Versican Plus DHPPi (canine distemper virus, strain CDV Bio...) - QI07AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Versican Plus DHPPi
ATC: QI07AD04
Indholdsstof: canine distemper virus, strain CDV Bio 11/A, canine adenovirus type 2, strain CAV-2 Bio 13, canine parvovirus type 2b, strain CPV-2b Bio 12/B and canine parainfluenza type 2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (all live attenuated)
Producent: Zoetis Belgium SA

Versican Plus DHPPi

Vaccine mod hundesyge, hundeadenovirus, hundeparvovirose og hundeparainfluenzavirus (levende, svækket)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Lægemidler til Dyrs (CVMP) vurdering af den forelagte dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Versican Plus DHPPi?

Versican Plus DHPPi er en dyrevaccine, der indeholder levende, svækkede hundesygevirus, hundeadenovirus type 2, hundeparvovirus type 2b og hundeparainfluenzavirus type 2. Versican Plus DHPPi fås som en frysetørret pellet (et lyofilisat) med opløsningsvæske (solvens) og gives ved indsprøjtning.

Hvad anvendes Versican Plus DHPPi til?

Versican Plus DHPPi anvendes til at beskytte hunde mod:

hundesyge, en smitsom sygdom, der på engelsk også kaldes »hard pad disease«, fordi hundene kan få fortykket hud på trædepuderne foruden løbende snude, hoste, feber, opkastning, diarré, kraftig savlen og undertiden krampeanfald

hundeadenovirus type 1, der forårsager akut leverbetændelse, eventuelt med gulsot af hud og øjne

hundeparvovirus, der hos hvalpe kan medføre svær sygdom med sløvhed, feber, opkastning og blodig diarré

hundeparainfluenzavirus og hundeadenovirus type 2, der er årsag til kennelhoste

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Vaccinen gives til hvalpe fra 6-ugers alderen ved en indsprøjtning under huden og gentages 3-4 uger senere. Revaccination er nødvendig en gang hvert tredje år med en enkelt dosis af Versican Plus DHPPi mod hundesyge, hundeadenovirus (type 1 og 2) og parvovirus. Der revaccineres en gang om året mod hundeparainfluenzavirus.

Hvordan virker Versican Plus DHPPi?

Versican Plus DHPPi er en vaccine. Vacciner virker ved at »lære« organismens naturlige forsvar, immunsystemet, hvordan det skal forsvare organismen mod en sygdom. Virus i Versican Plus DHPPi er levende, men er blevet svækket, så de ikke er sygdomsfremkaldende. Når Versican Plus DHPPi gives til hunde, registrerer dyrenes immunsystem virus som »fremmede« og reagerer ved at danne antistoffer mod dem. Hvis dyret efterfølgende udsættes for disse infektioner, vil immunsystemet reagere hurtigere. Derved er de beskyttet mod hundesyge, adenovirus-leverbetændelse, parvovirose og kennelhoste.

Hvordan blev Versican Plus DHPPi undersøgt?

Effektiviteten af Versican Plus DHPPi blev oprindelig undersøgt i en feltundersøgelse med 129 hunde. For at dokumentere effektiviteten af Versican Plus DHPPi omfattede feltundersøgelsen de bredere vaccinekombinationer Versican Plus DHPPi/L4 og Versican Plus DHPPi/L4R, som foruden andre sygdomme også er beregnet til at beskytte mod hundesyge, adenovirus, parvovirose og kennelhoste. Hundene blev enten vaccineret to gange med tre til fire ugers mellemrum eller fik en enkelt årlig forstærkningsdosis (boosterdosis). Virkningen blev målt på antistofniveauet før og efter vaccinationen.

Der blev efterfølgende gennemført laboratorieundersøgelser med henblik på at bestemme varigheden af beskyttelse mod hundesyge, hundeadenovirus (type 1 og 2) og parvovirus. I disse undersøgelser blev hundene vaccineret to gange med tre ugers mellemrum og blev udsat for hundesygevirus, hundeadenovirus og hundeparvovirus tre år efter den anden vaccination. Virkningen blev målt på de kliniske symptomer, kropstemperaturen og niveauet af antistoffer.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Versican Plus DHPPi?

Feltundersøgelsen viste, at vaccination med Versican Plus DHPPi gav tilstrækkelig antistofkoncentration til at beskytte mod hundesygevirus og hundeadenovirus hos alle hundene. For parvovirus havde 73- 100 % af hundene beskyttende antistofniveau, og for parainfluenzavirus 73-97 %. Hvalpe reagerede undertiden mindre kraftigt end voksne hunde, da antistoffer overført fra moderen kan blokere immunresponsen på vaccination.

Laboratorieundersøgelserne viste, at beskyttelsesvarigheden var tre år for hundesyge, hundeadenovirus og hundeparvovirus.

Hvilken risiko er der forbundet med Versican Plus DHPPi?

Den hyppigste bivirkning (som optræder hos mere end 1 ud af 100 hunde) ved Versican Plus DHPPi er kortvarig hævelse på op til 5 cm, der kan forekomme på injektionsstedet efter vaccinationen.

I situationer, hvor hvalpene forventes at arve meget høje antistofkoncentrationer fra tæven, bør vaccinationsforløbet planlægges derefter.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller kommer i berøring med dyret?

Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen.

Hvorfor blev Versican Plus DHPPi godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Versican Plus DHPPi opvejer risiciene til de godkendte anvendelser, og anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Versican Plus DHPPi. Benefit/risk-forholdet fremgår af den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Versican Plus DHPPi:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Versican Plus DHPPi den 4. juli 2014. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for lægemidlet findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i marts 2015.

Kommentarer