Greek
Επιλέξτε γλώσσα ιστότοπου

Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Όνομα φαρμάκου: Purevax RC
ATC: QI06AH
Ουσία: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Κατασκευαστής: Merial

PUREVAX RC

Περίληψη EPAR για το κοινό

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR). Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) διενήργησε αξιολόγηση βάσει των εγγράφων που της παρασχέθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά µε τους όρους χρήσης του φαρµάκου. Το παρόν έγγραφο δεν µπορεί να υποκαταστήσει τις συµβουλές του κτηνιάτρου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική πάθηση ή τη θεραπεία του ζώου σας, επικοινωνήστε µε τον κτηνίατρό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της επιτροπής, συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης).

Τι είναι το Purevax RC;

Το Purevax RC είναι εµβόλιο που περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

εξασθενηµένο ερπητοϊό ρινοτραχειίτιδας της γάτας (στέλεχος FHV F2),

αδρανοποιηµένα αντιγόνα καλυκοΐωσης της γάτας (στελέχη FCV 431 και G1).

Το Purevax RC διατίθεται υπό µορφή λυοφιλοποιηµένου δισκίου και διαλύτη για την παρασκευή ενέσιµου εναιωρήµατος.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Purevax RC;

Το Purevax RC χρησιµοποιείται για τον εµβολιασµό γατών ηλικίας 8 εβδοµάδων και άνω κατά των ακόλουθων νόσων:

της ιογενούς ρινοτραχειίτιδας της γάτας (νόσος τύπου γρίπης που προκαλείται από ερπητοϊό),

της καλυκοΐωσης της γάτας (νόσος τύπου γρίπης µε φλεγµονή του στόµατος που προκαλείται από καλυκοϊό)

Το εµβόλιο συµβάλλει στη µείωση των συµπτωµάτων των νόσων και, παράλληλα, σε περίπτωση λοίµωξης από καλυκοϊό, στη µείωση της απέκκρισης του ιού.

Μετά την ανασύσταση του εµβολίου, χορηγείται 1 ml Purevax RC µε υποδόρια ένεση. Η πρώτη ένεση πρέπει να χορηγείται σε γάτες ηλικίας τουλάχιστον 8 εβδοµάδων και η δεύτερη ένεση τρεις έως τέσσερις εβδοµάδες αργότερα. Εάν η γάτα έχει κληρονοµήσει από τη µητέρα υψηλά επίπεδα αντισωµάτων, ο πρώτος εµβολιασµός πρέπει να καθυστερήσει και να πραγµατοποιηθεί όταν η γάτα βρίσκεται στη 12 εβδοµάδα ζωής. Ένα χρόνο µετά τον αρχικό εµβολιασµό, η γάτα πρέπει να επανεµβολιάζεται µε όλα τα συστατικά του φαρµάκου και, στη συνέχεια, κάθε χρόνο.

Πώς δρα το Purevax RC;

Το Purevax RC είναι εµβόλιο. Τα εµβόλια δρουν «διδάσκοντας» στο ανοσοποιητικό σύστηµα (τη φυσική άµυνα του οργανισµού) πώς να αντιµετωπίζει τις νόσους. Το Purevax RC περιέχει µικρές ποσότητες εξασθενηµένων ή αδρανοποιηµένων ιών που προκαλούν τις προαναφερόµενες νόσους.

Όταν το εµβόλιο χορηγείται στη γάτα, το ανοσοποιητικό της σύστηµα αναγνωρίζει τους εξασθενηµένους ή αδρανοποιηµένους ιούς ως «ξένα» σώµατα και παράγει αντισώµατα εναντίον τους. Στη συνέχεια, όταν το ζώο εκτεθεί µελλοντικά στους ιούς, το ανοσοποιητικό του σύστηµα θα είναι σε θέση να παράγει αντισώµατα γρηγορότερα, τα οποία προστατεύουν έναντι νόσων που προκαλούνται από τους εν λόγω ιούς. Εάν η γάτα εκτεθεί µελλοντικά σε κάποιον από τους εν λόγω ιούς, είτε δεν θα υποστεί λοίµωξη είτε η λοίµωξη θα είναι λιγότερο σοβαρή.

Ποιες µελέτες εκπονήθηκαν για το Purevax RC;

Η αποτελεσµατικότητα του Purevax RC έχει µελετηθεί σε αρκετές δοκιµές σε εργαστηριακές συνθήκες, στις οποίες οι γάτες εµβολιάστηκαν και µολύνθηκαν από λοιµογόνο ερπητοϊό και καλυκοϊό. Σε πραγµατικές συνθήκες, οι µελέτες που εκπονήθηκαν για το Purevax RC εξέτασαν το βασικό πρόγραµµα εµβολιασµού (2 ενέσεις, µεταξύ των οποίων µεσολαβούν 3-4 εβδοµάδες) και τον αναµνηστικό εµβολιασµό (µία µόνο ένεση). Στις µελέτες µετείχαν νεαρές και ενήλικες γάτες διαφόρων φυλών, όχι όµως και νεαρά γατάκια. Ο βασικός δείκτης µέτρησης της αποτελεσµατικότητας ήταν το επίπεδο των αντισωµάτων στο αίµα της γάτας κατά των ιών που περιέχονται στο εµβόλιο.

Ποιο είναι το όφελος του Purevax RC σύµφωνα µε τις µελέτες;

Σε εργαστηριακές συνθήκες το Purevax RC κατέδειξε ότι παρέχει προστασία έναντι των προαναφερόµενων νόσων. Στη µελέτη υπό πραγµατικές συνθήκες που διενεργήθηκε για τον βασικό εµβολιασµό παρατηρήθηκε αύξηση των αντισωµάτων κατά του ερπητοϊού της ρινοτραχειίτιδας της γάτας και της λοίµωξης που προκαλείται από καλυκοϊό. Στη µελέτη που διενεργήθηκε για τον αναµνηστικό εµβολιασµό, τα επίπεδα αντισωµάτων κατά του ερπητοϊού της ρινοτραχειίτιδας και της λοίµωξης από καλυκοϊό παρέµειναν σταθερά σε υψηλά επίπεδα ή αυξήθηκαν ελαφρά.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται µε το Purevax RC;

Περιστασιακά, οι γάτες µπορεί να εµφανίσουν παροδική απάθεια (απώλεια ενδιαφέροντος για ό,τι συµβαίνει γύρω τους) και ανορεξία (απώλεια όρεξης), καθώς και υπερθερµία (αυξηµένη θερµοκρασία σώµατος) η οποία διαρκεί µία ή δύο ηµέρες. Στο σηµείο της ένεσης ενδέχεται να εµφανιστεί τοπική αντίδραση µε συµπτώµατα όπως ελαφρύς πόνος κατά την ψηλάφηση, κνησµός ή οίδηµα (πρήξιµο), τα οποία υποχωρούν σε µία ή δύο εβδοµάδες. Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύµητων ενεργειών που αναφέρθηκαν µε το Purevax RC περιλαµβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Το Purevax RC δεν πρέπει να χορηγείται σε γάτες που κυοφορούν.

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται. Κωδικός ATC: "QI06AH"

  • Purevax rcp - QI06AH

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται από το άτοµο που χορηγεί το φαρµακευτικό προϊόν ή έρχεται σε επαφή µε το ζώο;

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, αναζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή επιδεικνύοντας στον ιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρµάκου.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Purevax RC;

Η Επιτροπή Φαρµάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Purevax RC υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται µε αυτό για την ενεργή ανοσοποίηση γατών ηλικίας οκτώ εβδοµάδων ή και µεγαλύτερων κατά των προαναφερόµενων νόσων και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Purevax RC. Η σχέση οφέλους-κινδύνου περιγράφεται στην ενότητα 6 της παρούσας ευρωπαϊκής δηµόσιας έκθεσης αξιολόγησης

(EPAR).

Λοιπές πληροφορίες για το Purevax RC:

Στις 23 Φεβρουαρίου 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην MERIAL για το Purevax RC.

Τελευταία ενηµέρωση της περίληψης: 25 Ιανουαρίου 2008.

Σχόλια