Coliprotec F4 (live non-pathogenic Escherichia coli...) – Pakendi märgistus - QI09AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Coliprotec F4
ATC: QI09AE03
Toimeaine: live non-pathogenic Escherichia coli O8:K87
Tootja: Prevtec Microbia GmbH

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kartongkarp

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Coliprotec F4 suukaudse suspensiooni lüofilisaat sigadele.

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Elus mittepatogeenne Escherichia coli O8:K87: 1.3∙108 kuni 9.0∙108 CFU/annus

3.RAVIMVORM

Suukaudse suspensiooni lüofilisaat

4.PAKENDI SUURUS(ED)

50 annust

4 x 50 annust

200 annust

5.LOOMALIIGID

Sead

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas.

Hoida valguse eest kaitstult.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Prevtec Microbia GmbH

80689 München

SAKSAMAA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/14/180/001-003

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaalid (50 või 200 annust)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Coliprotec F4 suukaudse suspensiooni lüofilisaat sigadele.

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Elus E.coli, O8:K87.

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

50 annust

200 annust

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Suukaudne.

5.KEELUAEG

Keeluaeg: 0 päeva.

6.PARTII NUMBER

Lot {number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid