Meloxivet (meloxicam) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - QM01AC06

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Meloxivet 0,5 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ένα ml περιέχει:

Δραστικό(ά) συστατικό(ά)

Meloxicam

0,5 mg

Έκδοχα

 

Sodium benzoate

1 mg

Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Πόσιμο εναιώρημα. Λευκό προς υποκίτρινο αδιαφανές εναιώρημα.

4.ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1Είδη ζώων

Σκύλοι

4.2Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές. σε σκύλους.

4.3Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιείται σε θηλυκούς σκύλους κατά την περίοδο κύησης ή γαλουχίας.

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους οι οποίοι πάσχουν από γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ερεθισμό και αιμορραγία, μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές διαταραχές.

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους μικρότερους των 6 εβδομάδων.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις <για κάθε είδος ζώου>

Καμία.

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Να αποφεύγεται η χρήση του σε αφυδατωμένα, υπογκαιμικά, υποτασικά ζώα, καθώς υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τοξίκωσης των νεφρών.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό τ ο φύ λ λ ο οδηγιών χρήσης ή τ η ν ετικέτα του φ α ρ μάκου.

4.6Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Τυπικές ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ όπως η απώλεια της όρεξης , εμετός, διάρροια, ίχνη αίματος στα κόπρανα, λήθαργο και νεφρική έχουν αναφερθεί σποραδικά. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αιμορραγική διάρροια, αιματέμεση, γαστρεντερική εξέλκωση και αυξημένα ηπατικά ένζυμα έχουν αναφερθεί

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συμβαίνουν μέσα στην πρώτ η εβδομάδα της θεραπείας κα ι είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, παροδικές κ α ι παρέρχονται μετά τη διακοπή της θεραπείας, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί ν α είναι σοβαρές ή θανατηφόρες.

Εάν παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται και η συμβουλή του κτηνιάτρου θα πρέπει να ζητείται.

4.7Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Ηασφάλεια του κτηνιατρικού φαρ μακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τ η διάρκεια της κύησης κ α ι της γαλουχίας ((δείτε την παράγραφο 4.3).

4.8Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Άλλα ΜΣΑΦ, διουρητικά, αντιπηκτικά, αμινογλυκοσιδικά αντιβιοτικά και ουσίες με υψηλή δέσμευση πρωτεϊνών, μπορεί να ανταγωνίζονται στη δέσμευση και να οδηγούν έτσι σε τοξικές αντιδράσεις. Το Meloxivet δεν πρέπει να χορηγείται με άλλα ΜΣΑΦ ή γλυκοκορτικοστεροειδή.

Προηγηθείσα θεραπεία με αντιφλεγμονώδεις ουσίες, μπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετες ή επαυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες και κατά συνέπεια θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγησή τους για ένα χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 24 ωρών, πριν από την έναρξη της θεραπείας. Παρόλα αυτά, η χρονική περίοδος από την προηγούμενη θεραπεία μέχρι την έναρξη της νέας θεραπείας, θα εξαρτηθεί από τις φαρμακολογικες ιδιότητες των φαρμάκων που είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως.

4.9Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Χορήγηση από το στόμα. Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. Να χορηγείται με τροφή.

Αρχική θεραπεία είναι μια εφάπαξ δόση των 0,2 mg μελοξικάμης/kg σω ματικού βάρους κατά τ η ν πρώτη ημέρα. Η θεραπεία από το στόμα πρέπει να συνεχίζεται καθη μερινά (με μεσοδιαστήματα 24 ωρώ ν ) σ τ η συντηρητική δόση τω ν 0,1 mg μελοξικάμη ς/kg σωματικού βάρους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει ν α λ α μβάνεται σε ότι αφορά τ η ν ακριβή χορήγηση της δόσης.

