Zulvac 1 Ovis (inactivated bluetongue virus, serotype-1) – Etikettering - QI04AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Zulvac 1 Ovis
ATC: QI04AA02
Indholdsstof: inactivated bluetongue virus, serotype-1
Producent: Zoetis Belgium SA

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre karton med 1 x 20 ml, 1 x 100 ml og 1 x 240 ml

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Zulvac 1 Ovis injektionsvæske, suspension, til får

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Pr. dosis på 2 ml:

Inaktiveret bluetonguevirus, serotype 1, stamme BTV-1/ALG2006/01 E1 Aluminiumhydroxid, saponin og thiomersal.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.PAKNINGSSTØRRELSE

20 ml (10 doser)

100 ml (50 doser)

240 ml (120 doser)

5.DYREARTER

Får

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Anvendes umiddelbart efter anbrud.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Beskyttes mod lys.

Må ikke nedfryses.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/131/001

EU/2/11/131/005

EU/2/11/131/006

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Etiket på 100 ml og 240 ml hætteglas

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Zulvac 1 Ovis injektionsvæske, suspension, til får

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Pr. dosis på 2 ml:

Inaktiveret bluetonguevirus, serotype 1, stamme BTV-1/ALG2006/01 E1 Aluminiumhydroxid, saponin og thiomersal.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml (50 doser)

240 ml (120 doser)

5.DYREARTER

Får

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Anvendes umiddelbart efter anbrud.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Beskyttes mod lys.

Må ikke nedfryses.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Etiket på 20 ml

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Zulvac 1 Ovis injektionsvæske, suspension, til får

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Pr. dosis på 2 ml:

Inaktiveret bluetonguevirus, serotype 1, stamme BTV-1/ALG2006/01 E1

Aluminiumhydroxid, saponin og thiomersal.

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

20 ml (10 doser)

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Anvendes umiddelbart efter anbrud.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer