CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - QI070AO

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CaniLeish λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος για σκύλους

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε δόση 1 ml του εμβολίου περιέχει:

Λυοφιλοποιημένο υλικό:

Δραστικό συστατικό:

Leishmania infantum Excreted Secreted Proteins (ESP) τουλάχιστον 100 µg

Ανοσοενισχυτικά:

Καθαρμένο εκχύλισμα Quillaja saponaria (QA-21): 60 µg

Διαλύτης:

 

Διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%)

1 ml

Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στην παράγραφο 6.1

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Λυοφιλοποιημένο υλικό και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος. Λυοφιλοποιημένο υλικό: μπεζ λυοφιλοποιημένο κλάσμα Διαλύτης: διαφανές υγρό

4.ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1Είδη ζώων

Σκύλοι.

4.2Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Ενεργητική ανοσοποίηση αρνητικών στη Leishmania σκύλων, ηλικίας άνω των 6 μηνών, για να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ενεργού λοίμωξης και κλινικής νόσου μετά από έκθεση στο παράσιτο

Leishmania infantum.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έχει αποδειχθεί σε σκύλους που υποβλήθηκαν σε πολλαπλή φυσική έκθεση στο παράσιτο σε περιοχές με υψηλό μολυσματικό φορτίο.

Έναρξη ανοσίας : 4 εβδομάδες μετά το αρχικό πρόγραμμα εμβολιασμού.

Διάρκεια ανοσίας: 1 έτος μετά τον τελευταίο (επαν-)εμβολιασμό.

4.3Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, στο ανοσοενισχυτικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδους ζώου

Μετά τον εμβολιασμό μπορεί να εμφανιστούν περιορισμένης διάρκειας αντισώματα κατά της Leishmania που ανιχνεύονται με δοκιμή ανοσοφθορισμού (IFAT). Τα αντισώματα λόγω εμβολιασμού μπορούν να διαφοροποιηθούν από τα αντισώματα που οφείλονται σε φυσική μόλυνση με τη χρήση ταχείας ορολογικής διαγνωστικής δοκιμής, ως ένα πρώτο βήμα διαφορικής διάγνωσης.

Ηχρήση του εμβολίου σε σκύλους σε περιοχές με χαμηλό ή μηδενικό παρασιτικό φορτίο πρέπει να αποφασίζεται σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου-οφέλους από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Ηεπίπτωση του εμβολιασμού στη δημόσια υγεία και τον έλεγχο της λοίμωξης στους ανθρώπους δεν μπορεί να εκτιμηθεί με τα διαθέσιμα στοιχεία.

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Να εμβολιάζονται μόνον υγιή ζώα. Η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού σε σκύλους που έχουν ήδη μολυνθεί δεν έχει μελετηθεί και επομένως δε συνιστάται. Σε σκύλους που ανέπτυξαν λεϊσμανίαση (ενεργό λοίμωξη και/ή κλινική νόσο) παρά τον εμβολιασμό, η συνέχιση του εμβολιασμού δεν έδειξε κάποιο όφελος. Ο εμβολιασμός σε σκύλους που είχαν ήδη μολυνθεί με Leishmania infantum δεν προκάλεσε ανεπιθύμητες ενέργειες πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.6. Πριν τον εμβολιασμό συνιστάται η ανίχνευση της Leishmania με κάποιο γρήγορο ορολογικό διαγνωστικό τεστ

Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης πρέπει να χορηγείται η κατάλληλη συμπτωματική θεραπεία και η κλινική παρακολούθηση πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την εξαφάνιση των συμπτωμάτων. Για τη διευκόλυνση της έγκαιρης εφαρμογής της συμπωματικής θεραπείας, σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης, συστήνεται η παρακολούθηση του σκύλου από τον ιδιοκτήτη τις πρώτες ώρες μετά τον εμβολιασμό.

Πριν τον εμβολιασμό συνιστάται ο αποπαρασιτισμός των σκύλων που εμφανίζουν παρασίτωση.

Ο εμβολιασμός δεν πρέπει να υποκαθιστά άλλα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της έκθεσης σε σκνίπες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Σε περίπτωση αυτοένεσης από ατύχημα, να αναζητήσετε αμέσως ιατρική συμβουλή και να επιδείξετε στον ιατρό το εσώκλειστο φύλλο οδηγιών ή την ετικέτα του φαρμακευτικού προϊόντος.

4.6Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Μετά από την ενέσιμη χορήγηση, μπορεί να εμφανιστούν μέτριες και παροδικές τοπικές αντιδράσεις, όπως εξοίδηση, οζίδιο, πόνος κατά την ψηλάφηση ή ερύθημα, αλλά αυτές οι αντιδράσεις υποχωρούν αυτόματα μέσα σε 2 έως 15 ημέρες. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί μια πιο σοβαρή αντίδραση στο σημείο της ένεσης (νέκρωση στο σημείο της ένεσης, αγγειίτιδα).

Άλλα παροδικά συμπτώματα που εμφανίζονται μετά από τον εμβολιασμό, όπως υπερθερμία, απάθεια και πεπτικές διαταραχές διάρκειας 1 έως 6 ημερών είναι συχνά. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί επίσης συμπτώματα όπως ανορεξία και έμετος.

Οι αλλεργικού τύπου αντιδράσεις είναι σπάνιες. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, οι οποίες είναι δυνητικά θανατηφόρες. Σε αυτές τις

περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα συμπτωματική θεραπεία και η κλινική παρακολούθηση θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την ολοκληρωτική αποδρομή των συμπτωμάτων.

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:

-πολύ συχνή (περισσότερο από 1 στα 10 ζώα παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)

-συχνή (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 100 ζώα)

-μη συνηθισμένη (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 1.000 ζώα)

-σπάνια (περισσότερο από 1 αλλά λιγότερο από 10 ζώα στα 10.000 ζώα)

-πολύ σπάνια (λιγότερο από 1 στα 10.000 ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων αναφορών).

4.7Χρήση κατά την κύηση ή τη γαλουχία

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Επομένως, δεν συνιστάται η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

4.8Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από την χρήση του εν λόγω εμβολίου σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο κτηνιατρικό φάρμακο. Η απόφαση για τη χορήγηση του εν λόγω εμβολίου πριν ή μετά από τη χορήγηση οποιοδήποτε άλλου κτηνιατρικού φαρμάκου, θα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση.

4.9Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Υποδόρια χρήση.

Μετά την ανασύσταση του λυοφιλοποιημένου υλικού με το διαλύτη, ανακινήστε ήπια και χορηγήστε μια δόση 1 ml υποδόρια σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα εμβολιασμού:

Αρχικό πρόγραμμα εμβολισμού :

-Πρώτη δόση από την ηλικία των 6 μηνών και άνω

-Δεύτερη δόση 3 εβδομάδες μετά την πρώτη δόση.

-Τρίτη δόση 3 εβδομάδες μετά από τη 2η ενέσιμη χορήγηση.

Ετήσιος επαναληπτικός εμβολιασμός:

- Να χορηγείται μία αναμνηστική ένεση μιας δόσης 1 χρόνο μετά την τρίτη δόση και στη συνέχεια η χορήγηση να γίνεται ανά έτος.

Το ανασυσταθέν προϊόν είναι καστανοκόκκινου χρώματος.

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Δεν παρουσιάστηκε καμιά ανεπιθύμητη ενέργεια πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 4.6 μετά από χορήγηση διπλάσιας δόσης εμβολίου.

4.11 Χρόνος αναμονής

Δεν απαιτείται.

5.ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Ανοσολογικά για κυνίδες – σκύλος – αδρανοποιημένο αντιπαρασιτικό εμβόλιο.

Κωδικός ATCvet : QI07AO01.

Ο εμβολιασμός προκαλεί κυτταρική ανοσία που αποδεικνύεται από:

την εμφάνιση ειδικών IgG2 αντισωμάτων κατά των excreted secreted proteins του παρασίτου

Leishmania infantum,

την ενίσχυση της λεϊσμανιοκτόνου δράσης των μακροφάγων,

τον πολλαπλασιασμό των Τ-λεμφοκυττάρων με την έκκριση κυτταροκινών, όπως γ-ιντερφερόνης,

τη θετική ανοσολογική αντίδραση των Τ-κυττάρων, που κατευθύνονται στα αντιγόνα του παρασίτου Leishmania (δερματική δοκιμή).