Το εναιώρημα πρέπει να χορηγείται με τη δοσομετρική σύριγγα που παρέχεται στη συσκευασία. Η σύριγγα προσαρμόζεται στη φιάλη και έχει κλίμακα βαθμολογημένη κατά kg

σωματικού βάρους η οποία αντιστοιχεί στη δόση συντήρησης (δηλαδή 0,1 mg μελοξικάμης/kg σωματικού βάρους). Έτσι, κατά την πρώτη ημέρα θα απαιτηθεί διπλάσια δόση απ' εκείνη της δόσης συντήρησης.

Συνήθως παρατηρείται βελτίωση σε 3 – 4 ημέρες. Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται μετά α π ό 10 ημέρες τ ο πολύ, εάν δεν παρατηρηθεί εμφανής βελτίωση της κλινικής εικόνας.

Για μακροχρόνια θεραπεία όταν η κλινική ανταπόκριση έχει παρατηρηθεί (μετά από 4 ή περισσότερες ημέρες), η δόση του Meloxivet μπορεί να ρυθμιστεί στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός του πόνου και της φλεγμονής που σχετίζεται με χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.

Αποφεύγετε τ η ν επιμόλυνση κατά τ η χρήση.

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει ν α χορηγηθεί συμπτωματική θεραπεία.

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής

Δεν ισχύει.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρ μακοθεραπευτική ομάδα: Αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά προϊόντα, μη στεροειδή (οξικάμες).

κωδικός ATCvet : QM01AC06.

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Η μελοξικάμη είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) της ομάδας της οξικάμης, το οποίο δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση των προσταγλανδινών ασκώντας κατ΄αυτό τον τρόπο αντιφλεγμονώδη, αντιεξιδρωματική, αναλγητική και αντιπυρετική δράση. Μειώνει τη διήθηση λευκοκυττάρων στον φλεγμαίνοντα ιστό. Σε μικρότερο βαθμό, αποτρέπει την από το κολλαγόνο προκαλούμενη, συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων. Σε μελέτες in vitro και in vivo, απoδείχτηκε ότι η μελοξικάμη αναστέλλει την κυκλοξυγενάση - 2 (COX-2), σε μεγαλύτερο βαθμό από την κυκλοξυγενάση - 1 (COX-1).

5.2Φαρμακοκινητικά στοιχεία

Απορρόφηση Η μελοξικάμη, απορροφάται τελείως μετά την από του στόματος χορήγηση και επιτυγχάνονται

μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα περίπου 6,1 ώρες μετά από τη χορήγηση. Όταν το προϊόν χορηγείται σύμφωνα με το προτεινόμενο δοσολογικό σχήμα, επιτυγχάνονται σταθερές συγκεντρώσεις μελοξικάμης στο πλάσμα τη δεύτερη ημέρα της θεραπείας.

Κατανομή Υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ της χορηγούμενης δόσης της μελοξικάμης και της

συγκέντρωσης στο πλάσμα, η οποία παρατηρείται στο φάσμα της θεραπευτικής δόσης. Περίπου το 97 % της μελοξικάμης δεσμεύεται από τις πρωτεΐνες του πλάσματος.

Ο όγκος κατανομής είναι 0,3 l/kg.

Μεταβολισμός Η μελοξικάμη ανευρίσκεται κυρίως στο πλάσμα, απεκκρίνεται κυρίως μέσω της χολής, ενώ τα ούρα

περιέχουν μόνο ίχνη από το αρχικό προϊόν. Η μελοξικάμη μεταβολίζεται σε μια αλκοόλη, σε παράγωγο οξέως και σε μερικούς πολικούς μεταβολίτες. Όλοι οι κύριοι μεταβολίτες, αποδείχτηκαν φαρμακολογικώς ανενεργοί.

Απομάκρυνση Η ημιπερίοδος ζωής της μελοξικάμης, είναι 24 ώρες. Το 75 %, περίπου, της χορηγούμενης δόσης της

μελοξικάμης απομακρύνεται με τα κόπρανα και το υπόλοιπο με τα ούρα.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Microcrystalline cellulose

Xxanthan gum

Carboxymethylcellulose

Sodium benzoate

Sodium saccharinate

Glycerol

Sorbitol

Citric acid monohydrate

Sodium hydroxide

Purified water

6.2Ασυμβατότητες

Δεν είναι γνωστή καμία

6.3Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 3 έτη Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 6 μήνες

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό το προϊόν

6.5Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

10 ml: φαιοκίτρινη γυάλινη φιάλη (τύπου III) με κάλυμμα ασφαλείας για τα παιδιά από πολυαιθυλένιο, ένθετο πολυαιθυλενίου και φαιοκίτρινη δοσομετρική σύριγγα πολυπροπυλενίου.

30 ml: φαιοκίτρινη γυάλινη φιάλη (τύπου III) με κάλυμμα ασφαλείας για τα παιδιά από πολυπροπυλένιο, ένθετο πολυαιθυλενίου και φαιοκίτρινη δοσομετρική σύριγγα πολυπροπυλενίου. Πιθανόν να μη διατίθενται όλες οι συσκευασίες στο εμπόριο.

6.6Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Eli Lilly and Company Limited Elanco Animal Health

Lilly House, Priestley Road Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Ηνωμένο Βασίλειο

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/2/07/077/001

EU/2/07/077/002

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία της πρώτης άδειας : 14.11.2007 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης:

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ισχύει.

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Meloxivet 1,5 mg/ml πόσιμο εναιώρημα για σκύλους

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ένα ml περιέχει:

Δραστικό(ά) συστατικό(ά)

Meloxicam

1,5 mg

Έκδοχα

 

Sodium benzoate

1 mg

Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Πόσιμο εναιώρημα. Λευκό προς υποκίτρινο αδιαφανές εναιώρημα.

4.ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1Είδη ζώων

Σκύλοι

4.2Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Καταπράυνση της φλεγμονής και του πόνου τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές. σε σκύλους.

4.3Αντενδείξεις

Να μη χρησιμοποιείται σε θηλυκούς σκύλους κατά την περίοδο κύησης ή γαλουχίας.

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους οι οποίοι πάσχουν από γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ερεθισμό και αιμορραγία, μειωμένη ηπατική, καρδιακή ή νεφρική λειτουργία και αιμορραγικές διαταραχές.

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Να μην χρησιμοποιείται σε σκύλους μικρότερους των 6 εβδομάδων.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις <για κάθε είδος ζώου>

Καμία.

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Να αποφεύγεται η χρήση του σε αφυδατωμένα, υπογκαιμικά, υποτασικά ζώα, καθώς υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τοξίκωσης των νεφρών .

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτομα με διαπιστωμένη υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια και να επιδείξετε στον ιατρό τ ο φύ λ λ ο οδηγιών χρήσης ή τ η ν ετικέτα του φ α ρ μάκου.

4.6Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Τυπικές ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ όπως η απώλεια της όρεξης εμετός, διάρροια, ίχνη αίματος στα κόπρανα, λήθαργο και νεφρική έχουν αναφερθεί σποραδικά. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αιμορραγική διάρροια, αιματέμεση, γαστρεντερική εξέλκωση και αυξημένα ηπατικά ένζυμα έχουν αναφερθεί.

Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες συμβαίνουν μέσα στην πρώτ η εβδομάδα της θεραπείας κα ι είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, παροδικές κ α ι παρέρχονται μετά τη διακοπή της θεραπείας, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί ν α είναι σοβαρές ή θανατηφόρες.

Εάν παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται και η συμβουλή του κτηνιάτρου θα πρέπει να ζητείται.

4.7Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Ηασφάλεια του κτηνιατρικού φαρ μακευτικού προϊόντος δεν έχει αποδειχθεί κατά τ η διάρκεια της κύησης κ α ι της γαλουχίας ((δείτε την παράγραφο 4.3).

4.8Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Άλλα ΜΣΑΦ, διουρητικά, αντιπηκτικά, αμινογλυκοσιδικά αντιβιοτικά και ουσίες με υψηλή δέσμευση πρωτεϊνών, μπορεί να ανταγωνίζονται στη δέσμευση και να οδηγούν έτσι σε τοξικές αντιδράσεις. Το Meloxivet δεν πρέπει να χορηγείται με άλλα ΜΣΑΦ ή γλυκοκορτικοστεροειδή.

Προηγηθείσα θεραπεία με αντιφλεγμονώδεις ουσίες, μπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετες ή επαυξημένες ανεπιθύμητες ενέργειες και κατά συνέπεια θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγησή τους για ένα χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 24 ωρών, πριν από την έναρξη της θεραπείας. Παρόλα αυτά, η χρονική περίοδος από την προηγούμενη θεραπεία μέχρι την έναρξη της νέας θεραπείας, θα εξαρτηθεί από τις φαρμακολογικές ιδιότητες των φαρμάκων που είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως.

4.9Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Χορήγηση από το στόμα. Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση. Να χορηγείται με τροφή.

Αρχική θεραπεία είναι μια εφάπαξ δόση των 0,2 mg μελοξικάμης/kg σω ματικού βάρους κατά τ η ν πρώτη ημέρα. Η θεραπεία από το στόμα πρέπει να συνεχίζεται καθη μερινά (με μεσοδιαστήματα 24 ωρώ ν ) σ τ η συντηρητική δόση τω ν 0,1 mg μελοξικάμη ς/kg σωματικού βάρους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει ν α λ α μβάνεται σε ότι αφορά τ η ν ακριβή χορήγηση της δόσης.

Το εναιώρημα πρέπει να χορηγείται με τις δοσομετρικές σύριγγες που παρέχονται στη συσκευασία 30 ml και 150 ml ή με μία από τις δύο δοσομετρικές σύριγγες που παρέχονται στη συσκευασία 10 ml.

Η σύριγγα προσαρμόζεται στη φιάλη και έχει κλίμακα βαθμολογημένη κατά kg σωματικού βάρους η οποία αντιστοιχεί στη δόση συντήρησης (δηλαδή 0,1 mg μελοξικάμης/kg σωματικού

βάρους). Έτσι, κατά την πρώτη ημέρα θα απαιτηθεί διπλάσια δόση απ' εκείνη της δόσης συντήρησης.

Το εναιώρημα της συσκευασίας 10 ml μπορεί να χορηγηθεί χρησιμοποιώντας τη μικρότερη σύριγγα για σκύλους σωματικού βάρους κάτω των 8 kg (όπου μία υποδιαίρεση αντιστοιχεί σε 0,5 kg

σωματικού βάρους) ή τη μεγαλύτερη σύριγγα για σκύλους σωματικού βάρους άνω των 8 kg (όπου μία υποδιαίρεση αντιστοιχεί σε 2,0 kg σωματικού βάρους).

Συνήθως παρατηρείται βελτίωση σε 3 – 4 ημέρες. Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται μετά α π ό 10 ημέρες τ ο πολύ, εάν δεν παρατηρηθεί εμφανής βελτίωση της κλινικής εικόνας.

Για μακροχρόνια θεραπεία όταν η κλινική ανταπόκριση έχει παρατηρηθεί (μετά από 4 ή περισσότερες ημέρες), η δόση του Meloxivet μπορεί να ρυθμιστεί στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός του πόνου και της φλεγμονής που σχετίζεται με χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.

Αποφεύγετε τ η ν επιμόλυνση κατά τ η χρήση.

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει ν α χορηγηθεί συμπτωματική θεραπεία.

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής

Δεν ισχύει.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρ μακοθεραπευτική ομάδα: Αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά προϊόντα, μη στεροειδή (οξικάμες).

κωδικός ATCvet : QM01AC06.

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Η μελοξικάμη είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) της ομάδας της οξικάμης, το οποίο δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση των προσταγλανδινών ασκώντας κατ΄αυτό τον τρόπο αντιφλεγμονώδη, αντιεξιδρωματική, αναλγητική και αντιπυρετική δράση. Μειώνει τη διήθηση λευκοκυττάρων στον φλεγμαίνοντα ιστό. Σε μικρότερο βαθμό, αποτρέπει την από το κολλαγόνο προκαλούμενη, συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων. Σε μελέτες in vitro και in vivo, απoδείχτηκε ότι η μελοξικάμη αναστέλλει την κυκλοξυγενάση - 2 (COX-2), σε μεγαλύτερο βαθμό από την κυκλοξυγενάση - 1 (COX-1).

5.2Φαρμακοκινητικά στοιχεία

Απορρόφηση Η μελοξικάμη, απορροφάται τελείως μετά την από του στόματος χορήγηση και επιτυγχάνονται

μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα περίπου 6,1 ώρες μετά από τη χορήγηση. Όταν το προϊόν χορηγείται σύμφωνα με το προτεινόμενο δοσολογικό σχήμα, επιτυγχάνονται σταθερές συγκεντρώσεις μελοξικάμης στο πλάσμα τη δεύτερη ημέρα της θεραπείας.

Κατανομή Υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ της χορηγούμενης δόσης της μελοξικάμης και της

συγκέντρωσης στο πλάσμα, η οποία παρατηρείται στο φάσμα της θεραπευτικής δόσης. Περίπου το 97 % της μελοξικάμης δεσμεύεται από τις πρωτεΐνες του πλάσματος.

Ο όγκος κατανομής είναι 0,3 l/kg.

Μεταβολισμός Η μελοξικάμη ανευρίσκεται κυρίως στο πλάσμα, απεκκρίνεται κυρίως μέσω της χολής, ενώ τα ούρα

περιέχουν μόνο ίχνη από το αρχικό προϊόν. Η μελοξικάμη μεταβολίζεται σε μια αλκοόλη, σε παράγωγο οξέως και σε μερικούς πολικούς μεταβολίτες. Όλοι οι κύριοι μεταβολίτες, αποδείχτηκαν φαρμακολογικώς ανενεργοί.

Απομάκρυνση Η ημιπερίοδος ζωής της μελοξικάμης, είναι 24 ώρες. Το 75 %, περίπου, της χορηγούμενης δόσης της

μελοξικάμης απομακρύνεται με τα κόπρανα και το υπόλοιπο με τα ούρα.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Microcrystalline cellulose

Xanthan gum

Carboxymethylcellulose

Sodium benzoate

Sodium saccharinate

Glycerol

Sorbitol

Citric acid monohydrate

Sodium hydroxide

Purified water

6.2Ασυμβατότητες

Δεν είναι γνωστή καμία

6.3Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 3 έτη Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 6 μήνες

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό το προϊόν

6.5Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Συσκευασία των 10 ml: φαιοκίτρινη γυάλινη φιάλη (τύπου III) με κάλυμμα ασφαλείας για τα παιδιά από πολυαιθυλένιο, ένθετο πολυαιθυλενίου και διαφανή δοσομετρική σύριγγα πολυπροπυλενίου. Παρέχονται δύο δωσομετρικές σύριγγες.

Συσκευασίες των 30 και 150 ml: φαιοκίτρινη γυάλινη φιάλη (τύπου III) με κάλυμμα ασφαλείας για τα παιδιά από πολυπροπυλένιο, ένθετο πολυαιθυλενίου και διαφανή δοσομετρική σύριγγα πολυπροπυλενίου.

Μπορεί να μη διατίθενται όλες οι συσκευασίες στην αγορά

6.6Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

8.ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Ηνωμένο Βασίλειο

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/2/07/077/003

EU/2/07/077/004

EU/2/07/077/005

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία της πρώτης άδειας : 14.11.2007 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης:

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το εν λόγω κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ισχύει.

Σχόλια