Aivlosin (tylvalosin) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QJ01FA92

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Cod Beck Blenders Limited Cod Beck Estate

Dalton

Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Ühendkuningriik

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

• MUUD TINGIMUSED:

Tuleb arvestada ametlikku juhendit ravimsööda eelsegu segamiseks lõppsööda hulka.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Tülvalosiin on Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 kirjeldatud lubatud aine:

Farmakoloogilise

Markerjääk

Loomaliigid

Jääkide

Sihtkoed

Muud

Therapeutiline

toimega aine

 

 

piirnormid

 

sätted

klassifikatsioon

Tülvalosiin

Tülvalosiini ja

Siga

50 µg/kg

lihas

Nr kanne

Anti-

 

3-O-atsetüül

 

50 µg/kg

nahk ja rasv

 

haigustekitajate /

 

tülosiini

 

50 µg/kg

maks

 

Antibiootikumid

 

summa

 

50 µg/kg

neer

 

 

 

 

Kodulinnud

50 µg/kg

nahk ja

 

 

 

 

 

50 µg/kg

rasvkude

 

 

 

 

 

maks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tülvalosiin

Kodulinnud

200 µg/kg

munad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abiained, mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on kas lubatud ained, millele Komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele, või neid loetakse Määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvateks, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

D.MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Aivlosini perioodilise ohutusaruande(PSUR) tsüklid tuleb määrata järgnevaks kaheks aastaks iga 6 kuu järel esitamiseks (peab hõlmama müügiloaga ravimi kõik ravimvorme ja tugevusi), edasised aruanded kahe järgneva aasta jooksul igal aastal esitamiseks ja seejärel 3-aastase intervalliga esitamiseks.

Kommentaarid