Suvaxyn PCV (porcine circovirus recombinant virus...) – Etikettering - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Suvaxyn PCV
ATC: QI09AA07
Indholdsstof: porcine circovirus recombinant virus (CPCV) 1-2, inactivated
Producent: Zoetis Belgium SA

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æsker med 10 beholdere med 10, 50 eller 125 doser Æske med 1 beholder med 10, 50 eller 125 doser

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Suvaxyn PCV injektionsvæske, suspension til svin

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

 

En dosis på 2 ml:

 

Aktivt stof:

 

Inaktiveret rekombinant Porcint Circovirus type

1,6 ≤ RP ≤ 5,3

1 som Porcint Circovirus type 2 ORF2-protein

 

Adjuvanser:

 

Sulfolipo-cyclodextrin (SLCD)

4,0 mg

Squalan

64,0 mg

Hjælpestof:

 

Thiomersal

0,1 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvæske, suspension.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

 

 

Æske med 1 beholder med 10 doser

 

 

Æske med 1 beholder med 50 doser

 

 

 

 

 

 

Æske med 1 beholder med 125 doser

 

 

 

 

 

 

Æske med 10 beholdere med 10 doser

 

 

Æske med 10 beholdere med 50 doser

 

 

 

 

Æske med 10 beholdere med 125 doser

 

 

 

 

 

 

5.

DYREARTER

 

Svin (smågrise).

6.INDIKATION(ER)

Til aktiv immunisering af svin over 3 uger mod Porcint Circovirus type 2 (PCV2).

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

En intramuskulær injektion med en dosis (2 ml).

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

10.UDLØBSDATO

EXP:

Efter anbrud anvendes straks.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “ KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

EU/2/09/099/001-006

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Etiket til beholder 50 og 125 doser

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Suvaxyn PCV injektionsvæske, suspension til svin

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

En dosis på 2 ml:

 

Aktivt stof:

 

Inaktiveret rekombinant Porcint Circovirus type

1,6 ≤ RP ≤ 5,3

1 som Porcint Circovirus type 2 ORF2-protein

 

Adjuvanser:

 

Sulfolipo-cyclodextrin (SLCD)

4,0 mg

Squalan

64,0 mg

Hjælpestof:

 

Thiomersal

0,1 mg

 

 

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

 

 

 

 

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

 

50 doser

 

125 doser

 

 

 

 

5.

DYREARTER

 

Svin (smågrise)

6. INDIKATION(ER)

Til aktiv immunisering af svin over 3 uger mod Porcint Circovirus type 2 (PCV2)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Intramuskulær anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

10. UDLØBSDATO

EXP:

Efter anbrud anvendes straks.

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C).

Må ikke fryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Etiket til beholder 10 doser

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Suvaxyn PCV injektionsvæske, suspension til svin

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Inaktiveret rekombinant Porcint Circovirus type 1 som Porcint Circovirus type 2 ORF-protein 1,6 ≤ RP ≤ 5,3

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 doser (20 ml)

4. INDGIVELSESVEJ(E)

Intramuskulær anvendelse.

5. TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP: {måned/år}

Efter anbrud anvendes straks.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer