Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Poulvac E. coli (Live aroA gene deleted Escherichia coli,...) – Etikettering - QI01AE04

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Poulvac E. coli
ATC: QI01AE04
Indholdsstof: Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195
Producent: Zoetis Belgium SA

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med én hætteglas med 2500, 5000, 10 000 eller 20 000 doser Æske med 10 hætteglas med 2500, 5000, 10 000 eller 20 000 doser

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Poulvac E. coli lyofilisat til suspension til sprayvaccination til kyllinger og kalkuner eller til brug i drikkevand til kyllinger

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

Aktivt stof:

5,2 x 106 - 9,1 x 108 CFU/dosis

Levende Escherichia coli hvor aroA-genet er fjernet, type O78,

3.LÆGEMIDDELFORM

Lyofilisat til suspension til sprayvaccination eller til brug i drikkevand

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 x 2.500 doser, 10 x 2.500 doser

1 x 5.000 doser, 10 x 5.000 doser

1 x 10.000 doser, 10 x 10.000 doser

1 x 20.000 doser, 10 x 20.000 doser

5.DYREARTER

Kyllinger og kalkuner

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Sprayvaccination eller til brug i drikkevand.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

10.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

Efter rekonstitueret anvendes inden 2 timer.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/12/140/001

EU/2/12/140/002

EU/2/12/140/003

EU/2/12/140/004

EU/2/12/140/005

EU/2/12/140/006

EU/2/12/140/007

EU/2/12/140/008

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

HÆTTEGLAS

1/10 x 2.500, 5.000, 10.000, 20.000 doser

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Poulvac E. coli lyofilisat til suspension til sprayvaccination eller til brug i drikkevand

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Levende E. coli: 5,2 x 106 - 9,1 x 108 CFU/dosis

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

2.500 doser

5.000 doser

10.000 doser

20.000 doser

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Sprayvaccination eller til brug i drikkevand.

5.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer