Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Zulvac SBV (Inactivated Schmallenberg virus, strain...) – Etikettering - QI02AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Zulvac SBV
ATC: QI02AA
Indholdsstof: Inactivated Schmallenberg virus, strain BH80/11-4
Producent: Zoetis Belgium SA

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Karton

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

ZULVAC SBV injektionsvæske, suspension til kvæg og får

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

 

Aktivt stof:

Mængde pr. 2 ml dosis

Mængde pr. 1 ml dosis

 

 

 

 

(kvæg)

(får)

 

Inaktiveret Schmallenberg-virus,

RP 1

RP 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

 

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvæske, suspension

 

 

 

 

 

 

4.

PAKNINGSTØRRELSE

 

 

 

50 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DYREARTER

 

 

Kvæg og får

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Kvæg: intramuskulær anvendelse.

Får: subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Anvendes straks efter anbrud.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Må ikke nedfryses.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN KUN TIL DYRSAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR

UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/2/14/178/001

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Hætteglas (50 ml)

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

ZULVAC SBV injektionsvæske, suspension til kvæg og får

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Inaktiveret Schmallenberg-virus (RP 1/dosis)

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

50 ml

4. INDGIVELSESVEJ( E)

i.m. (kvæg) s.c. (får)

5. TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Anvendes straks efter anbrud.

8.TEKSTEN TIL DYR

Til dyr.

Kommentarer