Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Pakendi märgistus - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Ravimi nimetus: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Toimeaine: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Tootja: Intervet International B.V.

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

Plastkarp, milles on 1 ml viaale 10 või 50

Pappkarp, milles on 10 ml viaale 1

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Canigen L4 süstesuspensioon koertele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10 x 1 ml (1 annus)

50 x 1 ml (1 annus)

1 x 10 ml (10 annust)

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanseks kasutamiseks.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni 10 tunni jooksul.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Kaitsta valguse eest.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED

VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer MADALMAAD

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/15/183/001 – 10 viaali (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 viaal (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 viaal (10 ml)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD

VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETT

1 ml ja 10 ml viaal

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Canigen L4

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Vaadake pakendi infolehte.

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 ml (1 annus)

10 ml (10 annust)

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

SC

5.KEELUAJAD

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu.aasta}

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni 10 tunni jooksul (ainult 10 ml viaalidele).

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid