Clomicalm (clomipramine) - QN06AA04

Clomicalm

klomipramiinvesinikkloriid

See on ravimi Clomicalm Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Clomicalmi kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Clomicalmi kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Mis on Clomicalm ja milleks seda kasutatakse?

Clomicalm on veterinaarravim, mida kasutatakse nende koerte ravi soodustamiseks, kellel on omanikest, kodust või teistest koertest eraldamisel käitumisprobleemid. Need probleemid võivad olla näiteks vara lõhkumine või sobimatu roojamine või urineerimine siseruumides. Clomicalmi tuleb kasutada koos käitumisteraapiaga. Ravim sisaldab toimeainena klomipramiinvesinikkloriidi.

Kuidas Clomicalmi kasutatakse?

Clomicalmi turustatakse tablettidena (5, 20 ja 80 mg) ja see on retseptiravim. Kasutada tuleb koera kaalule vastava tugevusega tabletti. Tablette antakse kaks korda ööpäevas koos toiduga või ilma ja tavaliselt piisab seisundi kontrollimiseks 2–3 kuust, kuigi mõnel koeral võib olla vaja pikemat ravi.

Kuidas Clomicalm toimib?

Klomipramiin on antidepressant. Selle toime seisneb teatud neurotransmitterite serotoniini ja noradrenaliini sisalduse suurendamises kesknärvisüsteemis. Neurotransmitter on aine, mis vahendab närvirakkudevahelisi signaale. Et neurotransmitterite väike sisaldus võib olla seotud depressiooni ja ärevusega, võib nende sisalduse suurendamine aidata koertel rahuneda ja leevendada seeläbi eraldamisega seotud käitumisprobleeme.

Milles seisneb uuringute põhjal Clomicalmi kasulikkus?

USAs ja Euroopas läbiviidud väliuuringud näitasid, et Clomicalm oli efektiivne koos käitumisteraapiaga kasutamisel, vähendades käitumisprobleeme eraldamisest tuleneva ärevusega koertel, ning efektiivsem kui üksnes käitumisteraapia paljude ärevusest tingitud käitumisprobleemide, näiteks suure omanikku kiindumuse korral.

Mis riskid Clomicalmiga kaasnevad?

Väga harva võib Clomicalm põhjustada oksendamist, isutust, loidust või maksaensüümide aktiivsuse tõusu. Need nähud kaovad, kui ravimit enam ei kasutata. Teatatud on mõjust maksale, eelkõige koertel, kellel on maksaprobleemid. Oksendamist aitab vähendada tablettide andmine koos väikese hulga toiduga. Clomicalmi ei tohi kasutada koertel, kes on teadaolevalt ülitundlikud klomipramiini ja seotud ravimite (tritsükliliste antidepressantide) suhtes.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Ravimi juhuslikul allaneelamisel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole. Lapsel võivad ravimi juhusliku neelamise korral tekkida rasked reaktsioonid.

Miks Clomicalm heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Clomicalmi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Clomicalmi kohta

Euroopa Komisjon andis Clomicalmi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 1. aprillil 1998.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Clomicalmi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Clomicalmi kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2016.

Kommentaarid