Recocam (meloxicam) – Etikettering - QM01AC06

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Kartonæske: 10 ml, 50 ml eller 100 ml hætteglas

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Recocam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning, til kvæg, svin og heste meloxicam

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Meloxicam 20 mg/ml

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 x 10 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

5.DYREARTER

Kvæg, svin, heste

6.INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg:

SC, IV

Svin:

IM

Heste:

IV

Læs indlægssedlen inden brug.

Proppen må højst perforeres 50 gange.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Kvæg: Kød og slagteaffald: 15 dage, mælk: 5 dage

Svin: Kød og slagteaffald: 5 dage

Heste: Kød og slagteaffald: 5 dage.Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 28 dage

Efter åbning anvendes inden...

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Tildyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Cross Vetpharm Group, Ltd.

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Irland

 

Tfl:

+353 (0)1 4515011

Fax:

+353 (0)1 4621859

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

EU/2/11/133/001

EU/2/11/133/002

EU/2/11/133/003

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Parti{nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE Hætteglas etiket til 50 ml og 100 ml

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Recocam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning, til kvæg, svin og heste meloxicam

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Meloxicam 20 mg/ml

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1 x 50 ml

1 x 100 ml

5. DYREARTER

Kvæg, svin, heste

6. INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg

SC, IV

Svin:

IM

Heste:

IV.

Læs indlægssedlen inden brug.Proppen må højst perforeres 50 gange.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Kvæg Kød og slagteaffald: 15 dage, mælk: 5 dage

Svin: Kød og slagteaffald: 5 dage

Heste: Kød og slagteaffald: 5 dage.

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 28 dage

Efter åbning anvendes inden.

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Cross Vetpharm Group, Ltd.

Broomhill Road

Tallaght,

Dublin 24

Irland

Tfl:

+353 (0)1 4515011

Fax:

+353 (0)1 4621859

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/133/001

EU/2/11/133/002

EU/2/11/133/003

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Parti{nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Hætteglas etiket til 10 ml

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Recocam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning, til kvæg, svin og heste meloxicam

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Meloxicam 20 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10ml

4. INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg: SC, IV

Svin: IM

Heste: IV

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Kvæg: Kød og slagteaffald: 15 dage, mælk: 5 dage

Svin: Kød og slagteaffald: 5 dage

Heste: Kød og slagteaffald: 5 dage.

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

6.BATCHNUMMER

Parti{nummer}

7.UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 28 dage

Efter åbning anvendes inden.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kommentarer