Suvaxyn Circo MH RTU (Inactivated recombinant chimeric porcine...) – Etikettering - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Suvaxyn Circo MH RTU
ATC: QI09AL
Indholdsstof: Inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2 ORF2 protein/Inactivated Mycoplasma hyopneumoniae, strain P-5722-3.
Producent: Zoetis Belgium SA

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Papæske

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Suvaxyn Circo+MH RTU injektionsvæske, emulsion til svin

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

 

Hver dosis (2 ml) indeholder:

 

 

Inaktiveret, rekombinant kimært porcint circovirus type 1 med porcint

2,3-12,4 RP

 

circovirus type 2 ORF2-protein

 

 

1,5-3,8 RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvæske, emulsion.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

 

 

25 doser

 

 

50 doser

 

 

 

 

 

 

125 doser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 x 25 doser

 

 

10 x 50 doser

 

 

 

 

4 x 125 doser

 

 

 

 

 

 

 

5.

DYREARTER

 

 

 

 

 

 

Svin (til opfedning)

 

 

 

 

6.

INDIKATION(ER)

 

 

 

 

7.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

 

 

Intramuskulær anvendelse.

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

8.

TILBAGEHOLDELSESTID

 

Tilbageholdelsestid: 0 dage

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

10.UDLØBSDATO

EXP (måned/år)

Anvendes straks efter anbrud.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13.TEKSTEN “ KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr - kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/15/190/001

EU/2/15/190/002

EU/2/15/190/003

EU/2/15/190/004

EU/2/15/190/005

EU/2/15/190/006

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

HDPE-hætteglas (125 doser)

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Suvaxyn Circo+MH RTU injektionsvæske, emulsion til svin

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

 

Én dosis (2 ml) indeholder:

 

 

Inaktiveret, rekombinant kimært porcint circovirus type 1 med porcint

2,3-12,4 RP

 

circovirus type 2 ORF2-protein

 

 

1,5-3,8 RP

 

 

 

 

 

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvæske, emulsion.

 

 

 

 

 

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

 

 

125 doser

 

 

 

 

 

5.

DYREARTER

 

 

 

 

 

 

Svin (til opfedning)

 

 

 

 

6.

INDIKATION(ER)

 

 

 

 

7.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

 

 

i.m.

 

 

 

 

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP (måned/år)

Anvendes straks efter anbrud.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr - kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/15/190/001

EU/2/15/190/002

EU/2/15/190/003

EU/2/15/190/004

EU/2/15/190/005

EU/2/15/190/006

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

HDPE-hætteglas (25 eller 50 doser)

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Suvaxyn Circo+MH RTU injektionsvæske, emulsion til svin

2. MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Inaktiveret, rekombinant kimært PCV type 1 med PCV type 2 ORF2-protein

2,3-12,4 RP

1,5-3,8 RP

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

25 doser

50 doser

4.INDGIVELSESVEJ( E)

i.m.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP (Måned/år)

Anvendes straks efter anbrud.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer