Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QI07AA02

Indhold af artikel

A.FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren af det biologisk aktive stof

VIRBAC S.A.

1ère Avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Frankrig

Virksomhedsgodkendelse udstedt den 22. december 1997 af Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale - Direction de la pharmacie et du médicament - République Française.

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

VIRBAC S.A.

1ère Avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros, Frankrig

B.BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN, HERUNDER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG

Veterinærlægemidlet må kun udleveres efter recept.

Visse medlemsstater kan, i henhold til national veterinærpolitik, forbyde indførsel, salg, udlevering og/eller brug af dette veterinærlægemiddel på dele af eller hele deres område.

Enhver person, der ønsker at indføre, sælge, udlevere og/eller bruge veterinærlægemidlet, skal forud for indførsel, salg, udlevering og/eller brug heraf rådføre sig med den pågældende medlemsstats kompetente myndighed om den gældende vaccinationspolitik.

Begrænset til behørigt udpegede kompetente administrative myndigheder.

C.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

D.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer