Masivet (masitinib mesylate) – φυλλο οδηγιων χρησησ - QL01XE90

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

MASIVET 50mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία για σκύλους

MASIVET 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία για σκύλους

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΚΑΤΟΧΟΥΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

AB Science S.A. 3 avenue George V FR-75008 Paris Γαλλία

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Γαλλία

2.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

MASIVET 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία για σκύλους

MASIVET 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία για σκύλους

3.ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Το MASIVET είναι ανοιχτό πορτοκαλί, στρογγυλό επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

Κάθε δισκίο περιέχει 50mg ή 150 mg masitinib, ως δραστικό συστατικό. Κάθε δισκίο περιέχει επίσης Sunset FCF (E 110) aluminium lake και διοξείδιο του τιτανίου (E171) ως χρωστική ουσία.

Τα δισκία φέρουν εγχάραξη “50” ή “150” στη μία πλευρά και το λογότυπο της εταιρείας στην άλλη.

4.ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το Masivet ενδείκνυται για τη θεραπεία μη χειρουργικά εξαιρέσιμων μαστοκυττωμάτων (ιστολογικού σταδίου 2 ή 3) σε σκύλους με επιβεβαιωμένη μετάλλαξη του γονιδίου c-KIT του υποδοχέα της κινάσης της.

5.ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην χορηγείτε στον σκύλο σας Masivet εάν:

Κυοφορεί ή θηλάζει κουτάβια,

Είναι ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών ή ζυγίζει λιγότερο από 4 kg,

Πάσχει από ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια,

Έχει αναιμία ή χαμηλά επίπεδα ουδετερόφιλων,

Παρουσιάζει αλλεργική αντίδραση στη masitinib, στη δραστική ουσία του Masivet ή σε κάποιο από τα έκδοχα που περιέχονται σε αυτό το φάρμακο.

6.ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Masivet υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες για τον σκύλο;

Το Masivet, όπως συμβαίνει με κάθε φάρμακο, ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, τις οποίες μπορεί να σας περιγράψει κατάλληλα ο κτηνίατρός σας.

Πολύ συχνές:

Ήπιες έως μέτριας σοβαρότητας γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια και έμετος) μέσης διάρκειας περίπου 21 και 9 ημερών, αντίστοιχα.

Ήπια έως μέτρια αλωπεκία μέσης διάρκειας περίπου 26 ημερών.

.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Ο κτηνίατρός σας πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα σε περίπτωση εμφάνισης των ακόλουθων ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. κεφάλαιο 8):

Σε σκύλους που πάσχουν από νεφρική νόσο κατά την έναρξη της θεραπείας (περιλαμβανομένων

της υπερκρεατιναιμίας ή της πρωτεϊνουρίας), ενδέχεται να εκδηλωθεί νεφροτοξική δράση του φαρμάκου.

Μέτρια έως σοβαρή αναιμία (απλαστική/αιμολυτική) μέσης διάρκειας περίπου 7 ημερών.

Σύνδρομο απώλειας πρωτεΐνης (κυρίως λόγω μείωσης της λευκωματίνης στον ορό του αίματος).

Ήπια ή μέτρια ουδετεροπενία μέσης διάρκειας περίπου 24 ημερών.

Αύξηση της δραστηριότητας των ενζύμων ALT ή AST μέσης διάρκειας περίπου 29 ημερών.

.

Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ήπιες ή μέτριες,:

Λήθαργος και αδυναμία μέσης διάρκειας περίπου 8 και 40 ημερών, αντίστοιχα

Μείωση ή απώλεια της όρεξης μέσης διάρκειας 45 και 18 ημερών, αντίστοιχα.

Βήχας (μέσης διάρκειας 23 ημερών).

Λεμφαδενοπάθεια (μέσης διάρκειας 47 ημερών).

Οίδημα (μέσης διάρκειας 7 ημερών).

Λίπωμα (μέσης διάρκειας 53 ημερών).

Τι πρέπει να κάνω εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες στον σκύλο μου κατά τη διάρκεια

της θεραπείας με Masivet;

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν

φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας. Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, ο κτηνίατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει τη μείωση της δόσης

ή τη διακοπή της θεραπείας.

7.ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι

8.ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΓΙΑ ΚΑΘΕΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Masivet χορηγείται από του στόματος σε σκύλους σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου σας. Ο κτηνίατρός σας θα προσδιορίσει την κατάλληλη ποσότητα φαρμάκου για τον σκύλο σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι 12,5mg/kg (με εύρος δόσης 11-14 mg/kg) άπαξ ημερησίως, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Σε σκύλους σωματικού βάρους μικρότερου των 15 kgδεν είναι

πάντα εφικτή η ακριβής δοσολογία. Για την επίτευξη της επιθυμητής δόσης των 11-14 mg/kg σωματικού βάρους, στους εν λόγω σκύλους πρέπει να χορηγούνται δόσεις των 50, 100 ή 150mg.

 

12,5 mg/kg

 

 

 

 

 

 

σωματικού

Αριθμός

 

 

 

βάρους

δισκίων ανά

 

 

 

 

 

 

 

ημέρα

 

Δόση mg/kg

 

Σωματικό

 

 

 

Κατώτε

 

 

βάρος σκύλου

 

ρο

Ανώτερ

 

σε kg

 

mg

-

mg

βάρος

ο βάρος

 

> 15

 

συν

13,7

11,1

 

> 18

 

συν

13,9

11,4

 

> 22

 

-

-

13.6

11.5

 

> 26

 

συν

13,5

11,7

 

> 30

 

συν

13,3

11,8

 

> 34

 

-

-

13,2

11,8

 

> 38

 

συν

13,2

11,9

 

> 42

 

συν

13,1

12,0

 

> 46

 

-

-

13,0

12,0

 

> 50

 

συν

13,0

12,0

 

> 54

 

συν

13,0

12,1

 

> 58

 

-

-

12,9

12,1

 

> 62

 

συν

12,9

12,1

 

> 66

 

συν

12,9

12,1

 

> 70

 

-

-

12,9

12,2

 

> 74

 

συν

12,8

12,2

 

> 78

 

-

συν

12,8

-

Εάν εντός 10 λεπτών από τη χορήγηση του δισκίου παρατηρηθεί αναγωγή ή έμετος, η χορήγηση της δόσης πρέπει να επαναλαμβάνεται. Εάν παρατηρηθεί αναγωγή ή έμετος μετά την παρέλευση 10 λεπτών από τη χορήγηση του δισκίου, η χορήγηση της δόσης δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται.

9.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Πώς και για πόσο διάστημα πρέπει να χορηγώ το Masivet στον σκύλο μου;

Τα δισκία πρέπει να χορηγούνται πάντοτε με τροφή και κατά τον ίδιο τρόπο. Τα δισκία πρέπει να χορηγούνται ολόκληρα και δεν πρέπει να διαιρούνται, να θραύονται ή να κονιοποιούνται. Εάν ο

σκύλος αποβάλλει ένα δισκίο αφού το μασήσει, το δισκίο αυτό πρέπει να απορριφθεί.

Εάν παραλείψετε κάποια δόση, η επόμενη προγραμματισμένη δόση πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με τη συνταγογράφηση. Μην αυξάνετε και μην διπλασιάζετε τη δόση. Εάν χορηγήσετε περισσότερα δισκία από τη συνταγογραφούμενη ποσότητα, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την παρατηρούμενη απόκριση. Σε περίπτωση σταθερής πορείας της νόσου, ήτοι στατικής, μερικής ή πλήρους απόκρισης του όγκου, η θεραπεία πρέπει να

συνεχίζεται υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι καλώς ανεκτό. Σε περίπτωση εξέλιξης του όγκου, η θεραπεία ενδέχεται να μην είναι επιτυχής και πρέπει να επανεξετάζεται.

Μετά από 4 έως 6 εβδομάδες η θεραπεία πρέπει να επανεξεταστεί για να αξιολογηθεί η αρχική θεραπευτική ανταπόκριση. Η μακροχρόνια θεραπεία πρέπει να υποβάλλεται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα) σε κτηνιατρικό έλεγχο.

10.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται

11.ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Να φυλάσσετε τον περιέκτη σφιχτά σφραγισμένο.

Να μην χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα, μετά από τη λέξη «ΛΗΞΗ».

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

12.1 Ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση:

Ειδικές προειδοποιήσεις:

Για οποιονδήποτε όγκο μαστοκυττάρων που θεραπεύεται με εγχείριση, η εγχείριση θα πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή θεραπείας. Η θεραπεία μεMasitinib θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον σε σκύλους με μη-εγχειρίσιμους όγκους μαστοκυττάρων και που εκφράζουν τον μεταλλαγμένο υποδοχέα κινάσης τυροσίνης γ-κιτ. Η παρουσία ενός μεταλλαγμένου υποδοχέα γ-κιτ κινάσης τυροσίνης πρέπει να επιβεβαιωθεί πριν από τη θεραπεία.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα:

Ποιες είναι οι ειδικές προφυλάξεις που αφορούν τον σκύλο μου;

Οι σκύλοι πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά από τον κτηνίατρό σας (τουλάχιστον άπαξ μηνιαίως) και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η θεραπεία πρέπει να προσαρμόζεται ή να διακόπτεται.

Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια από τις ακόλουθες ενδείξεις: αναιμία, ουδετεροπενία βαριάς μορφής, σοβαρή νεφρική τοξικότητα, ηπατοτοξικότητα και/ή διάρροια

βαριάς μορφής ή έμετος που επιμένουν μετά από τη μείωση της δόσης.

Οι σκύλοι που υποβάλλονται σε θεραπεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή. Να μην χρησιμοποιείται σε έγκυους ή θηλάζοντες σκύλους.

Ποιες είναι οι ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει το άτομο που χορηγεί Masivet ;

Η επαναλαμβανόμενη επαφή του δέρματος με την ουσία masitinib ενδέχεται να προκαλέσει

υπογονιμότητα στις γυναίκες και διαταραχή της εμβρυικής ανάπτυξης.

Το δραστικό συστατικό που περιέχει το Masivet μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία του δέρματος.

• Η επαφή του δέρματος με τα περιττώματα, τα ούρα και το έμεσμα των σκύλων που

υποβάλλονται σε θεραπεία πρέπει να αποφεύγεται.

• Κατά την απόρριψη του εμέσματος, των ούρων κα ι των περιττωμάτων των σκύλων που υποβάλλονται σε θεραπεία συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών.

Σε περίπτωση που θραυσμένα δισκία, έμεσμα,, ούρα ή περιττώματα σκύλων που υποβάλλονται σε θεραπεία έρθουν σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως µε άφθονο νερό.

Το δραστικό συστατικό που περιέχει το Masivet μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό και βλάβη στους οφθαλμούς.

Η επαφή με τους οφθαλμούς πρέπει να αποφεύγεται.

Συνιστάται η αποφυγή της επαφής με τους οφθαλμούς πριν την αφαίρεση και την απόρριψη των γαντιών και το προσεκτικό πλύσιμο των χεριών.

Σε περίπτωση επαφής του προϊόντος με τους οφθαλμούς, συνιστάται η άμεση πλύση με άφθονο νερό.

Τα άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην masitinib δεν πρέπει να χειρίζονται το προϊόν.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χορηγείτε το φάρμακο στον σκύλο.

Τα παιδιά δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με τους σκύλους πουυποβάλλονται σε θεραπεία, τα περιττώματα ή το έμεσμά τους.

Μπορώ να χορηγήσω στον σκύλο μου άλλες φαρμακευτικές αγωγές ενώ λαμβάνει Masivet ;

Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα τα οποία δεν πρέπει να χορηγήσετε στον σκύλο σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς ο συνδυασμός τους ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ηταυτόχρονη χορήγηση άλλων ουσιών με υψηλό βαθμό δέσμευσης πρωτεϊνών ενδέχεται να ανταγωνίζεται τη δέσμευση της masitinib και, κατά συνέπεια, να προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ηταυτόχρονη θεραπεία με ουσίες που μεταβολίζονται από το ενζυμικό σύστημα CYP450 ενδέχεται

να αυξομειώσει τη συγκέντρωση της masitinib ή των υπολοίπων ουσιών στο πλάσμα. Ενημερώστε τον κτηνίατρό σας σχετικά με όλα τα φάρμακα, περιλαμβανομένων των μη

συνταγογραφούμενων φαρμάκων που σκοπεύετε να χορηγήσετε στον σκύλο σας.

Η αποτελεσματικότητα του Masivet ενδέχεται να είναι μειωμένη σε σκύλους που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε χημειοθεραπεία και/ή ακτινοθεραπεία. Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη δυνητική διασταυρούμενη ανθεκτικότητα σε άλλα κυτταροστατικά προϊόντα.

Υπερδοσολογία:

Η συνιστώμενη καθημερινή δόση 12,5mg/kg σωματικού βάρους αντιστοιχεί στη Μέγιστη Ανεκτή Δόση (MTD).

Τα κύρια όργανα-στόχοι της τοξικότητας σε σκύλους είναι η γαστρεντερική οδός, το αιμοποιητικό σύστημα, οι νεφροί και το ήπαρ.

Σε περίπτωση ανεπιθύμητων συμβάντων μετά από υπερδοσολογία, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα και κατόπιν να συνεχιστεί στο συνιστώμενο θεραπευτικό επίπεδο δόσης. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή τ

ων οικιακών αποβλήτων.

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΦΥΛΛΟΥΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη διεύθυνση http://www.ema.europa.eu.

15.ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Τα δισκία διατίθενται σε συσκευασίες των 30.

Το Masivet είναι συνταγογραφούμενο φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μαστοκυττωμάτων σε σκύλους. Τα μαστοκυττώματα προέρχονται από τον πολλαπλασιασμό καρκινικών σιτευτικών κυττάρων. Πρόκειται για μια ετερογενή νόσο η οποία μπορεί να είναι σχετικά ακίνδυνη ή επιθετικά κακοήθης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μαστοκυττώματα μπορούν να είναι απειλητικά για τη ζωή του σκύλου σας. Το Masivet ενδέχεται να παρατείνει το χρόνο πριν από την εξέλιξη των όγκων.

Ειδικές πληροφορίες για τον κτηνίατρο

Οι σκύλοι πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και ο προσδιορισμός της ανάγκης μείωσης της δόσης σε περίπτωση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών πρέπει να πραγματοποιείται με τη συνδρομή εξειδικευμένης γνώμης.

Παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας

Κάθε μήνα η νεφρική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται επαρκώς με τη χρήση χρωματομετρικών ταινιών εμβάπτισης στα ούρα (dipstick).

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος με τις ημιποσοτικές τεχνικές των χρωματομετρικών ταινιών (πρωτεΐνη > 30 mg/dl), πρέπει να πραγματοποιείται ανάλυση των ούρων για τον προσδιορισμό του λόγου πρωτεΐνης/κρεατινίνης και να ληφθεί δείγμα αίματος για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της κρεατινίνης, της λευκωματίνης και του ουρεϊκού αζώτου.

Εάν ο λόγος πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα είναι > 2, ή η συγκέντρωση της κρεατινίνης είναι >

κατά 1,5 φορές από την ανώτερη φυσιολογική τιμή ή η συγκέντρωση της λευκωματίνης είναι < κατά 0,75 φορές της κατώτερης φυσιολογικής τιμής ή η τιμή του ουρεϊκού αζώτου είναι > κατά 1,5 φορές

της ανώτερης φυσιολογικής, η θεραπεία πρέπει να διακόπετεται.

Παρακολούθηση της απώλειας πρωτεΐνών με τα ούρα Κάθε μήνα πρέπει να διενεργείται εξέταση των ούρων με χρωματομετρικές ταινίες εμβάπτισης. Σε

περίπτωση θετικού αποτελέσματος με τις ημιποσοτικές τεχνικές των ταινιών εμβάπτισης (πρωτεΐνη >

30 mg/dl), πρέπει να πραγματοποιείται ανάλυση των ούρων για τον προσδιορισμό του λόγου πρωτεΐνης/κρεατινίνης.

Κάθε μήνα πρέπει να μετράται η συγκέντρωση της λευκωματίνης στο αίμα.

Σε περίπτωση που ο λόγος πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα είναι > 2 ή η συγκέντρωση της λευκωματίνης είναι < κατά 0,75 φορές από την κατώτερη φυσιολογική τιμή, η θεραπεία πρέπει

να διακόπτεται έως ότου η συγκέντρωση της λευκωματίνης και ο λόγος πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα να επανέλθουν στα αποδεκτά όρια (λόγος πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα < 2 και συγκέντρωση λευκωματίνης στο αίμα > κατά 0,75 φορές από την κατώτερη φυσιολογική τιμή), οπότε και η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί με την ίδια δοσολογία.

Εάν κάποια από τις παραπάνω βιοχημικές διαταραχές εμφανιστεί για δεύτερη φορά, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Αναιμία και/ή αιμόλυση Οι σκύλοι πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για ενδείξεις (αιμολυτικής) αναιμίας. Σε

περίπτωση ύπαρξης κλινικών ενδείξεων αναιμίας ή αιμόλυσης, πρέπει να μετράται η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης, της έμμεσης χολερυθρίνης και της απτοσφαιρίνης, και να πραγματοποιείται εξέταση αίματος (περιλαμβανομένου και του αριθμού των δικτυοερυθροκυττάρων).

