Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Indlægsseddel - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Indholdsstof: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Producent: Merial
DanishDanish
Skift sprog

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Purevax RCP lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension.

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANKRIG

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: MERIAL

Laboratoires Porte des Alpes Rue de l’Aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANKRIG

2.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Purevax RCP Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension.

3.ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 dosis (1 ml) indeholder:

 

Lyofilisat:

104,9 CCID501

Svækket felin rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 stamme)..........................................

Dræbte feline calicivirusantigener (FCV 431 og G1 stammer) ......................................

2,0 ELISA U.

Svækket felin panleukopeni virus (PLI IV)......................................................................

103,5 CCID501

Hjælpestoffer:

 

Gentamycin max............................................................................................................................

16,5 g

Solvens:

 

Vand til injektion ........................................................................................................................

q.s 1 ml.

1 cellekultur infektiøs dosis 50%.

 

4.

INDIKATIONER

 

Aktiv immunisering af katte, der er 8 uger eller ældre:

-mod felin viral rhinotracheitis for at reducere kliniske tegn,

-mod calicivirus infektion for at reducere kliniske tegn,

-mod felin panleukopeni til forebyggelse af dødsfald og kliniske tegn.

Det er vist, at immuniteten indtræder 1 uge efter basisvaccination for rhinotracheitis, calicivirus og panleukopeni.

Varigheden af immunitet efter sidste revaccination er 3 år for rhinotracheitis, calicivirus og panleukopeni komponenterne.

5.KONTRAINDIKATIONER

Skal ikke anvendes til drægtige dyr.

Anvendelse er ikke anbefalet under diegivning.

6.BIVIRKNINGER

Under normale omstændigheder kan der af og til forekomme apati og mistet ædelyst samt forhøjet temperatur (der sædvanligvis varer 1 til 2 dage). I sjældne tilfælde kan der opstå lokal reaktion (let smerte ved berøring, kløe eller let hævelse), der vil forsvinde inden for højst 1 til 2 uger.

I yderst sjældne tilfælde kan overfølsomhedsreaktion forekomme, der kan kræve korrekt symptomatisk behandling.

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.DYREARTER

Kat.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Injicer subkutant en dosis (1 ml) af vaccinen efter opløsning af den frysetørrede pille i solvens, i henhold til følgende vaccinationsprogram:

Basisvaccination:

-første injektion fra 8-ugersalderen,

-anden injektion: 3-4 uger senere.

Ved mistanke om tilstedeværelse af høje værdier af maternelle antistoffer over for rhinotracheitis, calicivirus eller panleukopeni komponenterne (fx hos 9-12 uger gamle killinger født af hunkatte, der var vaccineret før drægtighed, og/eller ved kendskab til eller mistanke om, at moderdyret har

været udsat for de pågældende patogener), bør basisvaccination udsættes, til killingerne er 12 uger gamle.

Revaccination:

-den første revaccination skal foretages et år efter basisvaccinationen,

-efterfølgende revaccinationer skal foretages med intervaller på op til tre år for rhinotracheitis, calicivirus og panleukopeni komponenterne.

9.OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Anvendes umiddelbart efter opløsning.

10.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C).

Beskyttes mod lys.

Må ikke nedfryses.

12.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige forholdsregler til brug hos dyr:

Vacciner kun raske dyr.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Drægtighed:

Skal ikke anvendes til drægtige dyr.

Laktation:

Anvendelse er ikke anbefalet under diegivning.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning der viser, at denne vaccine kan blandes og gives med Merials vaccine uden adjuvans mod felin leukæmi og/eller anvendes den samme dag men ikke blandes med Merials vaccine med adjuvans mod rabies.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Efter administration af flere doser er der ikke iagttaget andre symptomer end de, der er nævnt under ”Bivirkninger”, bortset fra forhøjet temperatur, der i sjældne tilfælde kan vare op til 5 dage.

Uforligeligheder:

Må ikke blandes med Merials vaccine med adjuvans mod rabies.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Kontakt Deres dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14. DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (http://www.ema.europa.eu/).

15.ANDRE OPLYSNINGER

Æske indeholdende 10 flasker à 1 dosis lyofilisat og 10 flasker à 1 dosis solvens. Æske indeholdende 50 flasker á 1 dosis lyofilisat og 50 flasker à 1 dosis solvens. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Produktet reducerer udskillelsen af felin calicivirus ved indtræden af immunitet og i et år efter vaccination.

Lægemidlet må kun udleveres efter recept.

Kommentarer