Greek
Επιλέξτε γλώσσα ιστότοπου

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) - QI07AA

EURICAN HERPES 205

Περίληψη EPAR για το κοινό

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά µε τους όρους χρήσης του φαρµάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις συµβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε µε τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της επιτροπής, συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Eurican Herpes 205;

Το Eurican Herpes 205 είναι σκόνη και διαλύτης για την παρασκευή ενέσιµου γαλακτώµατος. Η δραστική ουσία που περιέχει το Eurican Herpes 205 είναι αντιγόνα ερπητοϊού του σκύλου (στέλεχος

F205) σε δόση 0,3 έως 1,75 µg.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Eurican Herpes 205;

Το Eurican Herpes 205 χρησιµοποιείται για την ανοσοποίηση θηλυκών σκύλων µε σκοπό την πρόληψη της θνησιµότητας, των κλινικών συµπτωµάτων και των βλαβών που προκαλούνται σε κουτάβια από τις λοιµώξεις του ερπητοϊού του σκύλου, οι οποίες εµφανίζονται κατά τις πρώτες ηµέρες ζωής τους.

Το Eurican Herpes 205 χορηγείται σε δύο δόσεις του 1 ml µε υποδόρια (κάτω από το δέρµα) ένεση. Η πρώτη ένεση χορηγείται είτε κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής διέγερσης είτε 7-10 ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία του ζευγαρώµατος. Η δεύτερη ένεση χορηγείται 1 έως 2 εβδοµάδες πριν από την αναµενόµενη ηµεροµηνία της γέννας. Ο θηλυκός σκύλος πρέπει να επανεµβολιάζεται κατά τον ίδιο τρόπο σε κάθε εγκυµοσύνη.

Πώς δρα το Eurican Herpes 205;

Το Eurican Herpes 205 περιέχει µικρές ποσότητες αντιγόνων ερπητοϊού του σκύλου. Μετά την ένεση, η µικρή αυτή ποσότητα βοηθάει το ανοσοποιητικό σύστηµα του σκύλου να συνθέσει αντισώµατα κατά του ερπητοϊού του σκύλου και να τον αδρανοποιήσει. Μετά τον εµβολιασµό οι θηλυκοί σκύλοι θα µεταφέρουν µέσω του πρωτογάλακτος τα εν λόγω αντισώµατα στα κουτάβια. Εάν ο σκύλος εκτεθεί µελλοντικά στον ερπητοϊό του σκύλου, είτε δεν θα υποστεί λοίµωξη είτε η λοίµωξη θα είναι πολύ λιγότερο σοβαρή. Το Eurican Herpes 205 στοχεύει στην προστασία των κουταβιών από την εν λόγω λοίµωξη κατά τις πρώτες ηµέρες της ζωής τους.

Πώς µελετήθηκε η αποτελεσµατικότητα του Eurican Herpes 205;

Έχουν διεξαχθεί τρεις εργαστηριακές µελέτες και δύο µελέτες σε πραγµατικές συνθήκες για το Eurican Herpes 205. Στη µία δοκιµή σε πραγµατικές συνθήκες µετρήθηκε η ορολογική απόκριση (παραγωγή αντισωµάτων). Στην άλλη µελέτη, εξετάστηκε η επίδραση του εµβολιασµού στην

ικανότητα των θηλυκών σκύλων να γεννήσουν ένα µολυσµένο κουτάβι. Η πρώτη εργαστηριακή µελέτη εξέτασε τη δόση που απαιτείται για την προστασία. Η δεύτερη µελέτη διεξήχθηκε για να καταδείξει την προστασία των κουταβιών που προέρχεται από τους εµβολιασµένους κατά του ερπητοϊού θηλυκούς σκύλους. Στην εν λόγω µελέτη, το Eurican Herpes 205 συγκρίθηκε µε σκύλους χωρίς εµβολιασµό (µάρτυρες). Η τελευταία µελέτη κατέδειξε ότι η επαγωγή αντισωµάτων είναι ισοδύναµη είτε οι θηλυκοί σκύλοι εµβολιάζονται την ηµέρα της σεξουαλικής διέγερσης είτε 7-10 ηµέρες µετά από την ηµεροµηνία του ζευγαρώµατος.

Ποιο είναι το όφελος του Eurican Herpes 205 σύµφωνα µε τις µελέτες;

Το Eurican Herpes 205 κατέδειξε επαρκή προστασία από τον ερπητοϊό του σκύλου. Στη µελέτη της προστασίας των κουταβιών (από εµβολιασµένους θηλυκούς σκύλους) από τον ερπητοϊό του σκύλου, πάνω από το 80% των κουταβιών που γεννήθηκαν από εµβολιασµένους θηλυκούς σκύλους επέζησαν.

Ποιες είναι οι ανεπιθύµητες ενέργειες του Eurican Herpes 205;

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται. Κωδικός ATC: "QI07AA"

  • Rabigen sag2 - QI07AA02

Η χορήγηση ένεσης Eurican Herpes 205 µπορεί να προκαλέσει προσωρινό οίδηµα (συσσώρευση υγρού κάτω από το δέρµα) στο σηµείο χορήγησης της ένεσης σε ποσοστό έως 10% των ζώων. Η εν λόγω ανεπιθύµητη ενέργεια εξαφανίζεται συνήθως σε διάστηµα µίας εβδοµάδας. Σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να εµφανιστούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αλλεργίας) οι οποίες χρήζουν θεραπείας.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν ή έρχεται σε επαφή µε το ζώο;

Το Eurican Herpes 205 περιέχει παραφινέλαιο. Σε περίπτωσης τυχαίας ένεσης µπορεί να προκληθεί έντονος πόνος και εξοίδηση, ιδιαιτέρως εάν η ένεση γίνει σε άρθρωση ή δάκτυλο – σε σπάνιες περιπτώσεις αυτό µπορεί να έχει ως

αποτέλεσµα απώλεια του δακτύλου. Εάν κατά λάθος ενεθείτε µε αυτό το προϊόν, ακόµη και αν η ποσότητα είναι πολύ µικρή, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή, έχοντας µαζί σας το φύλλο οδηγιών χρήσης. Εάν ο πόνος επιµείνει για περισσότερο από 12 ώρες µετά την ιατρική εξέταση, ζητήστε και πάλι ιατρική συµβουλή.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Eurican Herpes 205;

Η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Eurican Herpes 205 υπερτερούν των κινδύνων στην ανοσοποίηση υγιών θηλυκών σκύλων κατά του ερπητοϊού του σκύλου και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Eurican Herpes 205. Η σχέση οφέλους/κινδύνου διατίθεται στην ενότητα 6 της παρούσας ευρωπαϊκής δηµόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR).

Λοιπές πληροφορίες για το Eurican Herpes 205:

Στις 26 Μαρτίου 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Merial για το Eurican Herpes 205. Πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριµένου φαρµάκου διατίθενται στην επισήµανση.

Τελευταία ενηµέρωση της περίληψης: 11-2006

Σχόλια