Aivlosin (tylvalosin) - QJ01FA92

Artikli sisu

Aivlosin

tülvalosiin

See on ravimi Aivlosin Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Aivlosini kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Aivlosin ja milleks seda kasutatakse?

Aivlosin on antibiootikum.

Seda kasutatakse sigade mitmesuguste bakteriaalsete kopsunakkushaiguste (nt sigade ensootiline pneumoonia) või seedeelundite nakkushaiguste (sigade düsenteeria või sigade proliferatiivne enteropaatia) raviks ja metafülaksiaks. Metafülaksia tähendab, et ravimit antakse samal ajal haigetele loomadele ja nendega kokkupuutuvatele kliiniliselt tervetele loomadele. Aivlosin parandab loomade terviseseisundit ja suurendab kehakaalu, kuid ei pruugi täielikult hävitada kopsunakkust põhjustanud baktereid.

Kanadel ja faasanitel kasutatakse ravimit bakteri Mycoplasma gallisepticum põhjustatud kopsunakkuste raviks ja metafülaksiaks. Kalkunitel ravitakse Aivlosiniga kopsunakkusi, mida põhjustab bakter Ornithobacterium rhinotracheale, mis võib tekitada haigust, kui see esineb koos muude viirus- ja bakternakkustega.

Kuidas Aivlosini kasutatakse?

Aivlosini turustatakse sigade ravimsööda eelseguna ja suukaudse pulbrina ning sigade, kanade, kalkunite ja faasanite joogivette lisatavate graanulitena. Aivlosin on retseptiravim.

Eelsegu segatakse seasööda hulka heakskiidetud söödaveskis ning saadav ravimsööt saadetakse seakasvatajale suure arvu sigade ravimiseks. Suukaudse pulbri segab seasööda hulka seakasvataja ja seda kasutatakse üksiksigade raviks. Graanulid lisatakse joogiveesüsteemi kas vahetult või põhilahuseks lahjendatuna.

Et sööda koostis võib mõjutada Aivlosini efektiivsust, tohib seda kasutada ainult kuivsöödas. Suukaudset pulbrit ei saa õigesti segada graanulitesse ning seda ei tohi seepärast kasutada granuleeritud seasöödaga.

Kuidas Aivlosin toimib?

Aivlosini toimeaine on tülvalosiin (varasem nimetus atsetüülisovalerüültülosiin), makroliidide rühma kuuluv antibiootikum. Tülvalosiin blokeerib bakterite ribosoomid ehk rakuosad, kus toimub valgusüntees; ribosoomide blokeerimisega pärsitakse bakterite kasvu.

Milles seisneb uuringute põhjal Aivlosini kasulikkus?

Tülvalosiini antibakteriaalset toimet haigusi tekitavate bakterite suhtes uuriti laboriuuringutega. Aivlosini efektiivsuse kliinilised põhiuuringud toimusid mitmes Euroopa ja Euroopa Liidu välise riigi farmides.

Uuringutesse kaasatud sead olid juba haigestunud või olid olnud kokkupuutes sama farmi haigete sigadega ja olid seetõttu haigestumisohus. Aivlosiniga ravitud sigade haigusnähud olid võrreldes ravi mittesaanud loomadega kergemad. Aivlosini efektiivsus oli samalaadne kui teistel sama klassi ravimitel, mis on heaks kiidetud sigadel samade haiguste ravimiseks.

Täiendavates uuringutes käsitleti Aivlosini kasutamist haigestunud kanadel ja faasanitel ning väga noortel tibudel, kes olid hautud munadest, mis olid munetud esineva haigusega karjades. Aivlosiniga ravitud kanade ja faasanite haigusnähud olid võrreldes ravi mittesaanud loomadega kergemad. Aivlosini efektiivsus oli samalaadne kui teistel sama klassi ravimitel, mis on heaks kiidetud kanadel samade haiguste ravimiseks. Ravi tulemusel ei hävinud hingamisteede nakkust põhjustanud bakterid täielikult ning mõne linnu haigusnähud püsisid, kuigi kokkuvõttes oli nende arv oluliselt väiksem kui ravi mittesaanud lindude seas.

Kalkunitega toimusid ainult laboriuuringud, näiteks annust kinnitav uuring noorkalkunitel, kes olid tehislikult nakatatud lindude kopsuviirusega ja bakteriga Ornithobacterium rhinotracheale, et matkida rasket nakkust. Kolm päeva pärast nakatamist raviti osa tibudest Aivlosiniga ja osa ei ravitud üldse. Efektiivsuse põhinäitaja oli kopsude ja õhukottide kahjustus, mis oli Aivlosiniga ravitud kalkunitel väiksem kui ravi mittesaanud lindudel.

Mis riskid Aivlosiniga kaasnevad?

Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Isikud, kellel on tekkinud Aivlosini või sarnaste ravimite käsitsemisel nahareaktsioone, peavad kokkupuudet Aivlosiniga vältima.

Aivlosini segamisel sööta või joogivette või ravimsööda või joogivee käsitsemisel tuleb vältida ravimi sattumist silma, nahale ja suhu ning tuleb kasutada kaitsevahendeid, nt kaitserõivaid, kindaid ja respiraatorit. Aivlosini, ravimsööda või joogivee sattumisel nahale tuleb see nahalt maha pesta.

Aivlosini ei tohi kasutada inimestel. Kui inimene on Aivlosini juhuslikult neelanud, tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ja näidata talle ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha inimtoiduks tarvitada. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, enne kui mune tohib inimtoiduks tarvitada.

Aivlosiniga ravitud sigade liha keeluaeg on söödas manustamise korral 2 päeva ja joogivees manustamise korral 1 päev. Aivlosiniga ravitud kanade, kalkunite ja faasanite liha keeluaeg on joogivees manustamise korral 2 päeva.

Aivlosiniga ravitud kanade munade keeluaeg on 0 päeva. Ravimit ei tohi kasutada kalkunitel, kelle mune tarvitatakse inimtoiduks. Ravimit ei tohi seega kasutada munakalkunitel ega eeldatavasti kuni kolme nädala pärast munele hakkavatel kalkunitel, kelle mune kasutatakse inimtoiduks.

Miks Aivlosin heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Aivlosini kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Aivlosini kohta

Euroopa Komisjon andis Aivlosini müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 9. septembril 2004.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Aivlosini kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Aivlosini kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2016.

Kommentaarid