Emdocam (meloxicam) – Pakendi märgistus - QM01AC06

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP – 50 ml, 100 ml või 250 ml viaalid

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Emdocam 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam

20 mg/ml

3.RAVIMVORM

Süstelahus

4.PAKENDI SUURUS(ED)

50 ml

100 ml

250 ml

5.LOOMALIIGID

Veis, siga ja hobune

6.NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veis:

s.c., i.v.

Siga:

i.m.

Hobune:

i.v.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8.KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva. Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

Hobune: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9.ERIHOIATUSED, KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast viaali esmakordset avamist: 28 päeva.

Pärast pakendi avamist kasutada kuni...

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE "HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS"

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Emdoka bvba

J. Lijsenstraat 16

B-2321 Hoogstraten

Belgia

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/128/001

EU/2/11/128/002

EU/2/11/128/003

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot

NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL 100 ml ja 250 ml viaalide etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Emdocam 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele meloksikaam

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Meloksikaam

20 mg/ml

3. RAVIMVORM

Süstelahus

4. PAKENDI SUURUS(ED)

100 ml

250 ml

5. LOOMALIIGID

Veis, siga ja hobune

6. NÄIDUSTUS(ED)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veis:

s.c., i.v.

Siga:

i.m.

Hobune:

i.v.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva. Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

Hobune: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva

Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Kõlblikkusaeg pärast viaali esmakordset avamist: 28 päeva.

Pärast pakendi avamist kasutada kuni...

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Emdoka bvba

J. Lijsenstraat 16

B-2321 Hoogstraten

Belgia

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/11/128/002

EU/2/11/128/003

17. TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot:

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

50 ml viaali etikett

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Emdocam 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele meloksikaam

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

Meloksikaam 20 mg/ml

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

50 ml

4.MANUSTAMISTEE(D)

Veis: s.c, i.v.

Siga: i.m.

Hobune: i.v.

5.KEELUAJAD

Keeluaeg:

Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 15 päeva; piimale: 5 päeva. Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

Hobune: lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks lakteerivatel hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

6.PARTII NUMBER

Lot:

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

Pärast pakendi avamist kasutada kuni...

8.MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Kommentaarid