Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Indholdsstof: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Producent: Merial

PUREVAX RCP FELV

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den foreliggende dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor. Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP's anbefalinger, kan du læse den faglige drøftelse (også en del af EPAR).

Hvad er Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV er en vaccine, der indeholder følgende aktive stoffer:

attenueret (svækket) felin rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2-stamme)

inaktiverede (dræbte) calivirose antigener (FCV 431- og G1-stamme)

attenueret felin panleukopeni virus (PLI IV)

felin leukæmi virus (FeLV) rekombinant canarypox virus (vCP97).

Purevax RCP FeLV er et lyofilisat (frysetørret pulver) og et opløsningsmiddel, der blandes til en injektionsvæske, suspension.

Hvad anvendes Purevax RCP FeLV til?

Purevax RCP FeLV anvendes til at vaccinere katte mod følgende sygdomme fra de er 8 uger gamle:

felin viral rhinotracheitis (en influenzalignende sygdom, der er forårsaget af en herpesvirus)

felin calicivirose (en influenzalignende sygdom med inflammation i munden, forårsaget af calicivirus)

felin panleukopeni (en alvorlig sygdom, der forårsager blodige diarréer, og som skyldes en parvovirus)

felin leukæmi (en sygdom, der angriber immunsystemet, og som skyldes en retrovirus).

Vaccinen er med til at lindre sygdommenes symptomer og reducere udskillelsen af virus ved infektion med calicivirus. Den kan også forhindre dødsfald, der skyldes panleukopeni, og forhindre, at FeLV ophobes i blodet.

Efter at Purevax RCP FeLV er blevet fremstillet, injiceres 1 ml under huden. Den første injektion bør gives til katte, der er mindst otte uger gamle, hvorefter der gives en yderligere injektion tre til fire uger senere. Hvis kattene har høje antistofniveauer, som de har arvet fra moderen, skal den første injektion først gives, når katten er 12 uger gammel. Katten skal revaccineres for alle komponenterne et år efter den første vaccinationsrunde, derefter hvert år for rhinotracheitis, calicivirose og felin leukæmi og hvert tredje år for panleukopeni.

Hvordan virker Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), hvordan det skal forsvare sig mod sygdomme. Purevax RCP FeLV indeholder små mængder af svækket eller dræbt virus, der forårsager ovennævnte sygdomme, foruden to gener fra FeLV, der hedder env og gag, som er indsat i en anden vektorvirus (bærervirus), der hedder canarypox, ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi. Canarypoxvirus spredes ikke og opformeres ikke i katten, men producerer proteiner fra FeLV- generne.

Når en kat vaccineres, opfatter immunsystemet de svækkede eller dræbte vira og FeLV- proteinerne som "fremmede" og reagerer ved at danne antistoffer mod dem. Herefter vil immunsystemet være i stand til at producere antistoffer hurtigere, når det igen bliver udsat for viraene. Antistofferne hjælper med til at beskytte mod de sygdomme, som disse vira forårsager. Hvis katten eksponeres for nogle af disse vira senere i livet, vil den enten ikke blive inficeret eller vil få en langt mindre alvorlig infektion.

Hvordan blev Purevax RCP FeLV undersøgt?

Effekten af Purevax RCP FeLV blev undersøgt i adskillige undersøgelser på laboratoriebetingelser, hvor katte blev vaccineret og inficeret med virulent herpesvirus, calicivirus, parvovirus eller leukæmivirus. Ved undersøgelser af Purevax RCP FeLV i marken blev der set på den basale vaccinationsplan (2 injektioner med 3-4 ugers mellemrum) og på boosteren (kun én injektion). Undersøgelserne omfattede unge og voksne katte af forskellige racer, men ikke unge killinger. Det primære effektmål var antistofniveauet i blodet mod viraene i vaccinen med undtagelse af FeLV-komponenten, hvis effektivitet med hensyn til beskyttelse mod infektion allerede var påvist i andre undersøgelser.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Purevax RCP FeLV?

Under laboratoriebetingelser viste Purevax RCP FeLV sig at beskytte mod de ovennævnte sygdomme. I undersøgelserne i marken af basal vaccination var der en stigning i mængden af antistoffer mod felin rhinotracheitis herpesvirus, calicivirusinfektion og feline panleukopeni vira. I undersøgelsen af boostervaccination forblev mængden af antistoffer mod rhinotracheitis herpesvirus, calicivirusinfektion og feline panleukopeni vira stabilt på et højt niveau eller steg lidt.

Hvilken risiko er der forbundet med Purevax RCP FeLV?

Undertiden udvikler kattene midlertidig apati (manglende interesse for omgivelserne) og anoreksi (appetitløshed), såvel som hypertermi (forhøjet kropstemperatur), der varer i en eller to dage. Der kan opstå lokale reaktioner på injektionsstedet med lidt smerte ved berøring, kløe eller ødem (hævelse), som forsvinder inden for en uge eller to. Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Purevax RCP FeLV fremgår af indlægssedlen.

Purevax RCP FeLV bør ikke anvendes til drægtige katte.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der giver lægemidlet eller kommer i berøring med dyret?

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen.

Hvorfor blev Purevax RCP FeLV godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Purevax RCP FeLV opvejer risiciene ved aktiv immunisering af katte, der er 8 uger gamle eller derover, mod de sygdomme, der er nævnt ovenfor. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Purevax RCP FeLV. Benefit/risk-forholdet fremgår af afsnit 6 i denne EPAR.

Andre oplysninger om Purevax RCP FeLV:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Purevax RCP FeLV til MERIAL den 23. februar 2005.

Dette sammendrag blev sidst ajourført den 25. januar 2008.

Kommentarer