Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Porcilis Pesti (Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2...) – Etikettering - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Porcilis Pesti
ATC: QI09AD04
Indholdsstof: Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2 subunit antigen
Producent: Intervet International BV

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 50 ml flaske / 100 ml flaske / 250 ml flaske

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Porcilis Pesti injektionsvæske, emulsion til svin

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Pr. dosis af 2 ml:

120 Elisa enheder CSF-E2 antigen. Paraffinolie: 941,4 mg

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, emulsion

4.PAKNINGSSTØRRELSE

50 ml (25 doser) – 100 ml (50 doser) – 250 ml (125 doser)

5.DYREARTER

Svin

6.INDIKATION(ER)

Vaccine mod Klassisk Svinepest

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

i.m. injektion af 2 ml

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 døgn

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Selv-injektion ved uheld er farligt

10.UDLØBSDATO

<EXP> {måned /år}

Anvendes inden 3 timer efter åbning.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2ºC til 8 C). Må ikke fryses.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr.

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.,

NL-5831 AN Boxmeer

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/99/016/001 - EU/2/99/016/006

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

<Batch>, >Lot>, <BN> {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ flakseetiket {50 ml / 100 ml / 250 ml}

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Porcilis Pesti injektionsvæske, emulsion til svin

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

120 Elisa enheder CSF E2 antigen/2 ml.

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

50 ml (25 doser) – 100 ml (50 doser) – 250 ml (125 doser)

4.INDGIVELSESVEJ(E)

i.m. injektion

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 døgn

6.BATCHNUMMER

<Batch>, <Lot>,<BN>{nummer}

7.UDLØBSDATO

<EXP> {måned/år}

Anvendes inden 3 timer efter åbning.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer