Estonian
Valige veebisaidi keel

Equilis Prequenza (equine influenza-virus strains: A/equine-2/South...) – Pakendi märgistus - QI05AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Equilis Prequenza
ATC: QI05AA01
Toimeaine: equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93
Tootja: Intervet International BV

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1.VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Equilis Prequenza

2.TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Üks doos 1 ml sisaldab:

A/equine-2/ South Africa/4/03 (50 AÜ), A/equine-2/Newmarket/2/93 (50 AÜ).

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon

4.PAKENDI SUURUS(ED)

1 doos

5 x 1 doos

10 x 1 doos

5.LOOMALIIGID

Hobune

6.NÄIDUSTUS(ED)

Hobuste aktiivseks immuniseerimiseks hobuste gripi vastu.

7.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

i.m. manustamiseks

8.KEELUAEG

0 päeva

9.ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

10.KÕLBLIKKUSAEG

EXP{kuu/aasta}

11.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2…8°C, valguse eest kaitstult. Mitte hoida sügavkülmas.

12.ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD

PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

13.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI

PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14.MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V.

16.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/2/05/056/001

EU/2/05/056/002

EU/2/05/056/003

EU/2/05/056/004

17.TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Equilis Prequenza [selge hobuse piktogramm]

2.TOIMEAINE(TE) KOGUS

3.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

1 doos

4.MANUSTAMISVIIS(ID)

i.m.

5.KEELUAEG

6.PARTII NUMBER

Lot{ number}

7.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {kuu/aasta}

8.MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Kommentaarid