Stronghold (selamectin) – Etikettering - QP54AA05

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON, 15 mg (3 og 15 pipetter)

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Stronghold 15 mg Spot-on opløsning til katte og hunde < 2,5 kg Selamectin

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Selamectin 15 mg

3.LÆGEMIDDELFORM

Spot-on opløsning.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

3 pipetter

15 pipetter

0,25 ml

5.DYREARTER

Hunde og katte som vejer 2,5 kg eller mindre

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Spot-on anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30° C. Opbevares i de uåbnede foliepakninger på et tørt sted.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/99/014/001 (3 pipetter)

EU/2/99/014/012 (15 pipetter)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 og 6 pipetter)

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Stronghold 30 mg Spot-on opløsning til hunde 2,6 – 5,0 kg Stronghold 60 mg Spot-on opløsning til hunde 5,1 – 10,0 kg Stronghold 120 mg Spot-on opløsning til hunde 10,1 – 20,0 kg Stronghold 240 mg Spot-on opløsning til hunde 20,1 – 40,0 kg Stronghold 360 mg Spot-on opløsning til hunde 40,1 – 60,0 kg Selamectin

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Selamectin 30 mg

Selamectin 60 mg

Selamectin 120 mg

Selamectin 240 mg

Selamectin 360 mg

3. LÆGEMIDDELFORM

Spot-on opløsning.

4. PAKNINGSSTØRRELSE

3 pipetter

6 pipetter

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. DYREARTER

Hunde som vejer 2,6 - 5,0 kg.

Hunde som vejer 5,1 - 10,0 kg.

Hunde som vejer 10,1- 20,0 kg.

Hunde som vejer 20,1 - 40,0 kg.

Hunde som vejer 40,1 – 60,0 kg.

6. INDIKATION(ER)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Spot-on anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30° C.

Opbevares i de uåbnede foliepakninger på et tørt sted.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipetter)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipetter)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipetter)

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON, 45 mg, 60 mg (3 og 6 pipetter)

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Stronghold 45 mg Spot-on opløsning til katte 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg Spot-on opløsning til katte 7,6 – 10,0 kg

Selamectin

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Selamectin 45 mg

Selamectin 60 mg

3. LÆGEMIDDELFORM

Spot-on opløsning.

4. PAKNINGSSTØRRELSE

3 pipetter

6 pipetter

0,75 ml

1,0 ml

5. DYREARTER

Katte som vejer 2,6 – 7,5 kg.

Katte som vejer 7,6 – 10,0 kg.

6. INDIKATION(ER)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Spot-on anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30° C. Opbevares i de uåbnede foliepakninger på et tørt sted.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/99/014/002 (3 pipetter)

EU/2/99/014/008 (6 pipetter)

EU/2/99/014/013 (3 pipetter)

EU/2/99/014/014 (6 pipetter)

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

FOLIEETIKET, 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Stronghold 15 mg Spot-on opløsning til katte og hunde < 2,5 kg

Stronghold 30 mg Spot-on opløsning til hunde 2,6 – 5,0 kg

Stronghold 45 mg Spot-on opløsning til katte 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg Spot-on opløsning til katte 7,6 – 10,0 kg

Stronghold 60 mg Spot-on opløsning til hunde 5,1 – 10,0 kg

Stronghold 120 mg Spot-on opløsning til hunde 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg Spot-on opløsning til hunde 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg Spot-on opløsning til hunde 40,1 – 60,0 kg

Selamectin

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

15 mg selamectin

30 mg selamectin

45 mg selamectin

60 mg selamectin

120 mg selamectin

240 mg selamectin

360 mg selamectin

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Spot-on anvendelse

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer