Ypozane (osaterone acetate) – Etikettering - QG04CX90

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Æske - 1,875 mg

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

YPOZANE 1,875 mg tablet til hund

Osateronacetat.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver tablet indeholder 1,875 mg osateronacetat.

3.LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5.DYREARTER

Hund.

6.INDIKATION(ER)

Behandling af benign prostata hypertrofi hos hanhunde.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. : {måneder/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VIRBAC S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/06/068/001

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch : {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS Blister - 1,875 mg

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

YPOZANE 1,875 mg tablet til hund

Osateronacetat.

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VIRBAC S.A.

3.UDLØBSDATO

UDL.D. : {måneder/år}

4.BATCHNUMMER

Batch : {nummer}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Æske - 3,75 mg

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

YPOZANE 3,75 mg tablet til hund

Osateronacetat.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver tablet indeholder 3,75 mg osateronacetat.

3.LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5.DYREARTER

Hund.

6.INDIKATION(ER)

Behandling af benign prostata hypertrofi hos hanhunde.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. : {måneder/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VIRBAC S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/06/068/002

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch : {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS Blister - 3,75 mg

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

YPOZANE 3,75 mg tablet til hund

Osateronacetat.

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VIRBAC S.A.

3.UDLØBSDATO

UDL.D. : {måneder/år}

4.BATCHNUMMER

Batch : {nummer}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Æske - 7,5 mg

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

YPOZANE 7,5 mg tablet til hund

Osateronacetat.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver tablet indeholder 7,5 mg osateronacetat.

3.LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5.DYREARTER

Hund.

6.INDIKATION(ER)

Behandling af benign prostata hypertrofi hos hanhunde.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. : {måneder/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VIRBAC S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/06/068/003

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch : {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS Blister - 7,5 mg

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

YPOZANE 7,5 mg tablet til hund

Osateronacetat.

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VIRBAC S.A.

3.UDLØBSDATO

UDL.D. : {måneder/år}

4.BATCHNUMMER

Batch : {nummer}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Æske - 15 mg

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

YPOZANE 15 mg tablet til hund

Osateronacetat.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver tablet indeholder 15 mg osateronacetat.

3.LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter.

5.DYREARTER

Hund.

6.INDIKATION(ER)

Behandling af benign prostata hypertrofi hos hanhunde.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. : {måneder/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Ikke relevant.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VIRBAC S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/06/068/004

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch : {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS Blister - 15 mg

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

YPOZANE 15 mg tablet til hund

Osateronacetat.

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VIRBAC S.A.

3.UDLØBSDATO

UDL.D. : {måneder/år}

4.BATCHNUMMER

Batch : {nummer}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

Kommentarer