Simparica (sarolaner) – Etikettering - QP53BE03

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Simparica 5 mg tyggetabletter til hunde på 1,3–2,5 kg

Simparica 10 mg tyggetabletter til hunde på > 2,5–5 kg

Simparica 20 mg tyggetabletter til hunde på > 5–10 kg

Simparica 40 mg tyggetabletter til hunde på > 10–20 kg

Simparica 80 mg tyggetabletter til hunde på > 20–40 kg

Simparica 120 mg tyggetabletter til hunde på > 40–60 kg

sarolaner

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

sarolaner 5 mg sarolaner 10 mg sarolaner 20 mg sarolaner 40 mg sarolaner 80 mg sarolaner 120 mg

3.LÆGEMIDDELFORM

Tyggetabletter

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 tablet

3 tabletter

6 tabletter

5.DYREARTER

Hund

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Læs indlægssedlen inden brug.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/15/191/001 (5 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/002 (5 mg, 3 tabletter)

EU/2/15/191/003 (5 mg, 6 tabletter)

EU/2/15/191/004 (10 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/005 (10 mg, 3 tabletter)

EU/2/15/191/006 (10 mg, 6 tabletter)

EU/2/15/191/007 (20 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/008 (20 mg, 3 tabletter)

EU/2/15/191/009 (20 mg, 6 tabletter)

EU/2/15/191/010 (40 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/011 (40 mg, 3 tabletter) EU/2/15/191/012 (40 mg, 6 tabletter) EU/2/15/191/013 (80 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/014 (80 mg, 3 tabletter) EU/2/15/191/015 (80 mg, 6 tabletter) EU/2/15/191/016 (120 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/017 (120 mg, 3 tabletter) EU/2/15/191/018 (120 mg, 6 tabletter)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTERPAKNING

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Simparica 5 mg

Simparica 10 mg

Simparica 20 mg

Simparica 40 mg

Simparica 80 mg

Simparica 120 mg

sarolaner

1,3–2,5 kg

>2,5–5 kg

>5–10 kg

>10–20 kg

>20–40 kg

>40–60 kg

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer