Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Pakendi märgistus - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Toimeaine: dexmedetomidine hydrochloride
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Dexdomitor 0,1 mg/ml süstelahus

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab:

0,1 mg deksmedetomidiinvesinikkloriidi, mis vastab 0,08 mg deksmedetomidiinile.

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

15ml

5.LOOMALIIGID

Koer ja kass.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Koerad: intravenoosselt või intramuskulaarselt

Kassid: intramuskulaarselt

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: kuu/aasta

Kõlblikkusaeg pärast esmast kasutamist: 3 kuud temperatuuril 25 °C.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida sügavkülmas.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/02/033/003

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL /

MITMEKORDNE PAKEND

VIAAL / MITMEKORDNE PAKEND

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Dexdomitor 0,1 mg/ml süstelahus

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

0,1 mg/ml deksmedetomidiinvesinikkloriidi

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

15 ml

10 x 15 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Koerad: i.m., i.v.

Kassid: i.m.

5.KEELUAEG

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii nr:

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: kuu/aasta

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml süstelahus

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab:

0,5 mg deksmedetomidiinvesinikkloriidi, mis vastab 0,42 mg deksmedetomidiinile.

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

10ml

5.LOOMALIIGID

Koer ja kass

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Koerad: intravenoosselt või intramuskulaarselt

Kassid: intramuskulaarselt

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Ei rakendata.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

10.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: kuu/aasta

Kõlblikkusaeg pärast esmast kasutamist: 3 kuud temperatuuril 25 °C.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida sügavkülmas.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/02/033/001-002

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL / MITMEKORDSEL PAKENDIL

VIAAL / MITMEKORDNE PAKEND

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml süstelahus

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

0,5 mg/ml deksmedetomidiinvesinikkloriidi

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml, 10 x 10 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Koerad: intravenoosselt või intramuskulaarselt

Kassid: intramuskulaarselt

5.KEELUAEG

Ei rakendata.

6.PARTII NUMBER

Partii nr:

7.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: kuu/aasta

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid