Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) – Etikettering - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Vectra Felis
ATC: QP53A
Indholdsstof: pyriproxyfen / dinotefuran
Producent: Ceva Sante Animale

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Kartonæsker med 1, 3, 4, 6, 12, 24 og 72 spot-on-applikatorer

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Vectra Felis 423mg/42,3 mg spot-on-opløsning til kat dinotefuran/pyriproxyfen

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver 0,9-ml spot-on-applikator indeholder 423 mg dinotefuran og 42,3 mg pyriproxyfen

3.LÆGEMIDDELFORM

Spot-on-opløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 spot-on-applikator

3spot-on-applikatorer

4spot-on-applikatorer

6spot-on-applikatorer

12spot-on-applikatorer

24spot-on-applikatorer

72spot-on-applikatorer

5.DYREARTER

Kat

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Spot-on-anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

Anvendes straks efter anbrud.

EXP {måneder/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: se indlægssedlen

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr.

Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/165/001 (1 spot-on-applikator)

EU/2/14/165/002 (3 spot-on-applikatorer)

EU/2/14/165/006 (4 spot-on-applikatorer)

EU/2/14/165/003 (6 spot-on-applikatorer)

EU/2/14/165/004 (12 spot-on-applikatorer)

EU/2/14/165/007 (24 spot-on-applikatorer)

EU/2/14/165/005 (72 spot-on-applikatorer)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Spot-on-applikator

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Vectra Felis spot-on

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Spot-on-anvendelse

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot

7.UDLØBSDATO

EXP

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer