Zulvac 8 Ovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Etikettering - QI04AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Zulvac 8 Ovis
ATC: QI04AA02
Indholdsstof: inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain btv-8/bel2006/02
Producent: Zoetis Belgium SA

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Kartonæske med 1 x 100 ml / Kartonæske med 1 x 240 ml

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

ZULVAC 8 Ovis injektionsvæske, suspension, til får

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

En dosis med 2 ml indeholder:

Inaktiveret bluetonguevirus, serotype 8, stamme BTV-8/BEL2006/02

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml (50 doser)

240 ml (120 doser)

5.DYREARTER

Får

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Efter anbrud: anvendes straks.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Beskyttes mod lys.

Må ikke nedfryses.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

Indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller anvendelse af dette veterinærlægemiddel er eller kan være forbudt i en medlemsstat på dele af eller hele deres område. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/09/104/001

EU/2/09/104/002

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Etiket 100 ml hætteglas / Etiket 240 ml hætteglas

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

ZULVAC 8 Ovis injektionsvæske, suspension, til får

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

En dosis med 2 ml indeholder:

Inaktiveret bluetonguevirus, serotype 8, stamme BTV-8/BEL2006/02

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml (50 doser)

240 ml (120 doser)

5.DYREARTER

Får

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Efter anbrud: anvendes straks.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Beskyttes mod lys.

Må ikke nedfryses.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/09/104/001

EU/2/09/104/002

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

Kommentarer