Ηθεραπεία πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση:

Αιμολυτικής αναιμίας, που υποδηλώνεται με συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης < 10 g/dL, έμμεσης

χολερυθρίνης > κατά 1,5 φορές από την ανώτερη φυσιολογική τιμή και απτοσφαιρίνη < 0,1 g/dL,

Μη αναγεννητικής αναιμίας που υποδηλώνεται με συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης < 10 g/dL και αριθμό δικτυοερυθροκυττάρων < 80.000/mm3.

Ηπατοτοξικότητα (αύξηση της δραστηριότητας των ενζύμων ALT ή AST), ουδετεροπενία

Σε περίπτωση αύξησης της δραστηριότητας των ενζύμων ALT ή AST > 3 φορές από την ανώτερη φυσιολογική τιμή, μείωσης της συγκέντρωσης των ουδετερόφιλων < 2000/mm3 ή οιασδήποτε άλλης

σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας, η θεραπεία πρέπει να τροποποιείται ως ακολούθως:

Την πρώτη φορά εμφάνισής τους, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται έως την υποχώρησή τους και, στη συνέχεια, να επαναχορηγείται με το ίδιο δοσολογικό σχήμα.

Τη δεύτερη φορά εμφάνισης της ίδιας ανεπιθύμητης ενέργειας, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται μέχρι την υποχώρησή της και, ακολούθως να συνεχίζεται με τη χορήγηση μειωμένης ημερήσιας δόσης που ανέρχεται στα 9mg/kg σωματικού βάρους.

Την τρίτη φορά εμφάνισης της ίδιας ανεπιθύμητης ενέργειας, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται μέχρι την υποχώρησή της και, ακολούθως να συνεχίζεται με τη χορήγηση περαιτέρω μειωμένης ημερήσιας

δόσης που ανέρχεται στα 6mg/kg σωματικού βάρους.

Εάν οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες συνεχίσουν να εμφανίζονται με την ημερήσια δόση των 6 mg/kg σωματικού βάρους, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται.

Περίληψη των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων που συνιστούν αντένδειξη για την

ανάληψη ή επιβάλλουν την τροποποίηση της θεραπείας (προσωρινή διακοπή, μείωση της δόσης ή οριστική

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ (ALT ή AST)

Αντενδειξη

 

Προσωρινη διακοπη

 

Μειωση δοσης

 

Οριστικη διακοπη της

 

 

της θεραπειας

 

 

θεραπειας

 

 

 

 

 

 

 

> 3 φορές το ανώτατο

 

> 3 φορές το ανώτατο

 

> 3 φορές το ανώτατο

 

> 3 φορές το ανώτατο

 

 

φυσιολογικό όριο

 

φυσιολογικό όριο

 

φυσιολογικό όριο

 

φυσιολογικό όριο

 

 

 

 

 

(1η φορά)

 

(2η/3η φορά)

 

(4η φορά)

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ (συγκέντρωση ουδετερόφιλων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντενδειξη

 

Προσωρινη διακοπη

 

Μειωση δοσης

 

Οριστικη διακοπη της

 

 

 

της θεραπειας

 

 

θεραπειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 2000 / mm3

 

< 2000 / mm3

 

< 2000 / mm3

 

 

< 2000 / mm

 

(1η φορά)

 

(2η/3η φορά)

 

(4η φορά)

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ (λευκωματιναιμία και/ή λόγος

 

 

 

 

πρωτεΐνης/κρεατινίνης στα ούρα)

 

 

 

Αντενδειξη

 

Προσωρινη διακοπη

 

Μειωση δοσης

 

Οριστικη διακοπη της

 

 

 

της θεραπειας

 

 

θεραπειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λευκοματίνη < 1 φορά

 

Λευκωματίνη < 0,75

 

 

 

Λευκωματίνη < 0,75

 

 

 

φορές το κατώτατο

 

 

 

φορές το κατώτατο

 

 

το κατώτατο

 

 

 

 

 

 

 

φυσιολογικό όριο

 

 

 

φυσιολογικό όριο

 

 

φυσιολογικό όριο

 

 

 

 

 

 

 

ή λόγος

 

