Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Vectra Felis
ATC: QP53A
Indholdsstof: pyriproxyfen / dinotefuran
Producent: Ceva Sante Animale
An agency of the European Union

Vectra Felis

Dinotefuran / pyriproxyfen

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende veterinærlægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Vectra Felis?

Vectra Felis er et veterinærlægemiddel, der indeholder to aktive stoffer: dinotefuran og pyriproxyfen. Det leveres som spot-on, opløsning, i en applikator til katte.

Hvad anvendes Vectra Felis til?

Vectra Felis anvendes til behandling og forebyggelse af angreb af lopper hos katte. Virkningen holder sig i mindst en måned, og det forhindrer udklækning og udvikling af lopper i tre måneder. Det kan desuden anvendes til som led i behandling af overfølsomhed for loppebid (loppebetinget allergisk dermatitis).

Indholdet af en fuld applikator med Vectra Felis påføres direkte på huden nederst på kattens hoved, efter at pelsen er delt. Den ansvarlige dyrlæge bør undersøge, om behandlingen behøver gentages, og hvor lang tid der skal gå, til dette gøres.

Hvordan virker Vectra Felis?

De aktive stoffer i Vectra Felis virker som ektoparasiticider. Det vil sige, at de dræber parasitter, der lever på dyrets hud eller pels, såsom lopper og flåter, der får næring fra dyrets hud.

Dinotefuran er en insektgift, der dræber insekter ved at påvirke deres nervesystem gennem de nikotinerge acetylkolinreceptorer. Pyriproxyfen regulerer insekters vækst. Det standser loppers

livscyklus ved at gøre loppernes æg ufrugtbare og blokere loppernes udvikling i et tidligt stadium, så de ikke bliver til voksne individer.

Hvordan blev Vectra Felis undersøgt?

Virkningen af Vectra Felis mod lopper blev undersøgt i en lang række laboratorieundersøgelser og i én feltundersøgelse.

Feltundersøgelsen omfattede 129 katte med angreb af lopper. Kattene blev behandlet én gang om måneden i tre på hinanden følgende måneder, enten med Vectra Felis eller med et andet spot-on produkt, der indeholder to andre stoffer mod lopper og flåter: fipronil og (S)-methopren. Effektiviteten blev bedømt på reduktionen i antallet af lopper.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Vectra Felis?

Feltundersøgelsen viste, at Vectra Felis var lige så effektivt som sammenligningsproduktet og nedsatte antallet af lopper med 91 % i løbet af den 84 dage lange undersøgelse.

Undersøgelsen viste desuden, at Vectra Felis var effektivt som supplerende behandling af overfølsomhed for loppebid hos katte.

Hvilken risiko er der forbundet med Vectra Felis?

På påføringsstedet kan der midlertidigt komme symptomer som væske og hvid farve, men det er uden betydning for produktets sikkerhed og virkning.

I sjældne tilfælde kan der på påføringsstedet komme let skældannelse, midlertidig rødme og kløe eller midlertidigt hårtab. Disse tegn svinder normalt uden behandling.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Vectra Felis fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller kommer i berøring med dyret?

Ved utilsigtet kontakt med øjnene skylles øjnene med vand, og ved utilsigtet kontakt med huden vaskes huden med vand og sæbe.

Ved vedvarende øjenirritation eller ved uforvarende indtagelse af veterinærlægemidlet skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen.

Personer med kendt overfølsomhed (allergi) over for et eller flere af indholdsstofferne bør undgå kontakt med produktet.

Personer må ikke komme i berøring med den behandlede kat i mindst otte timer efter påføringen af veterinærlægemidlet. På behandlingsdagen må den behandlede kat ikke sove sammen med personer, navnlig børn.

Hvorfor blev Vectra Felis godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Vectra Felis overstiger risiciene til de godkendte anvendelser, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Vectra Felis. Afvejningen af fordele og risici (benefit/risk-forholdet) fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Vectra Felis:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Vectra Felis den 6. juni 2014. Oplysninger om udleveringsbestemmelser for produktet findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev senest ajourført i april 2014.

Kommentarer