Meloxidyl (meloxicam) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - QM01AC06

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Meloxidyl 1,5 mg/ml πόσιµο εναιώρηµα για σκύλους.

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Σύνθεση για 1 ml

Δραστικό(ά) συστατικό(ά)

Meloxicam

1,5 mg

Έκδοχα

Sodium benzoate 2 mg

Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ωχρό κίτρινο πόσιµο εναιώρηµα.

4.ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1Είδη ζώων

Σκύλοι.

4.2Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Καταπράυνση της φλεγµονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες µυοσκελετικές παθήσεις.

4.3Αντενδείξεις

Να µη χρησιµοποιείται σε έγκυα ζώα ή σε ζώα που παράγουν γάλα.

Να µη χορηγείται σε ζώα µε γαστρεντερικά προβλήµατα, όπως ερεθισµός και αιµορραγία, µειωµένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιµορραγικές διαταραχές.

Να µη χρησιµοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Να µη χορηγείται σε σκύλους ηλικίας μικρότερης των 6 εβδοµάδων.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Καµία.

4.5.Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Εάν παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, τότε πρέπει να διακοπεί η θεραπεία και να ζητηθεί η συµβουλή κτηνιάτρου.

Να αποφεύγεται η χρήση του σε αφυδατωµένα, ολιγοογκαιµικά, ή υποτασικά ζώα, καθώς υπάρχει ενδεχόµενος κίνδυνος αυξηµένης τοξίκωσης των νεφρών.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτοµα µε διαπιστωµένη υπερευαισθησία στα ΜΣΑΦ πρέπει να αποφεύγουν την επαφή µε το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης να αναζητήσετε αµέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρµάκου.

4.6Ανεπιθύµητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Τυπικές ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ, όπως η απώλεια της όρεξης, έµετος, διάρροια, ίχνη αίµατος στα κόπρανα και απάθεια, έχουν αναφερθεί σποραδικά. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συµβαίνουν µέσα στην πρώτη εβδοµάδα της θεραπείας και είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, παροδικές και παρέρχονται µετά τη διακοπή της θεραπείας, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να είναι σοβαρές ή θανατηφόρες.

4.7Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας (βλ. 4.3).

4.8Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης

Άλλα ΜΣΑΦ, διουρητικά, αντιπηκτικά, αµινογλυκοσιδικά αντιβιοτικά και ουσίες µε υψηλή δέσµευση πρωτεϊνών µπορεί να ανταγωνίζονται στη δέσµευση και να οδηγούν έτσι σε τοξικές επιδράσεις. Το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται µε άλλα ΜΣΑΦ ή γλυκοκορτικοστεροειδή.

Προηγηθείσα θεραπεία µε αντιφλεγµονώδεις ουσίες µπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετες ή επαυξηµένες ανεπιθύµητες ενέργειες και κατά συνέπεια θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγησή τους για ένα χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον 24ων ωρών, πριν από την έναρξη της θεραπείας. Παρόλα αυτά, η χρονική περίοδος από την προηγούµενη θεραπεία µέχρι την έναρξη της νέας θεραπείας θα εξαρτηθεί από τις φαρµακοκινητικές ιδιότητες των φαρµάκων που είχαν χρησιµοποιηθεί προηγουµένως.

4.9Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Χορήγηση από το στόμα. Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση.

Χορηγείται αναµεµειγµένο στην τροφή.

Αρχική θεραπεία είναι µια εφάπαξ δόση των 0,2 mg µελοξικάµης/kg σωµατικού βάρους κατά την πρώτη ηµέρα. Η θεραπεία από το στόµα πρέπει να συνεχίζεται καθηµερινά (µε µεσοδιαστήµατα 24 ωρών) στη συντηρητική δόση των 0,1 mg µελοξικάµης/kg σωµατικού βάρους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαµβάνεται σε ότι αφορά την ακριβή χορήγηση της δόσης.

Το εναιώρηµα µπορεί να χορηγηθεί χρησιµοποιώντας τις δοσοµετρικές σύριγγες που παρέχονται µε κάθε συσκευασία. Η σύριγγα προσαρµόζεται στη φιάλη και έχει κλίµακα βαθµολογηµένη κατά kg σωµατικού βάρους η οποία αντιστοιχεί στη δόση συντήρησης (δηλαδή 0,1 mg µελοξικάµης/kg σωµατικού βάρους). Έτσι, κατά την πρώτη ηµέρα θα απαιτηθεί διπλάσια δόση απ' εκείνη της δόσης συντήρησης.

Το εναιώρημα μπορεί να χορηγηθεί χρησιμοποιώντας τη μικρότερη σύριγγα για σκύλους σωματικού βάρους μικρότερου των 7 kg (μια διαβάθμιση αντιστοιχεί σε 0,5 kg σωματικού βάρους), ή τη μεγαλύτερη σύριγγα για σκύλους σωματικού βάρους μεγαλύτερου των 7 kg (μια διαβάθμιση αντιστοιχεί σε 2,5 kg σωματικού βάρους).

Συνήθως παρατηρείται βελτίωση σε 3 - 4 ηµέρες. Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται µετά από 10 ηµέρες το πολύ, εάν δεν παρατηρηθεί εµφανής βελτίωση της κλινικής εικόνας.

Αποφεύγετε την επιμόλυνση κατά τη χρήση.

4.10 Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα, εάν είναι απαραίτητα)

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να χορηγηθεί συµπτωµατική θεραπεία.

4.11 Χρόνος (οι) αναµονής

Δεν ισχύει.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρµακοθεραπευτική οµάδα: Αντιφλεγµονώδη και αντιρευµατικά προϊόντα, µη στεροειδή. κωδικός ATCvet : QM01AC06.

5.1Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Ηµελοξικάµη είναι ένα µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο (ΜΣΑΦ) της οµάδας της οξικάµης, το οποίο δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση των προσταγλανδινών, ασκώντας κατ’αυτό τον τρόπο αντιφλεγµονώδη, αναλγητική, αντιεξιδρωµατική και αντιπυρετική δράση. Μειώνει τη διήθηση λευκοκυττάρων στο φλεγµαίνοντα ιστό. Σε µικρότερο βαθµό, αποτρέπει την από το κολλαγόνο προκαλούµενη συσσωµάτωση των αιµοπεταλίων. Σε µελέτες in vitro και in vivo, απoδείχτηκε ότι η µελοξικάµη αναστέλλει την κυκλο-οξυγενάση - 2 (COX-2) σε µεγαλύτερο βαθµό από την κυκλο- οξυγενάση - 1 (COX-1).

5.2Φαρµακοκινητικά στοιχεία

Απορρόφηση Η µελοξικάµη απορροφάται πλήρως µετά την από του στόµατος χορήγηση και επιτυγχάνονται

µέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσµα του αίµατος περίπου 7,5 ώρες µετά από τη χορήγηση. Όταν το προϊόν χορηγείται σύµφωνα µε το προτεινόµενο δοσολογικό σχήµα, επιτυγχάνονται σταθερές συγκεντρώσεις µελοξικάµης στο πλάσµα του αίµατος τη δεύτερη ηµέρα της θεραπείας.

Κατανοµή Υπάρχει µια γραµµική σχέση µεταξύ της χορηγούµενης δόσης και της συγκέντρωσης στο πλάσµα

του αίµατος, η οποία παρατηρείται στο φάσµα της θεραπευτικής δόσης. Περίπου το 97 % της µελοξικάµης δεσµεύεται από τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. Ο όγκος κατανοµής είναι 0,3 l/kg.

Μεταβολισµός Η µελοξικάµη ανευρίσκεται κυρίως στο πλάσµα του αίµατος, απεκκρίνεται κυρίως µέσω της χολής,

ενώ το ούρο περιέχει µόνο ίχνη από το αρχικό προϊόν. Η µελοξικάµη µεταβολίζεται σε µια αλκοόλη, σε παράγωγο οξέως και σε µερικούς πολικούς µεταβολίτες. Όλοι οι κύριοι µεταβολίτες αποδείχτηκαν φαρµακολογικώς ανενεργοί.

Αποµάκρυνση Ο χρόνος ημίσειας ζωής της µελοξικάµης είναι 24 ώρες. Το 75 %, περίπου της χορηγούµενης δόσης

αποβάλλεται µε τα κόπρανα και το υπόλοιπο µε το ούρο.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Xanthan gum, silica colloidal anhydrous, sorbitol liquid non-crystallising, glycerol, xylitol, sodium benzoate, citric acid anhydrous, purified water.

6.2Ασυµβατότητες

Δεν ισχύει.

6.3Διάρκεια ζωής

3 έτη.

Μετά το πρώτο άνοιγµα της στοιχειώδους συσκευασίας: 6 µήνες

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη.

6.5Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Υλικά αρχικής συσκευασίας Φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με βιδωτό πώμα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας.

Δοσοµετρική σύριγγα πολυπροπυλενίου με έμβολο πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας.

Συσκευασία Δύο δοσοµετρικές σύριγγες παρέχονται με κάθε συσκευασία.

Φιάλη 10 ml Φιάλη 32 ml Φιάλη 100 ml

Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιµοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, εάν υπάρχουν

Κάθε µη χρησιµοποιηθέν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ή µη χρησιµοποιηθέντα υπολείµµατά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα µε τις κατά τόπον ισχύουσες διατάξεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastiere

33500 Libourne FRANCE

8.ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/2/06/070/001

EU/2/06/070/002

EU/2/06/070/003

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία 1ης έγκρισης: 15.01.2007 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 19.12.2011

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu./

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ισχύει.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Meloxidyl 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για σκύλους και γάτες.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1 ml περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Μελοξικάμη 5 mg

Έκδοχα :

Άνυδρος αιθανόλη 150 mg

Βλέπετε πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα. Διαυγές, κίτρινο διάλυμα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Είδη ζώων

Σκύλοι και γάτες.

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Σκύλοι:

Καταπράυνση της φλεγµονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες µυοσκελετικές διαταραχές. Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και της φλεγμονής που ακολουθεί τις ορθοπεδικές επεμβάσεις και τις επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς.

Γάτες:

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου μετά από ωοθηκυστερεκτομή και δευτερεύουσες επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς.

4.3 Αντενδείξεις

-Να µη χρησιµοποιείται σε έγκυα ζώα ή σε ζώα που γαλουχούν.

-Να µη χορηγείται σε ζώα µε γαστρεντερικά προβλήµατα, όπως ερεθισµός και αιµορραγία, µειωµένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιµορραγικές διαταραχές.

-Να µη χρησιµοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

- Να µη χορηγείται σε ζώα ηλικίας µικρότερης των 6 εβδοµάδων και σε γάτες σ

ωματικού βάρους

μικρότερου των 2 κιλών.

 

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Για τη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου στις γάτες, η ασφάλεια του προϊόντος έχει τεκμηριωθεί μόνο μετά από αναισθησία με θειοπεντάλη / αλοθάνιο.

4.5Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Εάν παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διακοπεί η θεραπεία και να ζητηθεί η συµβουλή κτηνιάτρου.

Να αποφεύγεται η χρήση του σε αφυδατωµένα, ολιγοογκαιµικά, ή υποτασικά ζώα, καθώς υπάρχει ενδεχόµενος κίνδυνος αυξηµένης τοξίκωσης των νεφρών.

Δεν θα πρέπει να χορηγείται στις γάτες οποιαδήποτε επακόλουθη θεραπεία από το στόμα με μελοξικάμη ή άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), καθώς δεν έχουν καθιερωθεί τα κατάλληλα δοσολογικά σχήματα για τέτοιου είδους επακόλουθες θεραπείες.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν σε ζώα

Η από ατύχημα ένεση του φαρμακευτικού προϊόντος στο άτομο που το χορηγεί στο ζώο, μπορεί να προκαλέσει πόνο.

Άτοµα µε διαπιστωµένη υπερευαισθησία στα ΜΣΑΦ πρέπει να αποφεύγουν την επαφή µε αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν.

Σε περίπτωση τυχαίου τρυπήματος με τη βελόνη της σύριγγας που περιέχει το φαρμακευτικό προϊόν, να αναζητήσετε αµέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρµάκου.

4.6 Ανεπιθύµητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Τυπικές ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ, όπως απώλεια της όρεξης, έµετος, διάρροια, ίχνη αίµατος στα κόπρανα, απάθεια και νεφρική ανεπάρκεια έχουν αναφερθεί σποραδικά. Στους σκύλους, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συµβαίνουν γενικά την πρώτη εβδοµάδα της θεραπείας και είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, παροδικές και παρέρχονται µετά τη διακοπή της θεραπείας, αλλά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να είναι σοβαρές ή θανατηφόρες.

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να συμβούν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας (βλ. 4.3).

4.8 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης

Άλλα ΜΣΑΦ, διουρητικά, αντιπηκτικά, αµινογλυκοσιδικά αντιβιοτικά και ουσίες µε υψηλό βαθμό σύνδεσης με τις πρωτεΐνες µπορεί να ανταγωνίζονται στη σύνδεση και να οδηγούν έτσι σε τοξικές αντιδράσεις.

Το Meloxidyl δεν πρέπει να χορηγείται µε άλλα ΜΣΑΦ ή γλυκοκορτικοστεροειδή.

Η ταυτόχρονη χορήγηση πιθανών νεφροτοξικών φαρμάκων θα πρέπει να αποφεύγεται.

Σε ζώα που διατρέχουν κίνδυνο από τη χορήγηση αναισθησίας (π.χ. υπερήλικα ζώα), θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υποδόρια ή ενδοφλέβια χορήγηση υγρών κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. Η ταυτόχρονη χορήγηση αναισθησίας και ΜΣΑΦ δεν αποκλείει τον κίνδυνο διαταραχών της νεφρικής λειτουργίας.

Προηγηθείσα θεραπεία µε αντιφλεγµονώδεις ουσίες µπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετες ή επαυξηµένες ανεπιθύµητες ενέργειες και κατά συνέπεια θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγησή τους για ένα χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον 24ων ωρών, πριν από την έναρξη της θεραπείας. Παρόλα αυτά, η χρονική περίοδος από την προηγούµενη θεραπεία µέχρι την έναρξη της νέας θεραπείας θα εξαρτηθεί από τις φαρµακοκινητικές ιδιότητες των φαρµάκων που είχαν χρησιµοποιηθεί προηγουµένως.

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Σκύλοι:

Μυοσκελετικές διαταραχές:

Εφάπαξ υποδόρια ένεση στη δόση των 0,2 mg µελοξικάµης/kg σωµατικού βάρους (δηλ. 0,4 ml/10 kg σωματικού βάρους).

Το Meloxidyl 1,5 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνέχιση της θεραπείας στη δόση των 0,1 mg µελοξικάµης/kg σωµατικού βάρους, 24 ώρες μετά τη χορήγηση της ένεσης.

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου (για περίοδο άνω των 24 ωρών):

Εφάπαξ ενδοφλέβια ή υποδόρια ένεση στη δόση των 0,2 mg µελοξικάµης/kg σωµατικού βάρους (δηλ. 0,4 ml/10 kg σωματικού βάρους) πριν τη χειρουργική επέμβαση, για παράδειγμα κατά τη στιγμή εισαγωγής της αναισθησίας.

Γάτες:

Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου:

Εφάπαξ υποδόρια ένεση στη δόση των 0,3 mg µελοξικάµης/kg σωµατικού βάρους (δηλ. 0,06 ml/kg σωματικού βάρους) πριν τη χειρουργική επέμβαση, για παράδειγμα κατά τη στιγμή εισαγωγής της αναισθησίας.

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά την ακριβή χορήγηση της δόσης. Να αποφεύγεται η επιμόλυνση κατά τη χρήση.

4.10 Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα, εάν είναι απαραίτητα)

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να χορηγηθεί συµπτωµατική θεραπεία.

4.11 Χρόνος (οι) αναµονής

Δεν ισχύει.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρµακοθεραπευτική οµάδα: Αντιφλεγµονώδη και αντιρευµατικά προϊόντα, µη στεροειδή (οξικάμες).

Κωδικός ATCvet : QM01AC06.

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Ηµελοξικάµη είναι ένα µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο (ΜΣΑΦ) της οµάδας της οξικάµης, το οποίο δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση των προσταγλανδινών, ασκώντας κατ’αυτό τον τρόπο αντιφλεγµονώδη, αναλγητική, αντιεξιδρωµατική και αντιπυρετική δράση. Μειώνει τη διήθηση λευκοκυττάρων στο φλεγµαίνοντα ιστό. Σε µικρότερο βαθµό, αποτρέπει την από το κολλαγόνο προκαλούµενη συσσωµάτωση των αιµοπεταλίων. Σε µελέτες in vitro και in vivo, απoδείχθηκε ότι η µελοξικάµη αναστέλλει την κυκλοξυγενάση - 2 (COX-2) σε µεγαλύτερο βαθµό από την κυκλοξυγενάση - 1 (COX-1).

5.2 Φαρµακοκινητικά στοιχεία

Απορρόφηση Μετά από υποδόρια χορήγηση, η µελοξικάµη είναι πλήρως βιοδιαθέσιμη και επιτυγχάνονται µέγιστες

συγκεντρώσεις στο πλάσµα του αίµατος 0,73 μ g/ml στους σκύλους και 1,1 μg/ml στις γάτες, περίπου 2,5 ώρες και 1,5 ώρες µετά τη χορήγηση αντίστοιχα.

Κατανοµή Υπάρχει µια γραµµική συσχέτιση µεταξύ της χορηγούµενης δόσης και της συγκέντρωσης στο

πλάσµα του αίµατος, η οποία παρατηρείται στο φάσµα της θεραπευτικής δόσης στους σκύλους. Περισσότερο από το 97 % της µελοξικάµης συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. Ο όγκος κατανοµής είναι 0,3 l/kg στους σκύλους και 0,09 l/kg στις γάτες.

Μεταβολισµός Στους σκύλους, η µελοξικάµη ανευρίσκεται πρωταρχικά στο πλάσµα του αίµατος, απεκκρίνεται

κυρίως µέσω της χολής, ενώ το ούρο περιέχει µόνο ίχνη από το κύριο συστατικό. Η µελοξικάµη µεταβολίζεται σε µια αλκοόλη, σε παράγωγο οξέος και σε µερικούς πολικούς µεταβολίτες. Όλοι οι κύριοι µεταβολίτες αποδείχτηκαν φαρµακολογικώς ανενεργοί.

Αποµάκρυνση Η ηµιπερίοδος ζωής της µελοξικάµης είναι 24 ώρες στους σκύλους και 15 ώρες στις γάτες. Το 75 %

περίπου της χορηγούµενης δόσης αποµακρύνεται µε τα κόπρανα και το υπόλοιπο µε το ούρο.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Ethanol anhydrous

Poloxamer 188

Glycofurol

Meglumine

Glycine

Sodium chloride

Sodium hydroxide

Water for injection

6.2 Ασυµβατότητες

Καμία γνωστή.

6.3 Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στη συσκευασία προς πώληση: 3 έτη. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγµα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25º C.

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Άχρωμο γυάλινο φιαλίδιο τύπου I των 10 ml που κλείνει με ένα γκρι EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) πώμα εισχώρησης από καουτσούκ και σφραγίζει με βιολετί αρθρωτό πώμα από αλουμίνιο σε χάρτινο κουτί.

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιµοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, εάν υπάρχουν

Κάθε µη χρησιµοποιηθέν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ή µη χρησιµοποιηθέντα υπολείµµατά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα µε την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastiere

33500 Libourne FRANCE

8. ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/2/06/070/004

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία 1ης έγκρισης: 15.01.2007 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 19.12.2011

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu./

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ισχύει.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Meloxidyl 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1 ml Meloxidyl 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

Μελοξικάμη 20 mg

Έκδοχα :

Άνυδρος αιθανόλη 150 mg

Βλέπετε πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα.

Διαυγές, άχρωμο έως κιτρινωπό διάλυμα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Είδη ζώων

Βοοειδή, χοίροι και άλογα.

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Βοοειδή:

Χρησιμοποιείται σε οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε βοοειδή.

Χρησιμοποιείται σε διάρροιες, σε συνδυασμό με από του στόματος ενυδατική θεραπεία, για τη μείωση των κλινικών συμπτωμάτων σε μόσχους ηλικίας μεγαλύτερης της 1 εβδομάδας και σε μοσχίδες.

Για συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της οξείας μαστίτιδας, σε συνδυασμό με αντιβιοτική θεραπεία.

Για την καταπράυνση του μετεγχειρητικού πόνου μετά την αποκεράτωση σε μόσχους.

Χοίροι:

Χρησιμοποιείται σε μη μολυσματικές παθήσεις του κινητικού συστήματος, για τη μείωση των συμπτωμάτων της χωλότητας και της φλεγμονής.

Για συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της επιλόχειας σηψαιμίας και τοξιναιμίας (σύνδρομο μαστίτιδας - μητρίτιδας - αγαλαξίας), σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία.

Άλογα:

Για χρήση στην καταπράυνση της φλεγμονής και ανακούφιση από τον πόνο, τόσο σε οξείες όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές.

Για την ανακούφιση από τον πόνο που σχετίζεται με τον κολικό των ιπποειδών.

4.3 Αντενδείξεις

Βλέπετε επίσης κεφάλαιο 4.7.

Να µη χρησιµοποιείται σε άλογα ηλικίας μικρότερης των 6 εβδομάδων.

Να µη χρησιμοποιείται σε ζώα µε μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιµορραγικές διαταραχές, ή όπου υπάρχουν ενδείξεις βλαβών από γαστρεντερικά έλκη.

Να µη χρησιµοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Για τη θεραπεία της διάρροιας στα βοοειδή, το προϊόν να μη χρησιμοποιείται σε ζώα ηλικίας μικρότερης της 1 εβδομάδας.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Η θεραπεία των μόσχων με Meloxidyl 20 λεπτά πριν την αποκεράτωση μειώνει το μετεγχειρητικό πόνο. Με τη χορήγηση μόνο του Meloxidyl δεν επιτυγχάνεται πλήρης ανακούφιση από τον πόνο κατά τη χειρουργική επέμβαση της αποκεράτωσης. Για την επίτευξη ανακούφισης από τον πόνο κατά τη χειρουργική επέμβαση απαιτείται συγχορήγηση ενός κατάλληλου αναλγητικού.

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Εάν παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πρέπει να διακοπεί η θεραπεία και να ζητηθεί η συµβουλή κτηνιάτρου.

Να αποφεύγεται η χρήση σε σοβαρά αφυδατωµένα, ολιγοογκαιµικά, ή υποτασικά ζώα στα οποία απαιτείται παρεντερική αποκατάσταση των υγρών, διότι υπάρχει ενδεχόµενος κίνδυνος τοξίκωσης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ανακούφισης από τον πόνο, όταν χρησιμοποιείται στη θεραπεία του κολικού των ιπποειδών, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική επανεκτίμηση της διάγνωσης, καθώς αυτό μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν σε ζώα

Η από ατύχημα ένεση του φαρμακευτικού προϊόντος στο άτομο που το χορηγεί στο ζώο, μπορεί να προκαλέσει πόνο.

Άτοµα µε διαπιστωµένη υπερευαισθησία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) πρέπει να αποφεύγουν την επαφή µε αυτό το κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν.

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσηςμε τη βελόνη της σύριγγας που περιέχει το φαρμακευτικό προϊόν, να αναζητήσετε αµέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρµάκου.

4.6 Ανεπιθύµητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Στα βοοειδή και τους χοίρους, η υποδόρια, η ενδομυϊκή όπως και η ενδοφλέβια χορήγηση είναι καλά ανεκτές. Σε κλινικές μελέτες που έγιναν σε βοοειδή, παρατηρήθηκε μόνο ελαφρύ παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, μετά από υποδόρια χορήγηση, σε ποσοστό μικρότερο του 10%.

Στα άλογα, μπορεί να παρατηρηθεί παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, το οποίο παρέρχεται χωρίς επέμβαση.

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να συμβούν αναφυλακτικές αντιδράσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Βοοειδή και χοίροι:

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Άλογα:

Να μη χρησιμοποιείται σε φορβάδες που κυοφορούν ή γαλουχούν.

Να μη χρησιμοποιείται σε άλογα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Βλέπετε επίσης κεφάλαιο 4.3.

4.8 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης

Να μη χορηγείται ταυτόχρονα µε γλυκοκορτικοστεροειδή, άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή με αντιπηκτικούς παράγοντες.

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Βοοειδή:

Εφάπαξ υποδόρια ή ενδοφλέβια ένεση στη δόση των 0,5 mg µελοξικάµης/kg σωµατικού βάρους (δηλ. 2,5 ml/100 kg σωματικού βάρους), σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία ή με την από του στόματος ενυδατική θεραπεία.

Χοίροι:

Εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση στη δόση των 0,4 mg µελοξικάµης/kg σωµατικού βάρους (δηλ. 2 ml/100 kg σωματικού βάρους), σε συνδυασμό με την κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία. Εάν απαιτείται, μπορεί να γίνει μια δεύτερη χορήγηση μελοξικάμης, μετά από 24 ώρες.

Άλογα:

Εφάπαξ ενδοφλέβια ένεση στη δόση των 0,6 mg µελοξικάµης/kg σωµατικού βάρους (δηλ. 3 ml/100 kg σωματικού βάρους).

Να αποφεύγεται η επιμόλυνση κατά τη χρήση.

4.10 Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα, εάν είναι απαραίτητα)

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να χορηγηθεί συµπτωµατική θεραπεία.

4.11 Χρόνος (οι) αναµονής

Βοοειδή:

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 15 ημέρες. Γάλα: 5 ημέρες.

Χοίροι:

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες.

Άλογα:

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 5 ημέρες.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρµακοθεραπευτική οµάδα: Αντιφλεγµονώδη και αντιρευµατικά προϊόντα, µη στεροειδή (οξικάμες).

Κωδικός ATCvet : QM01AC06.

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Ηµελοξικάµη είναι ένα µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο (ΜΣΑΦ) της οµάδας της οξικάµης, το οποίο δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση των προσταγλανδινών, ασκώντας κατ’αυτό τον τρόπο αντιφλεγµονώδη, αντιεξιδρωµατική, αναλγητική και αντιπυρετική δράση. Μειώνει τη διήθηση λευκοκυττάρων στο φλεγµαίνοντα ιστό. Σε µικρότερη έκταση, αναστέλλει επίσης την από το κολλαγόνο προκαλούµενη συσσωµάτωση αιµοπεταλίων. Η μελοξικάμη έχει επίσης αντι-ενδοτοξικές ιδιότητες, διότι έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει την παραγωγή της θρομβοξίνης Β2 η οποία παρήχθη μετά από χορήγηση ενδοτοξίνης E. coli σε μόσχους, γαλακτοπαραγωγές αγελάδες και χοίρους.

5.2 Φαρµακοκινητικά στοιχεία

Απορρόφηση

Μετά από εφάπαξ υποδόρια χορήγηση 0,5 mg µελοξικάµης/kg, επιτυγχάνεται μέγιστη συγκέντρωση (Cmax) 2,1 μg/ml και 2,7 μg/ml μετά από 7,7 ώρες και 4 ώρες στα νεαρά βοοειδή και στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες αντίστοιχα.

Στους χοίρους, μετά από δύο ενδομυϊκές χορηγήσεις 0,4 mg µελοξικάµης/kg, επιτυγχάνεται μέγιστη συγκέντρωση (Cmax) 1,9 μg/ml μετά από 1 ώρα.

Κατανοµή Περισσότερο από 98 % της µελοξικάµης συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσµατος. Οι υψηλότερες

τιμές συγκέντρωσης της μελοξικάμης παρατηρούνται στο ήπαρ και τους νεφρούς. Συγκριτικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις ανιχνεύονται στους σκελετικούς μυς και το λιπώδη ιστό.

Μεταβολισµός Η µελοξικάµη ανευρίσκεται κυρίως στο πλάσµα του αίµατος. Στα βοοειδή, η μελοξικάμη

απεκκρίνεται κυρίως µέσω του γάλακτος και της χολής, ενώ το ούρο περιέχει µόνο ίχνη από το κύριο συστατικό. Στους χοίρους, η χολή και το ούρο περιέχουν μόνο ίχνη από το κύριο συστατικό. Η µελοξικάµη µεταβολίζεται σε µια αλκοόλη, σε παράγωγο οξέος και σε µερικούς πολικούς µεταβολίτες. Όλοι οι κύριοι µεταβολίτες αποδείχτηκαν φαρµακολογικώς ανενεργοί. Ο μεταβολισμός στα άλογα δεν έχει διερευνηθεί.

Αποµάκρυνση Ο χρόνος ημίσειας ζωής της µελοξικάµης είναι 26 ώρες και 17,5 ώρες, μετά από υποδόρια ένεση στα

νεαρά βοοειδή και στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, αντίστοιχα.

Στους χοίρους, μετά από ενδομυϊκή χορήγηση, ο μέσος χρόνος ημίσειας ζωής είναι περίπου 2,5 ώρες. Στα άλογα, μετά από ενδοφλέβια ένεση, η μελοξικάμη απομακρύνεται με τελικό χρόνο ημίσειας ζωής 8,5 ώρες.

Το 50 % περίπου της χορηγούµενης δόσης αποµακρύνεται µε το ούρο και το υπόλοιπο με τα κόπρανα.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Ethanol, anhydrous

Poloxamer 188

Macrogol 300

Glycine

Sodium citrate

Sodium hydroxide (for pH adjustment)

Hydrochloric acid (for pH adjustment)

Meglumine

Water for injection

6.2 Ασυµβατότητες

Καμία γνωστή.

6.3 Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στη συσκευασία προς πώληση: 30 μήνες. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγµα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη.

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Άχρωμο γυάλινο φιαλίδιο των 50 ml, 100 ml ή 250 ml που κλείνει με πλαστικό πώμα εισχώρησης από χλωροβουτύλιο και σφραγίζει με πώμα από αλουμίνιο, σε χάρτινο κουτί.

Δυνατό να μη βρίσκονται στην αγορά όλες οι συσκευασίες.

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιµοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, εάν υπάρχουν

Κάθε µη χρησιµοποιηθέν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ή µη χρησιµοποιηθέντα υπολείµµατά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα µε την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastiere

33500 Libourne FRANCE

8. ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/2/06/070/005

EU/2/06/070/006

EU/2/06/070/007

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία 1ης έγκρισης: 15.01.2007 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 19.12.2011

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ισχύει.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Meloxidyl 0,5 mg/ml πόσιµο εναιώρημα για γάτες

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ένα ml Meloxidyl 0,5 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για γάτες περιέχει:

Δραστικό συστατικό:

 

Μελοξικάμη

0,5 mg

Έκδοχο:

Βενζοϊκό νάτριο (E211) 2.0 mg

Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Πόσιµο εναιώρηµα. Ωχροκίτρινο εναιώρημα.

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Είδη ζώων

Γάτες.

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Καταπράυνση του ήπιου έως μέτριου μετεγχειρητικού πόνου και της φλεγμονής που ακολουθεί τις χειρουργικές επεμβάσεις στις γάτες, π.χ. ορθοπεδικές και στους μαλακούς ιστούς επεμβάσεις. Καταπράυνση του πόνου και της φλεγμονής στις χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις σε γάτες.

4.3 Αντενδείξεις

-Να µη χρησιµοποιείται σε έγκυα ή γαλουχούντα ζώα.

-Να µη χορηγείται σε γάτες με γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ερεθισµός και αιµορραγία, µειωµένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιµορραγικές διαταραχές.

-Να µη χρησιµοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

-Να µη χορηγείται σε γάτες ηλικίας μικρότερης των 6 εβδοµάδων.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Καµία.

4.5.Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Εάν παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, τότε πρέπει να διακοπεί η θεραπεία και να ζητηθεί η συµβουλή κτηνιάτρου.

Να αποφεύγεται η χρήση σε αφυδατωµένα, ολιγοογκαιµικά, ή υποτασικά ζώα, καθώς υπάρχει ενδεχόµενος κίνδυνος νεφροτοξικότητας.

Μετεγχειρητικός πόνος και φλεγμονή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις:

Σε περίπτωση ανεπαρκούς ανακούφισης από τον πόνο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα της πολυλειτουργικής θεραπείας του πόνου.

Χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις:

Η ανταπόκριση στη μακροχρόνια θεραπεία θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από κτηνίατρο.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτομα µε διαπιστωµένη υπερευαισθησία στα ΜΣΑΦ θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή µε το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης να αναζητήσετε αµέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου.

4.6 Ανεπιθύµητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Τυπικές ανεπιθύμητες ενέργειες των Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων (ΜΣΑΦ), όπως απώλεια της όρεξης, έµετος, διάρροια, ίχνη αίµατος στα κόπρανα, απάθεια και νεφρική ανεπάρκεια έχουν αναφερθεί σποραδικά. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, παροδικές και παρέρχονται µετά τη διακοπή της θεραπείας, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να είναι σοβαρές ή θανατηφόρες.

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Η ασφάλεια του κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας (βλ. κεφάλαο 4.3).

4.8 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης

Άλλα ΜΣΑΦ, διουρητικά, αντιπηκτικά, αµινογλυκοσιδικά αντιβιοτικά και ουσίες µε υψηλή δέσµευση πρωτεϊνών µπορεί να ανταγωνίζονται στη δέσµευση και να οδηγούν έτσι σε τοξικές αντιδράσεις. Το Meloxidyl δεν πρέπει να χορηγείται µε άλλα ΜΣΑΦ ή γλυκοκορτικοστεροειδή. Η παράλληλη χορήγηση πιθανών νεφροτοξικών φαρμάκων πρέπει να αποφεύγεται.

Προηγηθείσα θεραπεία µε αντιφλεγµονώδεις ουσίες µπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετες ή επαυξηµένες ανεπιθύµητες ενέργειες και κατά συνέπεια θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση τέτοιων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για ένα χρονικό διάστηµα, τουλάχιστον 24ων ωρών, πριν από την έναρξη της θεραπείας. Παρόλα αυτά, η χρονική περίοδος από την προηγούµενη θεραπεία µέχρι την έναρξη της νέας θεραπείας θα εξαρτηθεί από τις φαρμακολογικές ιδιότητες των φαρμάκων που είχαν χρησιµοποιηθεί προηγουµένως.

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Μετεγχειρητικός πόνος και φλεγμονή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις:

Μετά την αρχική θεραπεία με ενέσιμο διάλυμα μελοξικάμης για γάτες 2 mg/ml, συνεχίστε τη θεραπεία 24 ώρες αργότερα με Meloxidyl 0,5mg/ml πόσιμο εναιώρημα για γάτες στη δόση των 0,05 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους.

Η επακόλουθη δόση από το στόμα μπορεί να χορηγηθεί μια φορά ημερησίως (με μεσοδιαστήματα 24 ωρών) για διάστημα έως 4 ημέρες.

Χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις:

Αρχική θεραπεία είναι μια εφάπαξ δόση από το στόμα των 0,1 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους κατά την πρώτη ημέρα.

Η θεραπεία από το στόμα πρέπει να συνεχίζεται καθημερινά (με μεσοδιαστήματα 24 ωρών) στη συντηρητική δόση των 0,05 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται σε ότι αφορά την ακριβή χορήγηση της δόσης. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται η συνιστώμενη δόση.

Συνήθως παρατηρείται βελτίωση σε 7 ηµέρες. Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται µετά από 14 ηµέρες το αργότερο, εάν δεν παρατηρηθεί εµφανής βελτίωση της κλινικής εικόνας.

Οδός και τρόπος χορήγησης

Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. Να χορηγείται από το στόμα, είτε αναμεμειγμένο με την τροφή, είτε απευθείας στο στόμα. Το εναιώρηµα µπορεί να χορηγηθεί χρησιµοποιώντας τη δοσοµετρική σύριγγα που παρέχεται µε τη συσκευασία. Η σύριγγα προσαρµόζεται στη φιάλη και έχει κλίµακα βαθµολογηµένη κατά kg σωµατικού βάρους (από 1 kg έως 10 kg), η οποία αντιστοιχεί στη δόση συντήρησης. Έτσι, κατά την έναρξη της θεραπείας κατά την πρώτη ηµέρα θα απαιτηθεί διπλάσια δόση απ' εκείνη της δόσης συντήρησης.

Να αποφεύγεται η επιμόλυνση κατά τη χρήση.

4.10 Υπερδοσολογία (συµπτώµατα, µέτρα αντιµετώπισης, αντίδοτα, εάν είναι απαραίτητα)

Η μελοξικάμη έχει περιορισμένο θεραπευτικό εύρος ασφαλείας στις γάτες και μπορούν να παρατηρηθούν κλινικά συμπτώματα υπερδοσολογίας μετά από σχετικά μικρά επίπεδα υπερδοσίας. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αυτές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4.6, αναμένεται να είναι σοβαρότερες και συχνότερες. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να χορηγηθεί συµπτωµατική θεραπεία.

4.11 Χρόνος (οι) αναµονής

Δεν ισχύει.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρμακοθεραπευτική οµάδα: Αντιφλεγµονώδη και αντιρευµατικά προϊόντα, µη στεροειδή (οξικάμες).

κωδικός ATCvet : QM01AC06.

5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες

Ηµελοξικάµη είναι ένα µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο (ΜΣΑΦ) της οµάδας της οξικάµης, το οποίο δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση των προσταγλανδινών, ασκώντας κατ’αυτό τον τρόπο αντιφλεγµονώδη, αναλγητική, αντιεξιδρωµατική και αντιπυρετική δράση. Μειώνει τη διήθηση λευκοκυττάρων στο φλεγµαίνοντα ιστό. Σε µικρότερο βαθµό, αποτρέπει την από το κολλαγόνο προκαλούµενη συσσωµάτωση των αιµοπεταλίων. Σε µελέτες in vitro και in vivo, απoδείχθηκε ότι η µελοξικάµη αναστέλλει την κυκλο-οξυγενάση - 2 (COX-2) σε µεγαλύτερο βαθµό από την κυκλο- οξυγενάση - 1 (COX-1).

5.2 Φαρµακοκινητικά στοιχεία

Απορρόφηση Εάν το ζώο είναι σε νηστεία όταν χορηγείται το φάρμακο, οι µέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσµα του

αίµατος επιτυγχάνονται περίπου 3 ώρες µετά από τη χορήγηση. Εάν το ζώο είναι σιτισμένο κατά το χρόνο χορήγησης του φαρμάκου, η απορρόφηση μπορεί να καθηστερήσει ελαφρά.

Κατανοµή Υπάρχει µια γραµµική σχέση µεταξύ της χορηγούµενης δόσης και της συγκέντρωσης στο πλάσµα

του αίµατος, η οποία παρατηρείται στο φάσµα της θεραπευτικής δόσης. Περίπου το 97 % της µελοξικάµης δεσµεύεται από τις πρωτεΐνες του πλάσµατος.

Μεταβολισµός

Ηµελοξικάµη ανευρίσκεται κυρίως στο πλάσµα του αίµατος, απεκκρίνεται κυρίως µέσω της χολής, ενώ το ούρο περιέχει µόνο ίχνη από το αρχικό προϊόν. Πέντε κύριοι μεταβολίτες έχουν ταυτοποιηθεί.

Ηµελοξικάµη µεταβολίζεται σε µια αλκοόλη, σε παράγωγο οξέος και σε µερικούς πολικούς µεταβολίτες. Όπως έχει διερευνηθεί και για άλλα είδη ζώων, η οξείδωση είναι η κύρια οδός βιομετατροπής της μελοξικάμης στη γάτα, χωρίς να υπάρχουν φαρμακολογικώς ενεργοί μεταβολίτες.

Αποµάκρυνση Ο χρόνος ημίσειας ζωής της µελοξικάµης είναι 24 ώρες. Η ανίχνευση των μεταβολιτών από το κύριο

συστατικό στο ούρο και στα κόπρανα, αλλά όχι στο πλάσμα, είναι ενδεικτική για την ταχεία απομάκρυνσή τους. Το 21% της απομένουσας δόσης απομακρύνεται με το ούρο (2% ως αμετάβλητη μελοξικάμη, 19% ως μεταβολίτες) και το 79% με τα κόπρανα (49% ως αμετάβλητη μελοξικάμη, 30% ως μεταβολίτες).

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

-Xanthan gum

-Silica colloidal anhydrous

-Sorbitol liquid non-crystallising

-Glycerol

-Xylitol

-Sodium benzoate (E211)

-Citric acid anhydrous

-Purified water

6.2 Ασυµβατότητες

Καμία γνωστή.

6.3 Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στη συσκευασία πώλησης: 30 μήνες. Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγµα της στοιχειώδους συσκευασίας: 6 µήνες

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη.

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Υλικά αρχικής συσκευασίας Φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας με βιδωτό πώμα ασφαλείας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας.

Φιάλη γυάλινη τύπου III με βιδωτό πώμα ασφαλείας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Δοσοµετρική σύριγγα πολυπροπυλενίου με έμβολο πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας.

Συσκευασία

Χάρτινο κουτί που περιέχει μια φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας 15 ml και μια δοσομετρική σύριγγα.

Χάρτινο κουτί που περιέχει μια φιάλη γυάλινη 5 ml και μια δοσομετρική σύριγγα. Η δοσομετρική σύριγγα φέρει διαβάθμιση ανά kg σωματικού βάρους (1 έως 10 kg).

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιµοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, εάν υπάρχουν

Κάθε µη χρησιµοποιηθέν κτηνιατρικό φαρµακευτικό προϊόν ή µη χρησιµοποιηθέντα υπολείµµατά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα µε την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastiere

33500 Libourne FRANCE

8. ΑΡΙΘΜΟΣ (ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/2/06/070/008

EU/2/06/070/010

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία 1ης έγκρισης: 15.01.2007 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 19.12.2011

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ισχύει.

Σχόλια