Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Indholdsstof: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Producent: Intervet International BV
An agency of the European Union

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende veterinærlægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument er ikke en erstatning for den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger på grundlag af CVMP's anbefalinger, kan du læse den faglige drøftelse (der ligeledes er en del af EPAR).

Hvad er Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte er vacciner til brug hos grise. Porcilis Porcoli Diluvac Forte er en injektionsvæske (suspension) og indeholder de aktive stoffer F4ab, F4ac, F5, F6 og LT toksoid .

Hvad anvendes Porcilis Porcoli Diluvac Forte til?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte anvendes til reduktion af dødelighed og kliniske tegn ved enterotoksikose forårsaget af E. coli bakterier hos smågrise i de første dage efter faringen. Enterotoksikose er en reaktion i tarmene på toksiner fra visse bakterier. Porcilis Porcoli Diluvac Forte anvendes til at immunisere mod E. coli, der har adhæsinerne (overfladekomponenter) F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P). Vaccinen gives kun til søerne. Smågrisene bliver derved immuniseret, når de drikker råmælken.

Porcilis Porcoli Diluvac Forte gives i en dosis på 2 ml ved intramuskulær injektion i soen. Vaccinen gives i halsen i området bag ørerne. Søer, der ikke tidligere er vaccineret, skal have to injektioner med seks ugers mellemrum. Før hver efterfølgende faring gives en enkelt injektion til opretholdelse af immuniteten. Soen bør fortrinsvis vaccineres i anden halvdel af drægtighedsperioden, men ikke senere end to uger før den forventede faringsdato.

Hvordan virker Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte indeholder adhæsiner svarende til dem, der findes på overfladen af E. coli bakterier. Når soen får injektionen, vil den lille påvirkning bevirke, at soens immunsystem genkender og angriber E. coli bakterierne. Når soen senere udsættes for sådanne bakterier, vil soen enten ikke blive inficeret, eller også bliver infektionen ikke nær så alvorlig. Immuniteten overføres fra soen til smågrisene gennem råmælken.

Hvordan er virkningen af Porcilis Porcoli Diluvac Forte blevet undersøgt?

Vaccinerne (eller dele heraf) var genstand for flere undersøgelser hos drægtige søer af forskellige racer. Søerne fik to injektioner af vaccinen. Derefter blev afkommet både af de vaccinerede søer og af uvaccinerede søer (kontroller) udsat for E. coli, som indeholdt adhæsiner eller LT toksin svarende til vaccinens. Hovedmålet for behandlingens virkning var den samlede dødelighed hos smågrisene.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

I alle undersøgelserne mindskede Porcilis Porcoli Diluvac Forte dødeligheden i forhold til kontrolgruppen af smågrise.

Hvilke bivirkninger er der ved Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte kan fremkalde lette, forbigående kliniske reaktioner (feber, døsighed, nedsat ædelyst) i de første 24 timer efter vaccinationen. Rødme og/eller hævelse omkring injektionsstedet kan forekomme indtil 2 uger efter vaccinationen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der giver veterinærlægemidlet eller kommer i berøring med dyret?

Hvis en person ved et uheld injiceres med dette produkt, skal vedkommende straks søge lægehjælp. Indlægssedlen skal vises til lægen.

Hvorfor er Porcilis Porcoli Diluvac Forte blevet godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) fandt, at fordelene ved Porcilis Porcoli Diluvac Forte, i form af reduktion af dødelighed og kliniske tegn på enterotoksikose forårsaget af E. coli bakterier, opvejer eventuelle risici. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Porcilis Porcoli Diluvac Forte. En afvejning af fordele og risici fremgår af afsnit 6 af denne EPAR.

Andre oplysninger om Porcilis Porcoli Diluvac Forte:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Porcilis Porcoli Diluvac Forte til Intervet International B.V. den 2. maj 2002. Oplysninger

om udleveringsbestemmelser for produktet findes på den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i januar 2013.

Kommentarer