CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Pakendi märgistus - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Ravimi nimetus: CaniLeish
ATC: QI070AO
Toimeaine: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Tootja: Virbac S.A

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp, milles on 1 lüofilisaadi viaal ja 1 lahusti viaal

Karp, milles on 1 lüofilisaadi viaal ja 1 lahusti viaal, 1 süstal ja 1 nõel. Karp, milles on 3 lüofilisaadi viaali ja 3 lahusti viaali

Karp, milles on 5 lüofilisaadi viaali ja 5 lahusti viaali

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CaniLeish, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

L. infantum’i valgud (ESP) ≥ 100 µg

3.RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1 annus.

3 annust.

5 annust.

5.LOOMALIIGID

Koer.

6.NÄIDUSTUS

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Nahaaluseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kasutada kohe pärast lahustamist.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas.

Hoida kaitstult valguse eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC

1 ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp, milles on 10 lüofilisaadi viaali ja 10 lahusti viaali Karp, milles on 15 lüofilisaadi viaali ja 15 lahusti viaali Karp, milles on 25 lüofilisaadi viaali ja 25 lahusti viaali Karp, milles on 30 lüofilisaadi viaali ja 30 lahusti viaali Karp, milles on 50 lüofilisaadi viaali ja 50 lahusti viaali

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CaniLeish, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks 1 ml vaktsiini annus sisaldab:

L. infantum’i valgud (ESP) ≥ 100 µg

3.RAVIMVORM

Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 annust.

15 annust.

25 annust.

30 annust.

50 annust.

5.LOOMALIIGID

Koer.

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Nahaaluseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAJAD

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kasutada kohe pärast lahustamist.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas.

Hoida kaitstult valguse eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

VIRBAC

1 ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL 1 viaal 1 annuse lüofilisaadiga

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CaniLeish, lüofilisaat

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

L. infantum ESP ≥100 µg

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 annus

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

s.c.

5.KEELUAJAD

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kasutada kohe pärast lahustamist.

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL 1 viaal 1 annuse lahustiga

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

CaniLeish, lahusti

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Naatriumkloriid 9 mg/ml (0,9%)

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

s.c.

5.KEELUAJAD

Ei kohaldata.

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid