Estonian
Valige veebisaidi keel

Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Pakendi märgistus - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Ravimi nimetus: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Toimeaine: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Tootja: CZ Veterinaria S.A.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Kartongkarp ühele (52 ml, 100 ml and 252 ml)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

BLUEVAC BTV8 süstesuspensioon veistele ja lammastele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks milliliiter vaktsiini sisaldab: BTV8 antigeen 106,5 CCID50

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

Üks 52 ml pudel Üks 100 ml pudel Üks 252 ml pudel

5.LOOMALIIGID

Lambad ja veised.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne.

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

11/22

8.KEELUAJAD

Keeluajad: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast avamist kasutada 10 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas.

Mitte lasta külmuda.

Hoida kaitstult valguse eest.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks . Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

CZ Veterinaaria, S.A.

36400 Porriño

HISPAANIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/122/001 – 52 ml pudel

EU/2/11/122/002 – 100 ml pudel

EU/2/11/122/003 – 252 ml pudel

12/22

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

13/22

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 100 ml ja 252 ml pudel

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

BLUEVAC BTV8 süstesuspensioon veistele ja lammastele

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

BTV8 antigeen 106,5 CCID50/ml

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon

4. PAKENDI SUURUS(ED)

100 ml

252 ml

5. LOOMALIIGID

Lambad ja veised

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

SC

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluajad: 0 päeva.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast avamist kasutada 10 tunni jooksul.

14/22

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas.

Mitte lasta külmuda.

Hoida kaitstult valguse eest.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. . Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

CZ Veterinaaria, S.A.

36400 Porriño

HISPAANIA

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

15/22

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

52 ml pudel

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

BLUEVAC BTV8 süstesuspensioon veistele ja lammastele

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

BTV8 antigeen ……… 106,5 CCID50/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

52 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

SC

5.KEELUAJAD

Keeluajad: 0 päeva

6.PARTII NUMBER

Partii{number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast avamist kasutada 10 tunni jooksul.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

16/22

Kommentaarid