Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Indholdsstof: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Producent: Merial

Indhold af artikel

PUREVAX RCPCH FELV

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den foreliggende dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor. Dette dokument må ikke erstatte en personlig drøftelse med din dyrlæge. Hvis du har behov for yderligere oplysninger om dit dyrs medicinske tilstand eller behandling, skal du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP's anbefalinger, kan du læse den faglige drøftelse (også en del af EPAR).

Hvad er Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV er en vaccine, der indeholder følgende aktive stoffer:

attenueret (svækket) felin rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2-stamme)

inaktiverede (dræbte) calivirose antigener (FCV 431- og G1-stamme)

attenueret Chlamydophila felis (905-stamme)

attenueret felin panleukopeni virus (PLI IV)

felin leukæmi virus (FeLV) rekombinant canarypox virus (vCP97).

Purevax RCPCh FeLV er et lyofilisat (frysetørret pulver) og et opløsningsmiddel, der blandes til en injektionsvæske, suspension.

Hvad anvendes Purevax RCPCh FeLV til?

Purevax RCPCh FeLV anvendes til at vaccinere katte mod følgende sygdomme, fra de er 8 uger gamle:

felin viral rhinotracheitis (en influenzalignende sygdom, der er forårsaget af en herpesvirus)

felin calicivirose (en influenzalignende sygdom med inflammation i munden, forårsaget af calicivirus)

klamydiose (en influenzalignende sygdom, forårsaget af bakterien C. felis)

felin panleukopeni (en alvorlig sygdom, der forårsager blodige diarréer, og som skyldes en parvovirus)

felin leukæmi (en sygdom, der angriber immunsystemet, og som skyldes en retrovirus).

Vaccinen hjælper med at dulme sygdommenes symptomer. Den hjælper også med at reducere udskillelse af virus ved infektion med calicivirus. Det kan også forhindre dødsfald, der skyldes panleukopeni, og forhindre, at FeLV forbliver i blodet.

Efter at Purevax RCPCh FeLV er blevet fremstillet, injiceres 1 ml under huden. Den første injektion bør gives til katte, der er mindst otte uger gamle, hvorefter der gives en yderligere injektion tre til fire uger senere. Hvis kattene har høje antistofniveauer, som de har arvet fra moderen, skal den første injektion først gives, når katten er 12 uger gammel. Katten skal revaccineres for alle komponenterne et år efter den første vaccinationsrunde, derefter hvert år

for rhinotracheitis, calicivirose, klamydiose og felin leukæmi og hvert tredje år for panleukopeni.

Hvordan virker Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), hvordan det skal forsvare sig mod sygdomme. Purevax RCPCh FeLV indeholder små mængder af svækket eller dræbt virus og bakterier, der forårsager ovennævnte sygdomme, foruden to gener fra FeLV, der hedder env og gag, som er indsat i en anden vektorvirus (bærervirus), der hedder canarypox, ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi. Canarypoxvirus spredes ikke og opformeres ikke i katten, men producerer proteiner fra FeLV- generne.

Når en kat vaccineres, opfatter immunsystemet de svækkede eller dræbte vira, FeLV- proteinerne og de svækkede bakterier som "fremmede" og reagerer ved at danne antistoffer imod dem. Herefter vil immunsystemet være i stand til at producere antistoffer hurtigere, når det igen bliver udsat for viraene eller bakterierne. Antistofferne hjælper med at beskytte mod de sygdomme, som disse vira eller bakterier forårsager. Hvis katten eksponeres for nogen af disse vira senere i livet, vil den enten ikke blive inficeret eller vil få en langt mindre alvorlig infektion.

Hvordan blev Purevax RCPCh FeLV undersøgt?

Effekten af Purevax RCPCh FeLV er undersøgt i adskillige undersøgelser på laboratoriebetingelser, hvor katte blev vaccineret og inficeret med virulent herpesvirus, calicivirus, C. felis, parvovirus eller leukæmivirus. Ved undersøgelser af Purevax RCPCh FeLV i marken blev der set på den basale vaccinationsplan (2 injektioner med 3-4 ugers mellemrum) og boosteren (kun én injektion). Undersøgelserne omfattede unge og voksne katte af forskellige racer, men ikke unge killinger. Det primære effektmål var antistofniveauet i blodet mod viraene og bakterierne i vaccinen med undtagelse af FeLV-komponenten, hvis effektivitet med hensyn til beskyttelse mod infektion allerede var vist i andre undersøgelser.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Purevax RCPCh FeLV?

Under laboratoriebetingelser viste Purevax RCPCh FeLV sig at beskytte mod de ovennævnte sygdomme. I undersøgelserne af basal vaccination var der en stigning af antistofniveauet mod felin rhinotracheitis herpesvirus, calicivirusinfektion og feline panleukopeni vira. Det var ikke muligt at påvise en stigning i antistoffer mod C. felis, fordi kattene havde høje antistofniveauer fra starten af undersøgelserne. I undersøgelserne af boostervaccination forblev antistofniveauet mod rhinotracheitis herpesvirus, calicivirusinfektion og feline panleukopeni vira og C. felis stabilt på et højt niveau eller steg lidt.

Hvilken risiko er der forbundet med Purevax RCPCh FeLV?

Undertiden udvikler kattene midlertidig apati (manglende interesse for omgivelserne) og anoreksi (appetitløshed), såvel som hypertermi (forhøjet kropstemperatur), der varer i en eller to dage. Der kan opstå lokale reaktioner på injektionsstedet med lidt smerte ved berøring, kløe eller ødem (hævelse), som forsvinder inden for en uge eller to. Se i indlægssedlen, hvis du ønsker en udtømmende liste med de rapporterede bivirkninger af Purevax RCPCh FeLV. Purevax RCPCh FeLV bør ikke anvendes til drægtige katte.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der giver lægemidlet eller kommer i berøring med dyret?

Hvis en person utilsigtet kommer til at tage en injektion, skal der straks søges læge, og indlægssedlen eller etiketten skal medbringes og vises til lægen. Vaccinen bør ikke håndteres af mennesker med et svagt immunsystem. Fortæl lægen, at personen har taget en injektion med levende klamydiavaccine, hvis sådanne mennesker utilsigtet kommer til at tage en injektion.

Hvorfor er Purevax RCPCh FeLV blevet godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Purevax RCPCh FeLV opvejer risiciene med hensyn til aktiv immunisering af katte, der er 8 uger gamle eller derover, mod de sygdomme, der er nævnt ovenfor. Udvalget anbefalede, at Purevax RCPCh FeLVfik markedsføringstilladelse. Benefit/risk-forholdet fremgår af modul 6 i denne EPAR.

Øvrige oplysninger om Purevax RCPCh FeLV:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Purevax RCPCh FeLV til MERIAL 23. februar 2005.

Dette sammendrag blev sidst ajourført den 25. januar 2008.

Kommentarer