Δεν εφαρμόζεται

 

ή λόγος

 

 

Ή λόγος

 

 

 

 

 

 

πρωτεΐνη/κρεατινίνη

 

 

 

πρωτεΐνη/κρεατινίνη στα

 

 

πρωτεΐνη/κρεατινίνη

 

 

 

 

 

 

 

στα ούρα > 2

 

 

 

ούρα > 2

 

 

στα ούρα > 2

 

 

 

 

 

 

 

(1η φορά)

 

 

 

(2η φορά)

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

(αιμοσφαιρίνη, χολερυθρίνη, απτοσφαιρίνη, δικτυοερυθροκύτταρα)

Αντενδειξη

 

Προσωρινη διακοπη

 

Μειωση δοσης

 

Οριστικη διακοπη της

 

 

της θεραπειας

 

 

θεραπειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αιμοσφαιρίνη < 10g/dL

 

 

 

 

 

 

 

και είτε

Αιμοσφαιρίνη <

 

 

 

 

 

έμμεση χολερυθρίνη >

 

Δεν εφαρμόζεται

 

Δεν εφαρμόζεται

 

1,5 φορές το ανώτατο

10g/dL

 

 

 

 

 

 

 

 

φυσιολογικό όριο και

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

απτοσφαιρίνη < 0,1 g/dL

 

 

 

 

 

 

ή δικτυοερυθροκύτταρα

 

 

 

 

 

 

< 80.000/mm3

Προσαρμογή της δόσης

Η συνιστώμενη ημερήσια δόση των 12,5 mg/kg σωματικού βάρους αντιστοιχεί στη μέγιστη ανεκτή δόση η οποία προέκυψε από μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης σε υγιείς σκύλους φυλής Beagle. Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, οι δόσεις πρέπει να μειώνονται σε

9 mg/kg σωματικού βάρους, χορηγούμενες άπαξ ημερησίως (εύρος 7,5– 10,5 mg/kg) ή 6 mg/kg σωματικού βάρους (εύρος 4,5 – 7,5 mg/kg) σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες.

9 mg ανα kg σωματικού βάρους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός δισκίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ανά ημέρα

 

Δόση mg/kg

 

Σωματικό

 

 

 

 

 

 

Κατώ

 

Ανώτε

 

βάρος σκύλου

 

 

 

 

 

 

τερο

 

ρο

 

σε kg

 

50 mg

-

150 mg

 

βάρος

 

βάρος

 

> 15,0

 

19,4

 

-

 

-

 

10,0

 

7,7

 

> 19,4

 

25,0

 

 

συν

10,3

8,0

 

> 25,0

 

30,6

 

 

συν

10,0

8,2

 

> 30,6

 

36,1

 

-

 

-

9,8

8,3

 

> 36,1

 

41,7

 

 

συν

9,7

8,4

 

> 41,7

 

47,2

 

 

συν

9,6

8,5

 

> 47,2

 

52,8

 

-

 

-

9,5

8,5

 

> 52,8

 

58,3

 

 

συν

9,5

8,6

 

> 58,3

 

63,9

 

 

συν

9,4

8,6

 

> 63,9

 

69,4

 

-

 

-

9,4

8,6

 

> 69,4

 

75,0

 

 

συν

9,4

8,7

 

> 75,0

 

80,6

 

 

συν

9,3

8,7

6 mg ανα kg σωματικού βάρους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός δισκίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ανά ημέρα

 

Δόση mg/kg

 

Σωματικό

 

 

 

 

 

 

Κατώ

 

Ανώτε

 

βάρος σκύλου

 

 

 

 

 

 

τερο

 

ρο

 

σε kg

 

50 mg

 

-

150 mg

 

βάρος

 

βάρος

 

 

 

 

 

 

> 15,0

 

20,8

 

 

-

-

 

6,6

 

4,8

 

> 20,8

 

29,2

 

-

 

-

7,2

5,1

 

> 29,2

 

37,5

 

 

συν

6,9

5,3

 

> 37,5

 

45,8

 

 

συν

6,7

5,5

 

> 45,8

 

54,2

 

-

 

-

6,5

5,5

 

> 54,2

 

62,5

 

 

συν

6,5

5,6

 

> 62,5

 

70,8

 

 

συν

6,4

5,6

 

> 70,8

 

79,2

 

-

 

-

6,4

5,7

 

> 79,2

 

-

 

 

συν

6,3

-

Σχόλια