Greek
Επιλέξτε γλώσσα ιστότοπου

Proteq West Nile (vCP2017 virus) - QI05AX

An agency of the European Union

Proteq West Nile

ιός ευλογιάς καναρινιού ανασυνδυασμένος με ιό Δυτικού Νείλου (ιός vCP2017)

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου.

Το παρόν έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις συμβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της CVMP, συμβουλευθείτε την επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Proteq West Nile;

Το Proteq West Nile είναι εμβόλιο που περιέχει ιό ευλογιάς καναρινιού ανασυνδυασμένο με ιό Δυτικού Νείλου (ιός vCP2017). Διατίθεται σε μορφή ενέσιµου εναιωρήµατος.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Proteq West Nile;

Το Proteq West Nile χρησιμοποιείται για την προστασία των ίππων από την ηλικία των 5 μηνών κατά της νόσου του Δυτικού Νείλου. Η νόσος του Δυτικού Νείλου είναι ιογενής νόσος μεταδιδόμενη από τα κουνούπια, η οποία μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα (εγκεφαλική φλεγμονή) και μηνιγγίτιδα (φλεγμονή των μεμβρανών του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού). Το εμβόλιο χρησιμοποιείται για τη μείωση του αριθμού των ίππων με ιό του Δυτικού Νείλου στο αίμα τους (ιαιμία) ή με κλινικά συμπτώματα της νόσου.

Το εμβόλιο χορηγείται σε ίππους νεαρής ηλικίας με δύο ενέσεις στους μυς του λαιμού. Η πρώτη ένεση χορηγείται από την ηλικία των πέντε μηνών και η δεύτερη μετά από τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Η προστασία ξεκινά τέσσερις εβδομάδες μετά την πρώτη ένεση και διαρκεί ένα έτος. Οι ίπποι πρέπει να επανεμβολιάζονται κάθε χρόνο.

Πώς δρα το Proteq West Nile;

Το Proteq West Nile είναι εμβόλιο. Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» στο ανοσοποιητικό σύστημα (τη φυσική άμυνα του οργανισμού) πώς να αμύνεται ενάντια σε μια νόσο. Το εμβολιακό στέλεχος vCP2017 που περιέχει το Proteq West Nile είναι «φορέας» του ιού ευλογιάς καναρινιού στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα γονίδιο που του επιτρέπει να παράγει μέρος του ιού του Δυτικού Νείλου, τις πρωτεΐνες PreM και E. Οι ιοί της ευλογιάς του καναρινιού δεν εξαπλώνονται ούτε πολλαπλασιάζονται στους εμβολιασμένους ίππους.

Όταν το εμβόλιο χορηγείται σε έναν ίππο, το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει τις πρωτεΐνες PreM και E του ιού του Δυτικού Νείλου ως «ξένο» σώμα και παράγει αντισώματα εναντίον τους. Όταν μεταγενέστερα το ανοσοποιητικό σύστημα εκτεθεί στον ιό του Δυτικού Νείλου θα είναι σε θέση να παράγει αντισώματα ταχύτερα, γεγονός που συμβάλλει στην προστασία έναντι της θνησιμότητας λόγω της νόσου του Δυτικού Νείλου.

Το εμβόλιο περιλαμβάνει επίσης έναν «ενισχυτικό παράγοντα» για την ενίσχυση της απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Proteq West Nile;

Το εμβόλιο δοκιμάστηκε στο πλαίσιο εννέα εργαστηριακών μελετών σε ίππους ηλικίας από 5 μηνών. Ο κύριος δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν ο αριθμός των ίππων με ιαιμία ή κλινικά συμπτώματα της νόσου του Δυτικού Νείλου. Σε όλες τις μελέτες οι εμβολιασμένοι ίπποι συγκρίθηκαν με ίππους που δεν είχαν εμβολιαστεί.

Ποιο είναι το όφελος του Proteq West Nile σύμφωνα με τις μελέτες;

Οι μελέτες κατέδειξαν ότι το εμβόλιο προλαμβάνει την ιαιμία στους ίππους και μειώνει τα κλινικά συμπτώματα των ίππων που μολύνθηκαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Proteq West Nile;

Οι ίπποι που εμβολιάστηκαν με Proteq West Nile ενδέχεται να εμφανίσουν μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος (μέχρι 1,5°C) η οποία διαρκεί έως και δύο ημέρες. Επίσης, ενδέχεται να εμφανιστεί παροδικό οίδημα στο σημείο της ένεσης, το οποίο υποχωρεί συνήθως εντός τεσσάρων ημερών. Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Proteq West Nile περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο;

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης με το φάρμακο, να ζητείται αμέσως ιατρική συμβουλή και να επιδεικνύεται στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή η επισήμανση.

Τι είναι η «περίοδος αναμονής»;

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβεί από τη χορήγηση του φαρμάκου έως τη σφαγή των ζώων και τη χρήση του κρέατός τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τη χρήση των αβγών και του γάλακτος για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ο χρόνος αναμονής είναι μηδέν ημέρες.

Proteq West Nile

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Proteq West Nile;

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι το Proteq West Nile είναι γενικώς καλά ανεκτό και χρήσιμο στη μείωση των κλινικών εξάρσεων της νόσου του Δυτικού Νείλου. Ως εκ τούτου, η CVMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη του Proteq West Nile υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό για τον εμβολιασμό των ίππων ηλικίας από 5 μηνών κατά της νόσου του Δυτικού Νείλου και εισηγήθηκε τη χορήγηση αδείας κυκλοφορίας για το Proteq West Nile. Η σχέση οφέλους- κινδύνου περιγράφεται στην επιστημονική συζήτηση της παρούσας ευρωπαϊκής δημόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR).

Λοιπές πληροφορίες για το Proteq West Nile:

Την/Στις 05/08/2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην MERIAL για το Proteq West Nile. Πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς συνταγογράφησης του συγκεκριμένου προϊόντος διατίθενται στην ετικέτα/εξωτερική συσκευασία.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: 05/08/2011

Proteq West Nile

Σχόλια