Μελέτες αποτελεσματικότητας σε σκύλους που υποβλήθηκαν σε πολλαπλή φυσική έκθεση στο παράσιτο σε περιοχές με υψηλό μολυσματικό φορτίο έχουν δείξει ότι ένας εμβολιασμένος σκύλος έχει 3,6 φορές μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξει ενεργό λοίμωξη και 4 φορές μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξει κλινικά εκδηλωμένη νόσο σε σχέση με έναν μη-εμβολιασμένο σκύλο.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Λυοφιλοποιημένο υλικό

Purified extract of Quillaja saponaria (QA-21) Trometamol

Sucrose

Mannitol

Διαλύτης

Sodium chloride Water for injections

6.2Ασυμβατότητες

Λόγω έλλειψης μελετών συμβατότητας, το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα.

6.3Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στη συσκευασία πώλησης: 2 χρόνια. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: χρήση αμέσως μετά την ανασύσταση.

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσεται και μεταφέρεται σε θερμοκρασίες ψύξης (2°C - 8°C). Φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

6.5Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Υάλινο φιαλίδιο Τύπου Ι που περιέχει 1 δόση λυοφιλοποιημένου υλικού και υάλινο φιαλίδιο Τύπου Ι που περιέχει 1 ml διαλύτη. Κλεισμένα με λαστιχένιο πώμα βουτυλίου και σφραγισμένα με κυάθιο αλουμινίου.

Συσκευασίες:

Πλαστικό κουτί που περιέχει 1 φιαλίδιο 1 δόσης λυοφιλοποιημένου υλικού και 1 φιαλίδιο με 1 ml διαλύτη.

Πλαστικό κουτί που περιέχει 1 φιαλίδιο 1 δόσης λυοφιλοποιημένου υλικού, 1 φιαλίδιο με 1 ml διαλύτη, 1 σύριγγα και 1 βελόνα.

Πλαστικό κουτί που περιέχει 3 φιαλίδια 1 δόσης λυοφιλοποιημένου υλικού και 3 φιαλίδια με 1 ml διαλύτη.

Πλαστικό κουτί που περιέχει 5 φιαλίδια 1 δόσης λυοφιλοποιημένου υλικού και 5 φιαλίδια με 1 ml διαλύτη.

Πλαστικό κουτί που περιέχει 10 φιαλίδια 1 δόσης λυοφιλοποιημένου υλικού και 10 φιαλίδια με 1 ml διαλύτη.

Πλαστικό κουτί που περιέχει 15 φιαλίδια 1 δόσης λυοφιλοποιημένου υλικού και 15 φιαλίδια με 1 ml διαλύτη.

Πλαστικό κουτί που περιέχει 25 φιαλίδια 1 δόσης λυοφιλοποιημένου υλικού και 25 φιαλίδια με 1 ml διαλύτη.

Πλαστικό κουτί που περιέχει 30 φιαλίδια 1 δόσης λυοφιλοποιημένου υλικού και 30 φιαλίδια με 1 ml διαλύτη.

Πλαστικό κουτί που περιέχει 50 φιαλίδια 1 δόσης λυοφιλοποιημένου υλικού και 50 φιαλίδια με 1 ml διαλύτη.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – LID 06516 Carros

France

Tel. 0033/4.92.08.73.00

Fax. 0033/4.92.08.73.48

E-mail. darprocedure@virbac.com

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/2/11/121/001-009

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

14/03/2011

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ

Η εισαγωγή, πώληση, διάθεση και/ή χρήση του CaniLeish απαγορεύεται ή μπορεί να απαγορευθεί σε ολόκληρη ή σε μέρος της επικράτειας ορισμένων κρατών μελών, σύμφωνα με την πολιτική για την υγεία των ζώων που αυτά εφαρμόζουν. Οποιοσδήποτε προτίθεται να εισάγει, να πωλήσει, να διαθέσει και/ή να χρησιμοποιήσει το CaniLeish υποχρεούται να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας αρχής του σχετικού κράτους μέλους όσον αναφορά τα ισχύοντα προγράμματα εμβολιασμού, πριν την εισαγωγή, πώληση, διάθεση και/ή χρήση.

Σχόλια