Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Etikettering - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Indholdsstof: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Producent: Ceva Sante Animale

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE><OG> PÅ DEN INDRE EMBALLAGE>

Kartonæsker med 1, 3, 4, 6, 12, 24 og 48 spot-on-applikatorer

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Vectra 3D spot-on-opløsning til hunde 1.5–4 kg

Vectra 3D spot-on-opløsning til hunde 4–10 kg

Vectra 3D spot-on-opløsning til hunde 10–25 kg

Vectra 3D spot-on-opløsning til hunde 25–40 kg

Vectra 3D spot-on-opløsning til hunde > 40 kg

Dinotefuran/pyriproxyfen/permethrin

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver spot-on-applikator indeholder 44 mg dinotefuran / 3,9 mg pyriproxyfen / 317 mg permethrin Hver spot-on-applikator indeholder 87 mg dinotefuran / 7,7 mg pyriproxyfen / 635 mg permethrin Hver spot-on-applikator indeholder 196 mg dinotefuran / 17,4 mg pyriproxyfen / 1429 mg permethrin Hver spot-on-applikator indeholder 256 mg dinotefuran / 22,7 mg pyriproxyfen / 1865 mg permethrin Hver spot-on-applikator indeholder 436 mg dinotefuran / 38,7 mg pyriproxyfen / 3175 mg permethrin

3.LÆGEMIDDELFORM

Spot-on-opløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 spot-on-applikator

3spot-on-applikatorer

4spot-on-applikatorer

6spot-on-applikatorer

12spot-on-applikatorer

24spot-on-applikatorer

48spot-on-applikatorer

5.DYREARTER

Hund.

6.INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Spot-on anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Må ikke anvendes til kat.

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: se indlægssedlen

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr.

Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/13/156/001 (1 spot-on-applikator til hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/002 (3 spot-on-applikatorer til hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/026 (4 spot-on-applikatorer til hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/003 (6 spot-on-applikatorer til hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/004 (12 spot-on-applikatorer til hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/027 (24 spot-on-applikatorer til hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/005 (48 spot-on-applikatorer til hund 1.5–4 kg) EU/2/13/156/006 (1 spot-on-applikator til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/007 (3 spot-on-applikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 spot-on-applikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 spot-on-applikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12 spot-on-applikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 spot-on-applikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 spot-on-applikatorer til hund 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (1 spot-on-applikator til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 spot-on-applikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 spot-on-applikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 spot-on-applikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12 spot-on-applikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 spot-on-applikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 spot-on-applikatorer til hund 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (1 spot-on-applikator til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/017 (3 spot-on-applikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 spot-on-applikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 spot-on-applikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12 spot-on-applikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 spot-on-applikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 spot-on-applikatorer til hund 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (1 spot-on-applikator til hund > 40 kg) EU/2/13/156/022 (3 spot-on-applikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 spot-on-applikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 spot-on-applikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 spot-on-applikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 spot-on-applikatorer til hund > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 spot-on-applikatorer til hund > 40 kg)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Spot-on-applikator-etiket

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Vectra 3D spot-on (1,5–4 kg)

Vectra 3D spot-on (4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on (> 40 kg)

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Spot-on-anvendelse

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot{nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP{måneder/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer