Versican Plus DHPPi (canine distemper virus, strain CDV Bio...) – Etikettering - QI07AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Versican Plus DHPPi
ATC: QI07AD04
Indholdsstof: canine distemper virus, strain CDV Bio 11/A, canine adenovirus type 2, strain CAV-2 Bio 13, canine parvovirus type 2b, strain CPV-2b Bio 12/B and canine parainfluenza type 2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (all live attenuated)
Producent: Zoetis Belgium SA

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Versican Plus DHPPi lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hund

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

 

Pr. dosis (1 ml):

 

 

 

Lyofilisat (levende svækket):

Minimum

Maksimum

 

Hundesygevirus

103,1 TCID50

105,1 TCID50

 

Hundeadenovirus type 2

103,6 TCID50

105,3 TCID50

 

Hundeparvovirus type 2b

104,3 TCID50

106,3 TCID50

 

Hundeparainfluenza virus type 2

10 3,1 TCID50

105,1 TCID50

 

Solvens:

 

 

 

Vand til injektionsvæsker

(Aqua ad iniectabilia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

 

 

 

25 x 1 dosis

 

 

 

50 x 1 dosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DYREARTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Efter rekonstituering, anvendes straks.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13.TEKSTEN ”KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN ”OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/169/001

EU/2/14/169/002

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Hætteglas (lyofilisat, 1 dosis)

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Versican Plus DHPPi – lyofilisat til hund

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

DHPPi

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Hætteglas (solvens, 1 ml)

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Versican Plus DHPPi – solvens til hund

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Aqua ad iniectabilia

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer