Coliprotec F4 (live non-pathogenic Escherichia coli...) – Pakendi infoleht - QI09AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Coliprotec F4
ATC: QI09AE03
Toimeaine: live non-pathogenic Escherichia coli O8:K87
Tootja: Prevtec Microbia GmbH

Artikli sisu

PAKENDI INFOLEHT

Coliprotec F4

suukaudse suspensiooni lüofilisaat sigadele

1.MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Prevtec Microbia GmbH Geyerspergerstr. 27 80689 München SAKSAMAA

Partii vabastamise eest vastutav tootja: CZ Veterinaria S.A.

Poligono La Relva, Torneiros s/n 36410 Porriño (Pontevedra) HISPAANIA

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Coliprotec F4 lüofilisaat sigade suukaudse suspensiooni jaoks

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Iga vaktsiiniannus sisaldab:

 

elus mittepatogeenset Escherichia coli't O8:K871..............

1,3∙108 kuni 9,0∙108 KMÜ1/annus

1 KMÜ – kolooniat moodustav ühik

 

Valge või valkjas lüofilisaat.

 

4.NÄIDUSTUS(ED)

Sigade aktiivseks immuniseerimiseks enterotoksigeense F4-positiivse Escherichia coli vastu järgmiste eesmärkidega:

-vähendada võõrutusjärgse mõõduka kuni tõsise Escherichia coli'st põhjustatud kõhulahtisuse esinemust sigadel;

-vähendada enterotoksigeense F4-positiivse Escherichia coli kolooniate tekkimist niudesooles ja nakatunud sigade väljaheidetega levimist.

Immuunsuse algus: 7 päeva pärast vaktsineerimist.

Immuunsuse kestus: 21 päeva pärast vaktsineerimist.

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole.

6.KÕRVALTOIMED

Esimesel vaktsineerimisjärgsel nädalal võib täheldada ajutist kaaluiibe langust. Pärast vaktsineerimist võib väga sageli täheldada värinaid. Kui täheldate raskeid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

-väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l loomal 10 looma hulgast)

-sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)

-aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)

-harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)

-väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud).

7.LOOMALIIGID

Sead

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Ühekordne suukaudne annus vähemalt 18-päevastele loomadele.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Suukaudne.

Kõik materjalid, mida kasutatakse vaktsiini valmistamisel ja manustamisel, peavad inaktiveerimise vältimiseks olema vabad antimikroobsete ainete, puhastusainete või desinfitseerimisainete jääkidest.

Vaktsineerimiskava: manustage ühekordne annus suukaudselt vähemalt 18-päevastele loomadele.

Valmis vaktsiin on läbipaistev kuni läbipaistmatu kollakasvalge suspensioon, olenevalt lahjendamiseks kasutatud vee kogusest.

Vaktsineerimine jootmisvahendi kaudu:

50-annuseline pakend: valmistage lüofilisaat, lisades viaali 5 ml kraanivett. Loksutage tugevalt, valage suspensioon mõõteanumasse ja segage uuesti kraaniveega, nii et saate koguhulgaks 100 ml. Loksutage tugevalt ja kasutage kohe. Manustage sigadele (vähemalt 18-päevastele) suukaudselt 2 ml ühekordne annus, olenemata kehamassist.

200-annuseline pakend: valmistage lüofilisaat, lisades viaali 10 ml kraanivett. Loksutage tugevalt, valage suspensioon mõõteanumasse ja segage uuesti kraaniveega, nii et saate koguhulgaks 400 ml. Loksutage tugevalt ja kasutage kohe. Manustage sigadele (vähemalt 18- päevastele) suukaudselt 2 ml ühekordne annus, olenemata kehamassist.

Suspensioon tuleks manustada 4 tunni jooksul pärast selle valmistamist.

Vaktsineerimine joogivee kaudu:

Joogiveesüsteemid tuleb töötlemata veega puhastada ja hoolikalt loputada, et vältida antimikroobsete ainete, puhastusvahendite ja desinfitseerimisainete mis tahes jääke.

Ärge pakkuge joogivett 1 kuni 2 tundi enne kavandatavat vaktsineerimist, et ergutada vaktsiinisuspensiooni joomist.

Valmistage lüofilisaat, lisades viaali 5 ml (50-annuselise pakendi puhul) või 10 ml (200-annuselise pakendi puhul) kraanivett. Loksutage tugevalt.

Vaktsiini sisaldav valmis suspensioon tuleks manustada 4 tunni jooksul pärast selle valmistamist. Tagage, et kõigil sigadel oleks piisavalt ruumi nõutava koguse joomiseks. Tegelik tarbitud vee kogus võib erinevatest teguritest olenevalt sellegipoolest märkimisväärselt varieeruda. Seetõttu on soovitatav päev enne vaktsineerimist 4 tunni jooksul hinnata tegelikku veetarbimist. Teise võimalusena saate kasutada järgmist tabelit:

Kehamass (kg)

Sea/sigade veetarbimine 4 tunni jooksul

 

 

4,5

0,11 l

5,5 l

22 l

6,8

0,17 l

8,5 l

34 l

9,0

0,23 l

11,5 l

46 l

Kui manustate anumate või paakide abil, lahjendage valmistatud vaktsiin sellises veekoguses, mille sead 4 tunni jooksul ära joovad.

Kui manustate veetorude kaudu annustamispumba (dosaatori) abil, lahjendage valmistatud vaktsiin annustamispumba põhilahuse vajalikus koguses. Põhilahuse kogus arvutatakse välja vastavalt veekogusele, mille sead joovad ära 4 tunni jooksul, ja korrutatakse see annustamispumba võimsusega (kümnendarvuna). Näiteks kui 4 tunniga tarbitakse 22 l ja annustamispumba võimsus on 1%, peaks põhilahuse kogus olema 22 l x 0,01 = 220 ml.

Kui on kahtlusi, et joogivees sisaldub desinfektsioonivahendi jääke, on soovitatav enne vaktsiini lisamist lisada joogivette stabilisaatorina lõssipulbrit. Lõssipulbri lõppkontsentratsioon peaks olema 5 g liitri kohta.

10.KEELUAEG

0 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida ja transportida külmas (2 C – 8 C).

Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: 4 tundi.

12.ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Ärge vaktsineerige loomi, kes saavad immunosupressiivset ravi. Ärge vaktsineerige loomi, kes saavad Escherichia coli suhtes tõhusat antibakteriaalset ravi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Vaktsineerige ainult terveid loomi.

Järgige kõigi manustamisprotseduuride puhul tavapäraseid aseptikareegleid.

Vaktsineeritud põrsad võivad vaktsiinitüve eritada vähemalt 14 päeva pärast vaktsineerimist. Vaktsiinitüvi levib kergesti teistele vaktsineeritud sigadega kokkupuutuvatele sigadele. Vaktsineeritud sigadega kokkupuutuvad vaktsineerimata sead kannavad ja levitavad vaktsiinitüve samamoodi kui vaktsineeritud sead. Selle aja jooksul tuleb vältida immuunpuudulikkusega sigade kokkupuudet vaktsineeritud sigadega.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Veterinaarravimi käsitsemisel tuleb kasutada järgnevaid isiklikke kaitsevahendeid: ühekordsed kaitsekindad ja ohutusprillid.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel ja/või sattumisel nahale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus:

Tiinuse ajal ei ole soovitatav kasutada.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Puuduvad andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Ka pärast soovitatud annusest 10 korda suurema annuse manustamist ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid kui ühekordse annuse puhul esitatud kõrvaltoimed.

Sobimatus:

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

13.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt (http://www.ema.europa.eu/).

15.LISAINFO

Pakendi suurused:

Üht 50- või 200-annuselist viaali sisaldav kartongkarp. Nelja 50-annuselist viaali sisaldav kartongkarp.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Kommentaarid