Quadrisol (vedaprofen) – Etikettering - QM01AE90

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

100 mg/ml oral gel til heste

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Quadrisol 100 mg/ml oral gel til heste

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

Vedaprofen 100 mg/ml

3.LÆGEMIDDELFORM

Oral gel

4.PAKNINGSSTØRRELSE

Justerbar dosissprøjte, indeholdende 30 ml gel

3 justerbare dosissprøjter, hver indeholdende 30 ml gel

5.DYREARTER

Hest.

6.INDIKATION(ER)

Til reduktion af inflammatoriske tilstande og smertestillende behandling.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Til oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID(er)

Tilbageholdelsestid(er): Slagtning: 12 dage.

Må ikke anvendes til lakterende dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIGT

Hvis bivirkninger forekommer, bør behandlingen afbrydes. Bør ikke anvendes til diegivende hopper.

For fuld information om kontraindikationer, se indlægssedlen.

10.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Holdbarhed efter anbrud: 2 måneder.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

NEDERLANDENE

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/97/005/001 (1 x 30 ml)

EU/2/97/005/005 (3 x 30 ml)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Etiket på dosissprøjte

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Quadrisol 100 mg/ml oral gel til heste

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Vedaprofen

100 mg/ml

Propylenglycol

130 mg/ml

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

30 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Til oral anvendelse.

5.TILBAGEHOLDELSESTID(er)

Tilbageholdelsestid(er):

Slagtning: 12 dage.

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP (måned/år)

8.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer