Quadrisol (vedaprofen) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QM01AE90

Indhold af artikel

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

BELGIEN

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Den aktive substans i Quadrisol er godkendt substans som beskrevet i tabel 1 i bilag til Kommissionens Forordning (EU) Nr. 37/2010:

De(t) farmakologisk

Restmarkør

Dyrearter

MRL

Målvæv

Andre

aktive stof(fer)

 

 

 

 

bestemmelser

Vedaprofen

Vedaprofen

Heste

1000 µg/kg

Nyre

 

 

 

 

100 µg/kg

Lever

 

 

 

 

50 µg/kg

Muskel

 

 

 

 

20 µg/kg

Fedt

 

Hjælpestofferne, som er anført i pkt. 6.1 i produktresuméet, er enten tilladte stoffer, hvor tabel 1 i bilaget til Forordning (EU) nr. 37/2010 tilkendegiver, at ingen MRL-værdier er påkrævet eller betragtes som værende ikke omfattet af Forordning (EC) nr. 470/2009, når de anvendes i dette veterinære lægemiddel.

Kommentarer