Cimalgex (cimicoxib) – Pakendi märgistus - QM01AH93

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cimalgex 8 mg, närimistabletid koertele

Cimalgex 30 mg, närimistabletid koertele

Cimalgex 80 mg, närimistabletid koertele

Cimicoxibum

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Tsimikoksiib 8 mg

Tsimikoksiib 30 mg

Tsimikoksiib 80 mg

3.RAVIMVORM

Närimistabletid

4.PAKENDI SUURUS(ED)

8 tabletti

32 tabletti

144 tabletti

45 tabletti

5.LOOMALIIGID

Koer

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Vétoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Prantsusmaa

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/10/119/001

EU/2/10/119/002

EU/2/10/119/003

EU/2/10/119/004

EU/2/10/119/005

EU/2/10/119/006

EU/2/10/119/007

EU/2/10/119/008

EU/2/10/119/009

EU/2/10/119/010

EU/2/10/119/011

EU/2/10/119/012

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cimalgex 8 mg, tabletid koertele

Cimalgex 30 mg, tabletid koertele

Cimalgex 80 mg, tabletid koertele

Cimicoxibum

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Tsimikoksiib 8 mg

Tsimikoksiib 30 mg

Tsimikoksiib 80 mg

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

45 tabletti

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Suukaudne

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cimalgex 8 mg, närimistabletid koertele

Cimalgex 30 mg, närimistabletid koertele

Cimalgex 80 mg, närimistabletid koertele

Cimicoxibum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Vétoquinol

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

4.PARTII NUMBER

Lot {number}

5.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid