Econor (valnemulin) - QJ01XQ02

An agency of the European Union

Econor

valnemuliin

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Econor?

Econor on ravim, mis sisaldab toimeainena valnemuliini. Seda turustatakse sigade ravimsööda eelseguna (0,5%, 10% ja 50%) ja küülikute ravimsööda eelseguna (10%) ning sigade suukaudse pulbrina (10%). Eri riikides võidakse turustada erinevaid tugevusi.

Milleks Econori kasutatakse?

Econor on antibiootikum. Seda kasutatakse sigade mitmesuguste bakteriaalsete kopsunakkushaiguste (nt sigade ensootiline pneumoonia) või soolenakkushaiguste (nt sigade düsenteeria või sigade proliferatiivne enteropaatia või sigade käärsoole spirohetoos) ravimiseks või ennetamiseks.

Econor parandab sigade terviseseisundit ja kehakaalu, kuid ei tarvitse täielikult hävitada kopsuinfektsiooni põhjustavaid baktereid.

Küülikutel kasutatakse Econori suremuse vähendamiseks küülikute episootilise enteropaatia (ERE) puhangu ajal. See haigus on seotud normaalse soolefloora häiretega, mis põhjustab klassi Clostridia bakterite vohamist. Need bakterid toodavad toksiini, mis tekitab soole paralüüsi. ERE esineb tavaliselt põllumajandusettevõtte tingimustes võõrutusjärgsel nuumamisperioodil.

Econori eelsegu segatakse sea- või küülikusööda hulka volitatud söödaveskis ja saadav ravimsööt saadetakse talupidajale suure arvu sigade või küülikute raviks. Suukaudse pulbri segab seasööda hulka seakasvataja ja seda kasutatakse sigade individuaalseks ravimiseks. Ravi annus ja kestus sõltuvad nakkusest, ravitava looma liigist ja kehamassist. Üksikasjalik kirjeldus on pakendi infolehel.

Kuidas Econor toimib?

Econori toimeaine on pleuromutiliinide rühma kuuluv antibiootikum valnemuliin. See toimib, blokeerides valkude teket bakterites ja peatades sellega nende kasvu. Valnemuliin on efektiivne paljude bakterite, sh eelnimetatud haigusi põhjustavate bakterite suhtes.

Kuidas Econori uuriti?

Valnemuliini antibakteriaalset toimet sigadel nimetatud haigusi tekitavate bakterite suhtes uuriti mikrobioloogialaborites.

Sigadel uuriti Econori efektiivsust kavandatud näidustustel laboriuuringutes (sead nakatati tehislikult bakteritega) või väliuuringutes (looduslik nakatumine seakasvatuses). Väliuuringud tehti Euroopa eri riikide paljudes põllumajandusettevõtetes mitut tõugu ja ristandtõugu sigadega.

Econori kasutati kas juba haigestunud loomade ravimiseks või haigestunud loomadega kokkupuutuvate sigade haigestumise ennetamiseks või põllumajandusettevõtetes, kus haigust oli esinenud korduvalt.

Kliinilistes uuringutes anti sigadele kuni 4 nädala jooksul (olenevalt haigusest) ainult mitmesuguse sisaldusega (olenevalt haigusest) valnemuliini sisaldavat ravimsööta. Econori efektiivsust võrreldi teiste suukaudsete antibiootikumidega, mis on Euroopa Liidus sama näidustuse suhtes heaks kiidetud, või ravimata loomadega.

Küülikutel uuriti Econori väliuuringus 1152 võõrutatud küülikul. Ravi Econoriga kahes erinevas annuses (20 mg ja 35 mg valnemuliini sööda kg kohta) 21 päeva jooksul algas kohe pärast ERE puhangut ja seda võrreldi ravi puudumisega. Efektiivsuse põhinäitaja oli küülikute protsent, kes surid ERE tõttu 0–28 päeva jooksul.

Econor

Milles seisneb uuringute põhjal Econori kasulikkus?

Sigade düsenteeria ravi ja ennetamise uuringutes oli Econor kasutamisel söödas annuses 3–4 mg valnemuliini kehamassi kg kohta ööpäevas (st 75 mg sööda kg kohta) vähemalt 7 järjestikusel päeval sigade düsenteeria ravimisel efektiivne. Econori kasutamine annuses 1–1,5 mg valnemuliini kehamassi kg kohta ööpäevas (st 25 mg sööda kg kohta) ennetas efektiivselt haiguse väljakujunemist.

Sigade ensootilise pneumoonia ravi ja ennetamise uuringutes manustati Econori söödas annuses 10–12 mg valnemuliini kehamassi kg kohta (st 200 mg sööda kg kohta), mille tulemusena vähenesid kopsukahjustused ning paranesid kliinilised nähud ja sigade kasvukiirus. Bakteri Mycoplasma hyopneumoniae nakkust täielikult siiski ei likvideeritud.

Econori kasutamisel söödas sigade käärsoole spirohetoosi (koliidi) ennetamiseks annuses 1–1,5 mg valnemuliini kehamassi kg kohta ööpäevas (st 25 mg sööda kg kohta) paranesid efektiivselt kliinilised nähud ja ennetati kehamassi vähenemist haiguse mõjul, mida esines ravimata sigadel.

Econori kasutamisel söödas sigade proliferatiivse enteropaatia (ileiidi) ravimiseks annuses 3–4 mg valnemuliini kehamassi kg kohta ööpäevas (st 75 mg sööda kg kohta) 10 päeva jooksul paranes sigade kliiniline seisund, vähenes kõhulahtisus ja paranes tootlikkus.

Küülikute uuringus vähenes suremus 23%-st ravimata küülikutel 11%-ni neil, kes said 20 mg valnemuliini sööda kg kohta, ja ligikaudu 8%-ni neil, kes said 35 mg valnemuliini sööda kg kohta. Kuigi Econor ei enneta haiguspuhangut, aitab see vähendada haiguse raskust ja parandab ravitulemust.

Mis kõrvalnähud Econoriga kaasnevad?

Econori kasutamisel esinenud raskeid kõrvalnähte sigadel seostatakse põhiliselt taani ja/või rootsi maatõugude ja ristandtõugudega. Seepärast peab Econori kasutamisel Skandinaavia päritolu sigadel olema eriti ettevaatlik.

Kõige sagedamad kõrvalnähud sigadel on palavik ja isutus, rasketel juhtudel võivad tekkida koordinatsioonihäired ning nad võivad jääda lamama. Osadel sigadel võib tekkida ka ödeem (turse) või erüteem (punetus) tagakehal või lauturse.

Kõrvalnähtude ilmnemisel tuleb kohe eemaldada kogu allesjäänud Econori sisaldav sööt, paigutada raskete kõrvalnähtudega sead puhtasse ja kuiva sulgu ning anda neile sobivat ravi.

Tümpanism (kõhu paisumine) esineb sagedamini Econoriga ravitud küülikutel kui ravimata küülikutel.

Küülikutele ei tohi anda Econori üleannuseid, sest see võib häirida soolefloorat (soolebaktereid), mis põhjustab enterotokseemiat (teatud soolenakkus).

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Ravimi käsitsemisel tuleb kanda kindaid. Econori segamisel ja valmissööda käsitsemisel tuleb vältida sattumist nahale, suhu ja ninna.

Econori allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle ravimi etiketti. Isikud, kes on teadaolevalt valnemuliini suhtes allergilised, peavad olema Econori kasutamisel ettevaatlikud.

Econor

Kui pikk on aeg, mille kestel ei või looma tappa ega tema liha toiduks tarvitada (keeluaeg)?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha inimtoiduks tarvitada. Econori keeluaeg sigade liha ja söödavate kudede puhul on üks päev ning küülikuliha ja -kudede puhul null päeva.

Miks Econor heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustustel on Econori kasulikkus suurem kui ravimiga kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Econori müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhe on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu jaotises.

Muu teave Econori kohta

Euroopa Komisjon andis Econori müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 14. oktoobril 1998. Teave selle kohta, kas ravim on retseptiravim, on karbi etiketil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2013.

Econor

Kommentaarid