Nobivac Bb (live Bordetella bronchiseptica bacteria...) - QI06AE02

Updated on site: 09-Feb-2018

Όνομα φαρμάκου: Nobivac Bb
ATC: QI06AE02
Ουσία: live Bordetella bronchiseptica bacteria strain B-C2
Κατασκευαστής: Intervet International BV

Περιεχόμενα άρθρου

NOBIVAC BB

Περίληψη EPAR για το κοινό

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά µε τους όρους χρήσης του φαρµάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις συµβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε µε τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της επιτροπής, συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Nobivac Bb;

Το Nobivac Bb είναι εµβόλιο που περιέχει το στέλεχος B-C2 ζωντανών βακτηρίων Bordetella bronchiseptic. Το Nobivac Bb διατίθεται σε µορφή κόνεως και διαλύτη για παρασκευή εναιωρήµατος το οποίο χορηγείται δια της ρινικής οδού.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Nobivac Bb ;

Το Nobivac Bb χρησιµοποιείται για τον εµβολιασµό γατών ηλικίας 1 µηνός ή µεγαλύτερης έναντι παθήσεων (τύπου γρίπης) που προκαλούνται από το βακτήριο B. bronchiseptica.

Οι γάτες εµβολιάζονται µε τη χορήγηση δόσης 0,2 ml στο ένα ρουθούνι. Η ανοσία κατά της λοίµωξης επιτυγχάνεται συνήθως µετά από τρεις ηµέρες και διαρκεί µέχρι και ένα έτος.

Πώς δρα το Nobivac Bb;

Το Nobivac Bb είναι εµβόλιο. Τα εµβόλια δρουν «διδάσκοντας» στο ανοσοποιητικό σύστηµα (τη φυσική άµυνα του οργανισµού) πώς να αντιµετωπίζει τις νόσους. Το Nobivac Bb περιέχει έναν τύπο ζωντανού βακτηρίου B. bronchiseptica που ονοµάζεται στέλεχος B-C2. Όταν το εµβόλιο χορηγείται σε µία γάτα, το ανοσοποιητικό σύστηµα αναγνωρίζει το βακτήριο ως «ξένο» σώµα και παράγει τα ειδικά αντισώµατα εναντίον του. Στη συνέχεια, όταν το ζώο εκτεθεί µελλοντικά ξανά στα βακτήρια, το ανοσοποιητικό του σύστηµα θα είναι σε θέση να παράγει αυτά τα αντισώµατα γρηγορότερα. Το στέλεχος του ζωντανού βακτηρίου που περιέχεται στο Nobivac Bb διαφέρει από άλλους τύπους βακτηρίων B. bronchiseptica διότι στερείται συγκεκριµένων µορίων και, ως εκ τούτου, θεωρείται λιγότερο πιθανό να προκαλέσει τη νόσο. Αυτό το καθιστά κατάλληλο για χρήση σε εµβόλιο. Εµβόλια κατά του βακτηρίου B. bronchiseptica χορηγούµενα µέσω της ρινικής κοιλότητας χρησιµοποιούνται επίσης σε σκύλους.

Ποιες µελέτες εκπονήθηκαν για το Nobivac Bb;

Η αποτελεσµατικότητα του Nobivac Bb εξετάσθηκε σε τρεις κύριες µελέτες όπου µετείχαν γάτες διαφόρων φυλών. Οι γάτες εµβολιάστηκαν µε Nobivac Bb πριν από την έκθεση στο άγριου τύπου βακτήριο B. Bronchiseptica. Το Nobivac Bb υπήρξε το πρώτο εµβόλιο µε ζωντανά B. bronchiseptica το οποίο έλαβε άδεια κυκλοφορίας για χρήση σε γάτες.

Ποιο είναι το όφελος του Nobivac Bb σύµφωνα µε τις µελέτες;

Οι κύριες µελέτες κατέδειξαν την αποτελεσµατικότητα του Nobivac Bb στη µείωση των συµπτωµάτων που προκαλούνται από βακτήρια B. Bronchiseptica.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται µε το Nobivac Bb;

Οι παροδικές ανεπιθύµητες ενέργειες είναι πταρµός, βήχας και ήπιες και προσωρινές οφθαλµικές και ρινικές εκκρίσεις. Σε ζώα που παρουσιάζουν πιο σοβαρά συµπτώµατα, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η θεραπεία µε αντιβιοτικό.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν ή έρχεται σε επαφή µε το ζώο;

Το εµβόλιο χορηγείται µόνο από κτηνιάτρους. Σε περίπτωση τυχαίας χορήγησης σε ανθρώπους, αναζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή επιδεικνύοντας στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρµάκου. Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος µόλυνσης από το βακτήριο B. bronchiseptica για ανθρώπους µε εξασθενηµένο ανοσοποιητικό σύστηµα είναι εξαιρετικά χαµηλός, συστήνεται να µην εµβολιάζονται µε Nobivac Bb γάτες που βρίσκονται σε στενή επαφή µε αυτούς του ανθρώπους, καθώς είναι δυνατόν να παρατηρηθεί διαλείπουσα απέκκριση του βακτηρίου από τις γάτες για χρονικό διάστηµα έως και ενός έτους µετά τον εµβολιασµό τους.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Nobivac Bb;

Η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Nobivac Bb υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται µε αυτό. Η σχέση ωφέλειας-κινδύνου περιγράφεται στην ενότητα 6 της παρούσας ευρωπαϊκής δηµόσιας έκθεσης αξιολόγησης

(EPAR).

Λοιπές πληροφορίες για το Nobivac Bb:

Στις 10 Σεπτεµβρίου 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Intervet International B.V. για το Nobivac Bb. Η άδεια κυκλοφορίας ανανεώθηκε στις 25 Σεπτεµβρίου 2007. Πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριµένου φαρµάκου διατίθενται στην ετικέτα της συσκευασίας/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενηµέρωση της περίληψης: 25 Σεπτεµβρίου 2007.

EMEA 2007

Σχόλια