Estonian
Valige veebisaidi keel

Equilis Prequenza Te (equine influenza-virus strains: A/equine-2/South...) – Pakendi infoleht - QI05AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Equilis Prequenza Te
ATC: QI05AL01
Toimeaine: equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93, tetanus toxoid
Tootja: Intervet International BV

PAKENDI INFOLEHT

Equilis Prequenza Te, süstesuspensioon hobustele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Holland

2.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Equilis Prequenza Te, süstesuspensioon hobustele

3.TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Doos 1 ml sisaldab:

 

 

Toimeaine(d):

 

 

Hobuste gripiviiruse tüved:

 

1

A/equine-2/ South Africa/4/03

A/equine-2/ Newmarket/2/93

Teetanuse toksoid

Lf2

1Antigeeni ühikud

2Flokulatsiooni ekvivalent; vastab ≥ 30 RÜ/ml merisea seerumile Ph.Eur. potentstestis

Adjuvant:

 

 

Puhastatud saponiin

mikrogrammi

Kolesterool

mikrogrammi

Fosfatidüülkoliin

62,5 mikrogrammi

4.NÄIDUSTUS(ED)

6 kuu vanuste ja vanemate hobuste aktiivseks immuniseerimiseks hobuste gripi vastu vähendamaks kliinilisi tunnuseid ja viiruse eritumist pärast nakatumist ning aktiivseks immuniseerimiseks teetanuse vastu hoidmaks ära suremust.

Gripp

 

Immuunsuse teke:

2 nädalat pärast esmast vaktsineerimist

Immuunsuse kestvus:

5 kuud pärast esmast vaktsineerimist

 

12 kuud pärast esimest revaktsineerimist

Teetanus

 

Immuunsuse teke:

2 nädalat pärast esmast vaktsineerimist

Immuunsuse kestvus:

17 kuud pärast esmast vaktsineerimist

 

24 kuud pärast esimest revaktsineerimist

5.VASTUNÄIDUSTUSED

Ei ole

6.KÕRVALTOIMED

Süstekohal võib ilmneda difuusne kõva või pehme turse (maks. 5 cm diameetriga), mis möödub 2 päeva jooksul. Väga harvadel juhtudel võib tekkida paikne reaktsioon, mis on suurem kui 5 cm ja, mis võib püsida kauem kui 2 päeva. Süstekohal võib harva esineda valulikkust, mis võib liikumisel põhjustada ajutist ebamugavustunnet (jäikust). Väga harva võib tekkida palavik kestvusega 1 päev, erandjuhtudel kuni 3 päeva, millega võivad kaasneda letargia ja isutus.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

7.LOOMALIIGID

Hobune

8.ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

1 ml intramuskulaarseks kasutamiseks.

Vaktsineerimisskeem:

Esmane vaktsineerimine

Manustada üks doos (1 ml) üksnes intramuskulaarselt süstides vastavalt järgmisele graafikule:

Esmane vaktsineerimine: esimene manustamine alates 6. elukuust ja teine manustamine 4 nädala möödumisel.

Revaktsineerimine

Gripp

Ühekordne korduvannus on soovitav manustada vaid hobustele, kes on läbi teinud esmase vaktsineerimise vaktsiinidega, mis sisaldavad samu hobuste gripiviiruse tüüpe nagu selles vaktsiinis. Esmase vaktsineerimise võib lugeda vajalikuks hobustele, kelle esmane vaktsineerimine ei ole olnud asjakohane.

Esimene revaktsineerimine (kolmas doos) hobuste gripi vastu manustatakse 5 kuud pärast esmast vaktsineerimist. Sellele revaktsineerimisele järgneb vähemalt 12 kuud vältav immuunsus hobuste gripi vastu.

Teine revaktsineerimine tehakse 12 kuud pärast esimest revaktsineerimist.

Tagamaks gripikomponendi vastast immuunsustaset on alternatiivseks kasutamiseks 12-kuulise intervalliga sobiv hobuste gripivastane vaktsiin, mis sisaldab tüvesid A/equine-2/South Africa/4/03 ja A/equine 2/Newmarket-2/93 (vt. skeemi).

Teetanus

Esimene revaktsineerimine tehakse mitte hiljem kui 17 kuud pärast esmast vaktsineerimist. Edaspidi on maksimaalne soovituslik intervall kaks aastat (vt. skeem).

Suurenenud nakkusriski või ebapiisava kolostrumivõtu korral tehakse lisaks sissejuhatav manustamine 4 kuu vanuses, millele järgneb täielik vaktsineerimisprogramm (esmane vaktsineerimine 6 kuu vanuses ja 4 nädala pärast)

Üheaegne aktiivne ja passiivne immuniseerimine (hädaabi vaktsineerimine)

Vigastatud hobuste raviks, keda ei ole vaktsineeritud teetanuse vastu, võib koos vaktsiiniga manustada Intervet’i Tetanus-Serum preparaati. Sellistel juhtudel võib anda esimese doosi vaktsiini (V1) koos sobiva Intervet’i Tetanus-Serum profülaktilise doosiga kasutades selleks erinevaid süstekohti, erinevaid süstlaid ja nõelu. See annab passiivse kaitse vähemalt 21 manustamisjärgseks päevaks. Teine vaktsiini doos (V2) tuleb manustada 4 nädala möödumisel. Kolmas vaktsineerimine Equilis Prequenza Te`ga tuleb teostada vähemalt 4 nädala möödumisel. Intervet’i Equilis Prequenza Te ja Tetanus-Serum kooskasutamisel võib aktiivne immuunsus teetanuse vastu olla väiksem võrreldes hobustega, keda on vaktsineeritud Equilis Prequenza Te vaktsiiniga ilma teetanuse antitoksiini seerumita.

9.SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini .

10.KEELUAEG

0 päeva

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril 2°C... 8°C, kaitstuna valguse eest. Mitte hoida sügavkülmas. Pärast etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

12.ERIHOIATUSED

Vaktsineerida vaid terveid loomi. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Varssasid ei peaks võimaliku maternaalsete antikehade toime tõttu vaktsineerima enne 6 kuu vanuseks saamist, eriti kui mära on revaktsineeritud tiinuse viimase kahe kuu jooksul.

Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib manustada samal päeval, aga mitte kokku segatuna Interveti Tetanus Serum`iga (vt. lõik 8).

Puuduvad andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega, välja arvatud eespool nimetatud preparaadiga. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

14.PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

15.LISAINFO

Kartongkarbis kümme 1 ml klaasviaali.

Kartongkarbis 1, 5 või 10 eeltäidetud süstalt ja nõela.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kommentaarid