjtens indhold op i kirtlen og massér kirtlen for at fordele produktet i mælkecisternen.

Efter infusionen anbefales det at dyppe alle patter med desinficerende pattedypningsmiddel.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid:

Slagtning: 23 dage

Mælk: 5 dage

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Undgå kontakt med opløsningen. Vask hænder og hud, der har været i kontakt med opløsningen med sæbe og vand og fjern forurenet tøj. Øjne skylles med vand i 15 minutter umiddelbart efter uheld. Hold øjenlågene åbne for at sikre fuldstændig kontakt med vand.

Krydsresistens mellem pirlimycin og andre lincosamider eller makrolider kan forekomme.

10.UDLØBSDATO

Udløbsdato {måneder/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C. Sprøjterne opbevares i den originale yderpakning.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/00/027/001

EU/2/00/027/002

EU/2/00/027/003

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Etiket på dosissprøjte

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Pirsue 5 mg/ml

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

50 mg pirlimycin

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Intramammær anvendelse

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid:

Slagtning: 23 dage

Mælk: 5 dage

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

Udløbsdato {måneder/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer