Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Pakendi märgistus - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Ravimi nimetus: Cardalis
ATC: QC09BA07
Toimeaine: benazepril hydrochloride /spironolactone
Tootja: Ceva Santé Animale

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

30 tabletiga pudel pappkarbis

90 tabletiga pudel pappkarbis

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cardalis 2,5 mg / 20 mg närimistabletid koertele

Cardalis 5 mg / 40 mg närimistabletid koertele

Cardalis 10 mg / 80 mg närimistabletid koertele

benasepriilvesinikkloriid/spironolaktoon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

benasepriilvesinikkloriid 2,5 mg, spironolaktoon 20 mg benasepriilvesinikkloriid 5 mg, spironolaktoon 40 mg benasepriilvesinikkloriid 10 mg, spironolaktoon 80 mg

3.RAVIMVORM

Närimistablett

4.PAKENDI SUURUS(ED)

30 tabletti

90 tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast pakendi avamist kasutada kuni 6 kuud.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“ NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATUD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS“

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ceva Santé Animale 10 av. de la Ballastière 33500 Libourne Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/12/142/001 (1 × 30 tabletti, 2,5 mg / 20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 × 90 tabletti, 2,5 mg / 20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 × 30 tabletti, 5 mg / 40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 × 90 tabletti, 5 mg / 40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 × 30 tabletti, 10 mg / 80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 × 90 tabletti, 10 mg / 80 mg)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

MIINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Pudel 30 tabletiga

Pudel 90 tabletiga

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cardalis 2,5 mg / 20 mg närismistabletid koertele

Cardalis 5 mg / 40 mg närimistabletid koertele

Cardalis 10 mg / 80 mg närimistabletid koertele

benazeprili HCl/spironolactonum

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

benazeprili HCl 2.5 mg, spironolactonum 20 mg benazeprili HCl 5 mg, spironolactonum 40 mg benazeprili HCl 10 mg, spironolactonum 80 mg

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

30 tabletti

90 tabletti

4.MANUSTAMISTEE(D)

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid