Draxxin (tulathromycin) – Pakendi märgistus - QJ01FA94

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp (20 ml / 50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Draxxin 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele tulatromütsiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

 

Tulatromütsiin

100 mg/ml

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5.LOOMALIIGID

Veis, siga, lammas.

6.NÄIDUSTUS(ED)

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veised: subkutaanseks kasutamiseks.

Sead ja lambad: intramuskulaarseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg

Lihale ja söödavatele kudedele

Veised: 22 päeva.

Sead: 13 päeva.

Lambad: 16 päeva.

Ei ole lubatud kasutada lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada tiinetel loomadel 2 kuu jooksul enne oodatavat poegimist, kui nende loomade piima plaanitakse tarvitada inimtoiduks.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugeda pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/03/041/001 (20 ml)

EU/2/03/041/002 (50 ml)

EU/2/03/041/003 (100 ml)

EU/2/03/041/004 (250 ml)

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp (500 ml)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Draxxin 100 mg/ml süstelahus veistele tulatromütsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

 

Tulatromütsiin

100 mg/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

500 ml

5. LOOMALIIGID

Veis

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg

Lihale ja söödavatele kudedele: 22 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel veistel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada tiinetel lehmadel ja mullikatel 2 kuu jooksul enne oodatavat poegimist, kui nende loomade piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MÜÜGILOA NUMBER

EU/2/03/041/005

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp (50 ml / 100 ml / 250 ml)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Draxxin 25 mg/ml süstelahus sigadele tulatromütsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

 

Tulatromütsiin

25 mg/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

50 ml

100 ml

250 ml

5. LOOMALIIGID

Siga.

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg

Lihale ja söödavatele kudedele: 13 päeva.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/03/041/006 (50 ml)

EU/2/03/041/007 (100 ml)

EU/2/03/041/008 (250 ml)

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Viaal (100 ml / 250 ml)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Draxxin 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele tulatromütsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

 

Tulatromütsiin

100 mg/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

100 ml

250 ml

5. LOOMALIIGID

Veis, siga, lammas.

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veised: s.c.

Sead ja lambad: i.m..

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele

Veised: 22 päeva.

Sead: 13 päeva.

Lambad: 16 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada tiinetel loomadel 2 kuu jooksul enne oodatavat poegimist, kui nende loomade piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni:

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/03/041/003 (100 ml)

EU/2/03/041/004 (250 ml)

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Viaal (500 ml)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Draxxin 100 mg/ml süstelahus veistele tulatromütsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

 

Tulatromütsiin

100 mg/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

500 ml

5. LOOMALIIGID

Veis

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 22 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel veistel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Mitte kasutada tiinetel lehmadel ja mullikatel 2 kuu jooksul enne oodatavat poegimist, kui nende loomade piima kavatsetakse tarvitada inimtoiduks.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni:

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MÜÜGILOA NUMBER

EU/2/03/041/005

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Viaal (100 ml / 250 ml)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Draxxin 25 mg/ml süstelahus sigadele tulatromütsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

 

Tulatromütsiin

25 mg/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

100 ml

250 ml

5. LOOMALIIGID

Siga.

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 13 päeva.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Pärast viaali läbistamist kasutada kuni:

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/03/041/007 (100 ml)

EU/2/03/041/008 (250 ml)

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaal (20 ml / 50 ml)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Draxxin 100 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja lammastele tulatromütsiin

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

 

 

Tulatromütsiin

100 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

20 ml

50 ml

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

Veised: s.c.

Sead ja lambad: i.m.

5.KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele

Veised: 22 päeva.

Sead: 13 päeva.

Lambad: 16 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

6.PARTII NUMBER

Lot

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni:

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaal (50 ml)

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Draxxin 25 mg/ml süstelahus sigadele tulatromütsiin

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

 

 

Tulatromütsiin

25 mg/ml

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

50 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

i.m.

5. KEELUAEG

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 13 päeva.

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni:

8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid