Zycortal (desoxycortone pivalate) - QH02AA03

Zycortal

Desoxycortone pivalate

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του Zycortal. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός αξιολόγησε το κτηνιατρικό αυτό φάρμακο, προτού εισηγηθεί τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου. Δεν αποσκοπεί στην παροχή πρακτικών συμβουλών για τον τρόπο χρήσης του Zycortal.

Για πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Zycortal, οι κάτοχοι ζώων ή οι κτηνοτρόφοι πρέπει να συμβουλεύονται το φύλλο οδηγιών χρήσης ή να επικοινωνούν με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό τους.

Τι είναι το Zycortal και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Το Zycortal είναι κτηνιατρικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σκύλων με νόσο του Addison. Η νόσος του Addison είναι μια πάθηση γνωστή ως υποφλοιοεπινεφριδισμός, κατά την οποία τα επινεφρίδια (τα οποία βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς) δεν παράγουν επαρκείς ποσότητες δύο στεροειδών ορμονών, της κορτιζόλης και της αλδοστερόνης. Η έλλειψη αλδοστερόνης μπορεί να προκαλέσει απώλεια υγρών, αφυδάτωση και απώλεια βάρους. Το Zycortal προορίζεται για μακροχρόνια χρήση με σκοπό την υποκατάσταση της έλλειψης αλδοστερόνης. Για την υποκατάσταση της κορτιζόλης φαίνεται να υπάρχει ανάγκη ενός ακόμη κορτικοστεροειδούς φαρμάκου. Το Zycortal περιέχει τη δραστική ουσία desoxycortone pivalate.

Πώς χρησιμοποιείται το Zycortal;

Το Zycortal διατίθεται υπό μορφή ενέσιμου εναιωρήματος παρατεταμένης αποδέσμευσης. «Παρατεταμένη αποδέσμευση» σημαίνει ότι η δραστική ουσία αποδεσμεύεται σταδιακά, σε διάστημα μερικών εβδομάδων μετά από την έγχυση. Το Zycortal χορηγείται με υποδόρια ένεση και αρχική δόση των 2,2 mg/kg. Πριν από τη χορήγηση δεύτερης ένεσης και περίπου 25 ημέρες μετά από την πρώτη ένεση αξιολογείται η απόκριση του σκύλου. Η δόση που πρέπει να χορηγείται και το μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων εξαρτάται από την απόκριση του σκύλου και από τα επίπεδα συγκεκριμένων

ηλεκτρολυτών στο αίμα (νάτριο και κάλιο). Όταν τα ληφθέντα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, η θεραπεία συνεχίζεται μακροχρόνια με την ίδια δόση και με το ίδιο μεσοδιάστημα μεταξύ των δόσεων.

Το Zycortal χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Πώς δρα το Zycortal;

Η desoxycortone pivalate είναι μια συνθετικά παραγόμενη στεροειδής ορμόνη παρόμοια με τη φυσική ορμόνη αλδοστερόνη. Δρα κατά τον ίδιο τρόπο με την αλδοστερόνη για τη διατήρηση επαρκούς ποσότητας νερού στον οργανισμό (μέσω της κατακράτησης νατρίου και της αποβολής καλίου). Οι σκύλοι που πάσχουν από τη νόσο του Addison δεν έχουν επαρκή επίπεδα αλδοστερόνης στο αίμα τους και το Zycortal χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει την έλλειψη της ορμόνης.

Ποια είναι τα οφέλη του Zycortal σύμφωνα με τις μελέτες;

Η αποτελεσματικότητα του Zycortal διερευνήθηκε σε μια μελέτη πεδίου, σε 152 σκύλους με νόσο του Addison. Το Zycortal χορηγήθηκε με υποδόρια ένεση σε 113 σκύλους, ενώ 39 σκύλοι έλαβαν παρεμφερές φάρμακο με ενδομυϊκή ένεση, το οποίο περιείχε επίσης desoxycortone pivalate. Όλοι οι σκύλοι έλαβαν επίσης κορτικοστεροειδή χορηγούμενα από το στόμα. Στη μελέτη αυτή, το Zycortal αποδείχθηκε τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό με το παρεμφερές φάρμακο. Το 84% (92 από τους 109) των σκύλων που έλαβαν θεραπεία με Zycortal εμφάνισαν βελτιωμένες κλινικές ενδείξεις και φυσιολογικά επίπεδα νατρίου και καλίου στο αίμα 90 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Zycortal;

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Zycortal (ενδέχεται να εμφανιστούν σε περισσότερους από 1 στους 10 σκύλους) είναι πολυδιψία (αύξηση της πρόσληψης νερού) και πολυουρία (αύξηση της ποσότητας των ούρων).

Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Zycortal περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο;

Στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Zycortal συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους κατόχους ζώων ή τους κτηνοτρόφους.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, η προσβληθείσα περιοχή πρέπει να ξεπλένεται αμέσως με νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου.

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον γιατρό το φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου. Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, το φάρμακο αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο και οίδημα στο σημείο της ένεσης.

Το Zycortal μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες στα ανδρικά αναπαραγωγικά όργανα και, ως εκ τούτου, μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα.

Οι έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου καθώς μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική ανάπτυξη του κυήματος και του νεογέννητου βρέφους.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Zycortal;

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση (CVMP) του Οργανισμού έκρινε ότι τα οφέλη του Zycortal υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ.

Λοιπές πληροφορίες για το Zycortal

Την/Στις 06/11/2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, για το Zycortal.

Η πλήρης EPAR του Zycortal διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη διεύθυνση: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με το Zycortal, οι κάτοχοι ζώων ή οι κτηνοτρόφοι πρέπει να διαβάσουν το φύλλο οδηγιών χρήσης ή να επικοινωνήσουν με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό τους.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: Σεπτέμβριος 2015.

Σχόλια