Cimalgex (cimicoxib) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QM01AH93

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Vétoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Prantsusmaa

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

Müügiloa hoidja peab informeerima Euroopa Komisjoni antud otsusega heakskiidetud ravimi turundusplaanidest.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

D.MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED MÜÜGILOALE

Ei kohaldata.

Kommentaarid